Home About Browse Search
Svenska


Björnfot Larsson, Tintin, 2020. Det industriella kulturarvet : en studie i hur industriarvet värderas, skyddas och bevaras med exempel från kulturreservatet Stabergs bergsmansgård. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
574kB

Abstract

I denna uppsats redogör jag för vad det industriella kulturarvet i Sverige innebär och
dess relation till oss människor. Jag redogör också för hur värderingen av det
industriella kulturarvet går till, hur det skyddas och hur det bevaras. Uppsatsen ger en
överblick av olika synsätt på det industriella kulturarvet och varför det bör bevaras,
uppsatsen beskriver även problematiken som råder inom värdering och bevarande
samt hur viktigt kulturarvet är för kunskapsöverföring och känslan av tillhörighet.
Genom att redogöra för begrepp inom kulturarvsteorin med fokus på
industrisamhällets arv, vill jag öka förståelsen för det mångdimensionella industriella
kulturarvet samt skapa en god bild över hur arbetet med bevarandet av industriarvet
ser ut idag. Stabergs bergsmansgård är ett arv efter industrin vid Falu Koppargruva och
ett kulturreservat sedan 2013. Jag använder Stabergs kulturreservat som exempel med
syfte att undersöka och vidare redogöra för hur platsen är värderad, skyddad och
bevarad.
Slutsatsen är att värdering av en kulturhistorisk plats är komplex och kräver tydligare
riktlinjer. Det råder även en problematik med bevarandet av det industriella
kulturarvet då det ofta konkurrerar med andra värden i samhället och kräver goda
ekonomiska förutsättningar för att förvalta samt kräver en tydlig prioritering i valet av
vilka arv som bör bevaras.

,

The purpose of this thesis is to describe what the industrial cultural heritage in Sweden
means and its relation to us human beings. I also describe how the valuation of the industrial
cultural heritage is done, how it is protected and preserved. The thesis provides and an
overview of variety of views of the industrial cultural heritage and why it should be
preserved, while also describing the problems surrounding valuation and preservation, as
well as how important the cultural heritage is for knowledge transfer and the sense of
community.
By describing the nomenclature in cultural heritage theory with a focus on the industrial
society’s heritage, I aim to increase the understanding of the multidimensional industrial
cultural heritage while providing a comprehensive overview of what the efforts to preserve
the industrial cultural heritage looks like today. Stabergs bergsmansgård is a heritage from
the industrial era at the Falun koppargruva and a cultural preserve since 2013. I use the
Staberg cultural preserve as an example with the purpose to investigate and further describe
how it is valued, protected and maintained.
The conclusion is that valuation of a historically and culturally significant location is complex
and requires clearer guidelines. Another problem with the preservation of the industrial
4
cultural heritage is that if oftentimes competes with other interests in society, needs
sufficient financial support to cover maintenance costs as well as clearer prioritizing of which
heritage to preserve.

Main title:Det industriella kulturarvet
Subtitle:en studie i hur industriarvet värderas, skyddas och bevaras med exempel från kulturreservatet Stabergs bergsmansgård
Authors:Björnfot Larsson, Tintin
Supervisor:Olsson, Patrik
Examiner:Alfengård, Matilda
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:plats, landskap, kulturmiljö, kulturhistoria, landskapsanalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16177
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16177
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Oct 2020 06:00
Metadata Last Modified:15 Oct 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics