Home About Browse Search
Svenska


Lindblom, Lisa, 2015. Få staden att blomma genom storskaliga lökplanteringar : lämpliga växtplatser och gestaltning i Solna stad. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Våra städer blir allt mer bebodda och förtätas allt mer. Bebyggelse och infrastruktur gör anspråk på våra offentliga platser och det gäller att aktivt finna platser för de gröna utemiljöerna i staden. Planteringar är något som används frekvent i våra städer både i stor som liten skala. Vårlökar inom gestaltande sammanhang är något som under de senaste åren används mer frekvent. Deras egenskaper som återkommande, i vissa fall självförökande, tidigt och långsiktigt blommande, gör att de lämpar sig väl för offentliga miljöer. Vårlökar är dessutom ett högt uppskattat inslag i våra offentliga miljöer och muntrar upp efter den mindre färggranna vintern. I dagsläget finns det få källor att finna gällande just storskaliga lökplanteringar i offentlig miljö. Vad menas egentligen med storskaliga lökplanteringar i offentliga sammanhang? Detta arbete behandlar ämnet om vårlökar i offentlig miljö, metoder för att finna strategiska placeringar för storskaliga lökplanteringar samt hur dessa skulle kunna gestaltas.

För att skapa en trovärdig verklighetsförankring från teori har detta
arbete tillämpats och prövats i Solna stad. Målet för detta arbete är att fungera som underlag och slutligen bidra till genomförandet av storskaliga lökplanteringar i Solna stad.
Detta arbete utmynnar således ut i ett gestaltningsprogram med metodval som innefattar medborgardialoger, samarbete med anställda vid Solna kommun, möten med sakkunniga, inventeringar samt observationer och platsbesök . I arbetet finner man denna utarbetade definition av storskaliga lökplanteringar: En samgestaltad plantering som upptar en eller flera växtplatser på sammanlagt 1500 kvadratmeter med en löktäckning av minst 50 % vid planteringstillfället eller på sikt. Här förklaras även skillnaden på en fungerande, en strategisk och en lämplig växtplats.

Resultatet visar att det framförallt finns tre typer av strategiska växtplatser för genomförandet av storskaliga lökplanteringar i Solna. Dessa är vid rörelsestråk, noder och entréer. Växtplatserna redovisas i en analys med medborgardialogen som utgångspunkt. Övriga analyser som tillämpas är områdesanalys samt en lista med övriga platskunskaper. Alla analyser samt kartbilden av de fungerande växtplatserna sammanställs sedan för att finna de tio mest lämpliga platserna för storskaliga lökplanteringar i Solna.

De tre platserna för gestaltningen är belägna vid Råstasjön, Skytteholmsparken och i Hagaparken. Planteringarna har olika karaktär bland annat gällande önskvärd effekt och artval. Detta för att visa på olika sätt att formge och skapa uttryck med hjälp av storskaliga lökplanteringar. Ståndorten på de olika platserna skiljer sig även åt.

Storskaliga lökplanteringar bidrar med något positivt i den offentliga miljön. De platser som blev mest aktuella för storskaliga lökplanteringar var restytor längs med rörelsestråk. Lökarna får inte placeras så de hindrar den befintliga markanvändningen eller den naturliga rörelsen på platsen. Närmiljön där lökarna ska placeras ska tas i beaktning vid gestaltning och kan bidra med stämning och önskvärd effekt av lökplanteringen. Ett problem som man stöter på när man jobbar med större lökar som placerats tätt är vad som kommer efter lökarna då den nedvissnande blasten inte är något dekorativt inslag. Det kan då bli aktuellt med perenner eller annan undervegetation som kommer upp och täcker den nedvissnande blasten.

,

As the population density increases in our cities and buildings and infrastructure takes precedence over our public places, it is required to actively find room for the green spaces in the urban environment. Plantings are frequently used in our cities, both in the smaller scale and in the larger scale. Spring bulbs within the urban design context have gained popularity recently. They reappear every year, in some cases they propagate by self seeding, and they blossom early and last long. These properties makes them suitable for public plantations. They also tend to be highly appreciated after a long, colorless winter. In current, it is hard to find any studies or literature regarding large scale plantations of spring bulbs in urban environments. What exactly are large scale spring bulb plantations in the public context? This thesis discusses the subject of spring bulbs in public environments, methods to find strategic locations for large scale spring bulb plantations, and how these plantations can be designed.

In order to create a connection from theory to practice, the results of this thesis have been applied and tested in the city of Solna. The purpose with this thesis is to be used as a decision basis, and finally, contribute to the implementation of large scale spring bulb plantings in the city of Solna.This thesis is thus primarily a design projectwith the chosen methods of citizen feedback meetings, dialogue with employees of Solna stad, meetings with experts, inventory taking, observations and location visits. In thebackgroundchapter, this definition of large scale bulb plantations can be found: “A plantation derived from one aesthetic design, covering one or more habitats of at least 1500 square meters with a bulb density of 50% at the time of planting or in time” This chapter also explains the concepts of a functioning, a strategic and a suitable location.

The result give us that there are mainly three different types of strategic locations for large scale bulb plantations in Solna. These are located along movement paths, at nodes and entrances. Locations are displayed in an analysis based on the citizen feedback meetings. Other analyses made are an area analysis and a list of other supplementary knowledge about certain locations. All analyses and the map of the functioning locations are compiled to find the top ten most suitable locations for large scale bulb plantings in Solna.

The three locations for the aesthetical design are located at Råstasjön, Skytteholmsparken and Hagaparken. The plantings differ in expression when it comes to the desired visual effect and choice of species. In this way different ways of creating expressions and design of large scale bulb plantings are displayed. There is also a difference in habitats among the different locations.

Large scale bulb plantings contribute in a positive way to the public environment. The most common type of areas chosen for plantings in Solna was leftover parts of lawns.
If the surrounding environment and the usage of the area is not considered, the plantings are in risk of being destroyed, be it deliberately or by accident. The surrounding environment at the location must be considered and can sometimes add to the desired visual effect of the plantings. A common problem for bulb plantings is the aftermath of planting large bulbs tightly together. The bulbs need to flag for eight weeks before they can be removed and the flagged haulm is not very decorative. One solution might be to plant perennial plants or other undergrowth together with the bulbs.

Main title:Få staden att blomma genom storskaliga lökplanteringar
Subtitle:lämpliga växtplatser och gestaltning i Solna stad
Authors:Lindblom, Lisa
Supervisor:Johansson, Lars and Granvik, Madeleine
Examiner:Myhr, Ulla and Eskilsdotter, Sofia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gestaltningsprogram, inventering, medborgardialog, offentlig miljö, storskaliga lökplanteringar, strategisk placering, växtplats
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4219
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4219
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Mar 2015 11:09
Metadata Last Modified:26 Mar 2015 11:09

Repository Staff Only: item control page