Home About Browse Search
Svenska


Kinch, Elsa, 2022. Naturalistisk plantering i staden : ett alternativ till klippta gräsytor i en trafikerad miljö?. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
22MB

Abstract

Den urbana expansionen som forskarna räknar med kommer att vara den största och
snabbaste i mänsklighetens historia. Samtidigt som en förtätning av staden sker har
artdiversitet minskat. Staden kan uppfattas som en otrevlig ståndort men om rätt växtval och
markförberedelser görs kan den urbana ståndorten istället bidra till ett positivt resultat, något
som bör nyttjas för att bland annat öka artdiversiteten.
Gräsmattan spelar en stor roll i stadens utformning och upptar hela 40-60% av de urbana
grönområdena i Sverige (Hedblom, Lindberg, Vogel, Wissman & Ahrné 2017). En gräsmatta
har kulturella och social värden och kan bjuda in till exempelvis lek och picknick, men
gräsytor som inte är tillgängliga/obrukbara för människan - såsom klippta rondeller eller
refuger har ett lägre värde.
Enligt Boverket (2021) har klippta gräsmattor en lägre potential att leverera
ekosystemtjänster än urbana ängar i staden. Driftkostnaderna för gräsytor är i många av
Sveriges kommuner den största enskilda kostnaden för kommunens totala skötselkostnader,
där skötsel av en urban äng istället endast kostar 38% av kostnaden för en gräsyta (Boverket
2021). Utvecklingspotentialen för gräsytor är således höga.
En naturalistisk plantering kan vara ett svar på en hållbar utveckling av dessa ytor. En
plantering som består av växter som samarbetar och arbetar med varandra vilket leder till en
minskad skötsel samtidigt som den biologiska mångfalden är hög. För att visa på hur en
trafikerad miljö med en befintlig klippt gräsyta kan utvecklas har ett blommande
gestaltningsförslag tagits fram i en rondell på Valhallavägen i Stockholm.

,

The urban expansion that scientists expect will be the largest and fastest in human history. At
the same time as the city is becoming denser, species diversity has decreased. Many people
perceive the city as an unpleasant site for plants, but if the right plant choice and soil
preparations are made, the urban site can contribute to a positive result, something that should
be used to increase species diversity.
The grass lawn plays a major role in the city's design and occupies as much as 40-60% of the
urban green areas in Sweden (Hedblom, Lindberg, Vogel, Wissman & Ahrné 2017). A lawn
has cultural and social values and can invite to, for example, play and picnics, but lawns that
are not accessible for humans - such as roundabouts or refuges - have a low value. According
to Boverket (2021), mowed lawns have a lower potential to deliver ecosystem services than
urban meadows in the city (Boverket 2021). The development potential for these surfaces is
therefore high from an aesthetic, biological and economic perspective.
A naturalistic planting can be a response to a sustainable development of these areas. Such
planning consists of plants that cooperate and work with each other, which leads to reduced
management at the same time as the biological diversity is high. To show how a traffic busy
place with a cut lawn can be developed, a flourishing design proposal has been developed in
a roundabout on Valhallavägen in Stockholm.
4

Main title:Naturalistisk plantering i staden
Subtitle:ett alternativ till klippta gräsytor i en trafikerad miljö?
Authors:Kinch, Elsa
Supervisor:Wembling, Mona
Examiner:Folkesson, Anders and Sundblad, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:naturalistiska planteringar, hållbar stadsutveckling, urbana planteringar, gräsytor, trafikerad miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18493
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18493
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Nov 2022 12:40
Metadata Last Modified:29 Nov 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics