Home About Browse Search
Svenska


Blick, Amanda, 2014. Öppna öronen! En blivande landskapsarkitekts utforskande av ljudets roll i platsskapandet. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

Detta examensarbete har haft som målsättning att med hjälp av akustisk design finna nya angreppssätt för
landskapsarkitekten att ta sig an komplexa utemiljöer. Utifrån ett övergripande syfte att öka kunskapen om
skapandet av den goda utemiljön både hos författaren själv och inom fältet rumslig design har två huvudfrågeställningar
formulerats:
Hur kan jag som landskapsarkitekt ta hjälp av akustisk design för att gestalta med fokus på det som hörs snarare än
det som syns?
Hur påverkas landskapsarkitektens designprocess av detta nya perspektiv i arbetet med att förbättra ett
existerande, komplext landskap i staden?
För att besvara dessa frågor har en litteraturstudie samt en fallstudie genomförts, för att först inhämta befintlig
kunskap inom ämnet och sedan testa denna i praktiken. Litteraturstudien presenteras som en teoribakgrund, där
teorier dels om landskapsarkitektens uppdrag och designprocess och dels om ljudlandskapet och akustisk
design introduceras. Även begreppen rekreativt vardagslandskap respektive urbant trafikstråk utreds, då dessa utgör kontexten för fallstudien. Fallstudien består sedan av ett gestaltningsuppdrag vars målsättningar defineras i ett gestaltningsprogram, och i arbetet med att försöka möta programmet prövas metoder och verktyg för
akustisk design i relation till den specifika kontexten och den designprocess som den blivande landskapsarkitekten
i fråga vant sig vid under utbildningen.

Verktyget ”An approach to the acoustic design of outdoor space” (Brown & Muhar 2004) får särskilt stort utrymme i fallstudien, och erfarenheter av att pröva detta verktyg diskuteras senare i relation till teori om och erfarenhet av landskapsarkitektens designprocess. Studien visar att Brown & Muhars verktyg utgör en av flera intressanta metoder som landskapsarkitekter kan använda sig av för att skifta fokus från det som syns till det som hörs, men också att det finns stor potential att vidareutveckla dessa för att öka deras användbarhet. Efter försök att kombinera de olika metoderna med varandra och med andra verktyg som landskapsarkitekten är van att hantera har det visat sig att den akustiska designerns perspektiv kan berika designprocessen särskilt i dess analytiska fas, då ljudet kan spela stor roll för förståelsen av en plats.

Det står också klart att adderandet av ett helt nytt perspektiv sannolikt innebär ett ökat behov av att prioritera bland olika värden och aspekter både i det fysiska rummet och i designprocessen. Det finns emellertid mycket att vinna på att låta ljudaspekten få ökat utrymme, bland annat på grund av de samband som finns mellan vår
ljudmiljö och vår hälsa. Ljud och akustisk design är resurser som landskapsarkitekten kan dra stor nytta av i sitt arbete med att skapa goda utemiljöer, och erfarenheterna från denna studie kan ses som en uppmuntran till alla inom fältet att våga prova nya perspektiv på design.

,

The goal of this examination paper has been to, within the field of acoustic design, find new ways for the
Landscape Architect to approach the design of complex outdoor environments. With the main purpose to increase knowledge about the creation of good outdoor environments both for the author herself and within the field of environmental design, two main research questions have been defined:
How can I as a Landscape Architect utilize acoustic design in my design work, to focus on what I can hear rather
than what I can see?
How is the Landscape Architect’s design process affected by this new perspective, when working to improve an
existing, complex landscape in the city?
To answer these questions a litterature review and a case study have been conducted, in order to first acquire existing knowledge on the subject and then put it to test in practice. The litterature review is presented as a theoretical background, where theory on the Landscape Architect’s mission and design process together with theory on soundscape and acoustic design is introduced. The concepts of recreational everyday landscape and urban traffic swath respectively are also examined, since these form the context for the case study. The case study consists of a design mission with goals defined in a design program, and in the search for solutions methods and tools for acoustic design is examined in relation to the particular context and the design process which the Landscape Architect in question has grown into during her education.

The tool ”An approach to the acoustic design of outdoor space” (Brown & Muhar 2004) becomes particularily
significant in the case study, and the experiences gained through using it is later discussed in relation to theory
on and experience of the Landscape Architect’s design process. The study shows that Brown & Muhar’s tool is
one of several interesting methods that the Landscape Architect can use to shift focus from what can be seen to
what can be heard, but also that there is potential to develop these methods further to increase their
usability. After experimenting with combining the different methods with each other and with other tools that the Landscape Architect is accustomed to, it is seen that the perspective of the acoustic designer can enrich the design process particularily in the analytical phase, where sound can prove significant in the understanding of a place.

It is also clear that the addition of a completely new perspective probably increases the need to prioritize among
different values and aspects both in physical space and in the design process. However, there is a lot to gain in
showing the aspect of sound more attention because of the relationship between our sonic environment and our
health among other things. Sound and acoustic design are resources which Landscape Architects can put good use of in their strive to create good outdoor environments, and the conclusions presented in this study can be seen as an encouragement to everyone within the field to dare to try new perspectives on design.

Main title:Öppna öronen! En blivande landskapsarkitekts utforskande av ljudets roll i platsskapandet
Authors:Blick, Amanda
Supervisor:Cerwén, Gunnar
Examiner:Sarap, Tiina and Bergsjö, Ann
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:akustisk design, buller, designprocess, experimentell design, landskapsanalys, landskapsförståelse, ljudlandskap, miljöpsykologi, platsskapande, stråk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3517
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3517
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Aug 2014 14:23
Metadata Last Modified:07 Aug 2014 14:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics