Home About Browse Search
Svenska


Persson, Zara, 2020. Stadsgatans utformning : en undersökning av faktorerna som styr gatans utformning och om shared space i en framtida förtätad stad. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

I takt med att staden ska bli mer hållbar och urbaniseringen gör att staden förtätas kan nya prioriteringar behöva göras. Hållbara transportmedel så som gående, cykel och kollektivtrafik kan behöva större utrymme i en förtätad stad och bilens framkomlighet kan behöva begränsas. Shared space är en teori inom stadsplaneringen som handlar om att prioritera oskyddade trafikanter högre och även låta gatan bli en plats för vistelse. Denna teori har förekommit i liten skala runt om i världen sedan 1970-talet och är kanske idag mer aktuell än någonsin. Faktorerna som påverkar utformningen av stadens gator är många och komplexa. Utformningen är ett resultat av vilka faktorer som har prioriterats högst. Prioriteringen hänger samman med rådande ideal, politiska strömningar och trender vilka förändras över tid. Trafikplaneringen är ett trögt system som tar tid att utveckla, men är samtidigt en stor investering som bör förvaltas till kommande generationer. Förändringar i trafiksystemet kan få stora effekter för människors vardagsliv genom att trafikflöden är avgörande för mänsklig rörelse. På majoriteten av gatorna i staden idag har bilen och trafiksäkerheten varit de avgörande faktorerna som prioriterats. Utrymmet som tas upp av körbanor och parkeringsplatser för bilen är omfattande. Att så stor del av invånarnas gemensamma yta upptas av biltrafik kan ses som ett demokratiskt problem eftersom inte alla har tillgång till bil.

,

As the city is to become more sustainable and the urbanization leads to a more densified cities, new priorities may need to be made. Sustainable means of transport such as pedestrian, bicycle and public transport may need more space in a denser city and the accessibility of the car may need to be limited. Shared space is a theory in urban planning that is prioritizing unprotected road users higher and also letting the street be a place for everyday activity. This theory has existed on a small scale around the world since the 1970s and is perhaps more relevant today than ever. The factors that influence the design of the city's streets are many and complex. The design is a result of which factors have been given the highest priority. Priority is linked to prevailing ideals, political positions and trends that change over time. Traffic planning is a slow system that takes time to develop, it is also a great investment that should be managed for future generations. Changes in the traffic system may have major effects on people's everyday lives because traffic flows are crucial for human movement. In the majority of the streets in the city today, car and road safety have been the deciding factors that have been prioritized. The space occupied by carriageways and car parking spaces is extensive. The effect that residents' common area is occupied by car traffic can be seen as a democratic problem since not everyone has access to a car.

Main title:Stadsgatans utformning
Subtitle:en undersökning av faktorerna som styr gatans utformning och om shared space i en framtida förtätad stad
Authors:Persson, Zara
Supervisor:Olsson, Patrik
Examiner:Osvalder, Linn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:bilsamhället, stadsplanering, gatuutformning, hållbarhet, shared space, förtätning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15983
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15983
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2020 08:44
Metadata Last Modified:12 Sep 2020 01:13

Repository Staff Only: item control page