Home About Browse Search
Svenska


Lövemyr, Annika, 2018. Att skapa plats för mörker och natthimlen : belysning och människan i stadens nattlandskap. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Urbant mörker är något som är svårt att finna idag. Mörker är dock komplext då det tolkas olika på grund av skiftande förutsättningar. Mycket beror på hur synintrycken tolkas, men upplevelsen formas också av personliga erfarenheter. Detta gör att mörker kan erbjuda såväl intressanta upplevelser som vara en källa till otrygghet. Mörker kan hjälpa oss att finna lugn eller avskildhet, som är en viktig funktion hos utemiljöer. Kopplingen till naturen kan bidra till vårt välmående och nattens naturliga mörker kan vara en del i det. Stjärnhimlen hör till vårt kulturella arv och erbjuder skönhet som även det är positivt för vårt välmående. Vad som gör att dessa upplevelser saknas i städerna idag är hur belysning skapat ljusföroreningar som påverkar vår natthimmel. Ljusföroreningarna gör det både genom att lysa upp himlen och färga den ljust orange men också för att den suddar ut stjärnhimlen. Även belysning i vår direkta närhet kan utgöra ett hinder från att se stjärnorna i staden.

En mer komplex stadsväv där mörker ges plats erbjuder möjligheter till en mer intressant upplevelse av olika rum över staden. Det är fullt möjligt att skapa mörkare urbana sammanhang då vi har goda möjligheter att ta in mörka miljöer visuellt. Detta gäller under förutsättning att inte belysning tillåts blända eller störa utan istället nyttjas så vi får en chans att uppleva omgivningen även i svagare ljusnivåer. Landskapet kan även anpassas för att vara läsbart i mörker, tillåta översikt och bättre erbjuda vyer över himlen. Generellt kan vi också dra ner ljusnivåerna mycket i staden utan att vi upplever staden som mörkare. Men för att denna förändring ska kunna förverkligas krävs att vi rent konkret belyser våra städer annorlunda. För att åstadkomma förändringar är det i sin tur avhängigt att vi blir mer medvetna om ljusföroreningar och vad goda ljusmiljöer innebär. Normer behöver ifrågasättas såväl som att belysning måste regleras i högre utsträckning.

Det är först nyligen som man inom planeringen av urbana miljöer tydligare börjat uppmärksamma den urbana nattens värden vilket uppenbaras i att det inte finns så mycket information att tillgå inom ämnet ännu. I ett par av de översiktsplaner som undersökts nämns mörkret som ett värde men resonemangen utvecklas inte djupare. Dock är belysningsprogram ett fenomen som blir allt vanligare och i dessa diskuteras mer om hur vi uppfattar omgivningar när det är mörkt och hur mörker kan vara positivt för oss. Från flera håll påpekas sedan hur flera kompetensområden måste jobba tillsammans för god belysning. Ljusplanering behöver integreras mer med annan planering och gestaltning för att skapa goda nattlandskap.

,

Urban darkness is something that is hard to find today. Darkness is however somewhat complex while it is interpreted differently according to diverse conditions. A lot depends on how the visual impressions are decoded, but the experience is also shaped by personal experiences. This leads to the fact that darkness can offer both interesting impressions but also cause insecurity. Darkness can help us find a sense of serenity or seclusion, which is an important function of outdoor spaces. The connection to nature can contribute to our well-being and the natural darkness of the night can be a part in this. The night sky is part of our cultural heritage and it offers beauty which is also positive for our happiness. What causes the lack of these phenomena in cities today is how lighting has created light pollution that affects our night sky. Light pollution does this both by lighting up the sky which paints the sky in a light orange hue but also by erasing stars from the heavens. Lighting in our direct vicinity can also be a hindrance from seeing the stars from within the city.

A more complex urban fabric where darkness is allowed space offers possibilities for a more interesting experience of different rooms over the city. It is fully possible to create urban contexts that are darker while we have good possibilities to take in dark environments visually. This applies under the condition that lighting is not allowed to blind or disturb us but instead is used to support us see even in low light intensities. The landscape can also be adapted to be readable in darkness, allow overview and to support outlooks over the night sky. We could generally lower the light levels a lot in the city without perceiving it as darker. But for this change to become reality we need to change the way we light our cities. This change is in turn dependent on a greater awareness of light pollution and what good light environments mean. Norms need to be questioned just as lighting needs to be regulated to a higher degree.

It is only recently that the urban planning profession has started to pay attention to the values of the urban night which becomes apparent in that there is not that much information to find within the subject yet. In a couple of the master plans that were examined darkness is mentioned as a value, but the question was not developed further. Lighting programs are however becoming a more common phenomenon and within such it is discussed more about how we perceive environments when dark and how darkness can be positive to us. Several establishments stress how many competences need to work together to create good lighting. Light planning needs to be integrated to a higher degree in other planning and design processes to create sound nightscapes.

Main title:Att skapa plats för mörker och natthimlen
Subtitle:belysning och människan i stadens nattlandskap
Authors:Lövemyr, Annika
Supervisor:Westin, Anders
Examiner:Lövrie, Karl and Dacke, Peter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:natthimlen, belysning, mörker, nattlandskap, ljusföroreningar, stjärnhimlen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9586
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9586
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2018 12:52
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics