Home About Browse Search
Svenska


Lönnqvist, Hanna, 2012. Grottan som symbol och upplevelse. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Underjordens landskap är något som intresserar och fascinerar många människor. Grottor lockar till sig turister och utforskare över hela världen. Den har en förmåga att generera flera olika associationer till oss just för sitt starka symbolvärde. Grottan är intressant att dokumentera i flera olika vetenskapsgrenar och kan därför ses som en tvärvetenskaplig företeelse. Upplevelsen av grottan påverkas av vad den symboliserar och vilket vetenskap-ligt intresse vi har med vårt besök. Målet med denna uppsats har varit att dokumentera grottors betydelse för människor med hänseende till tvärvetenskapen de berör, deras sym-bolik och till hur människor upplever dem utifrån sina sinnen och minnen.
Syftet har varit att skapa ett underlag kring varför och på vilket sätt grottor kan vara ett kulturarv, utifrån vad de kan symbolisera och hur de kan upplevas. Uppsatsen har skrivits utifrån frågeställningarna; hur en grotta definieras, vad den symboliserar, om en skapad grotta kan ge samma eller liknande upplevelse som en naturligt bildad och på vilket sätt grottan kan vara ett kulturarv. För att svara på frågeställningarna gjordes en undersökande litteraturstudie som kompletterades med egna observationer. Under de egna observatio-nerna besöktes olika typer av grottor med olika karaktär; tre grottor på Kullaberg, grottan i Kungsparken och Balsbergsgrottan. På dessa grottexpeditioner diskuterades upplevelsen av grottan med dem som följde med.
En grotta kan vara något svårdefinierad, det finns en allmän geologisk definition men sedan finns det flera andra företeelser som också kallas grotta av olika anledningar. Den fysiska grottan skapar förutsättningar till bland annat material, rumsbildning och klimat. Grottan i sinnevärlden påverkar vår fantasi och upplevelser. Hur grottan ses som symbol kan vara olika för olika människor, den kan till exempel representera ett boställe, gömställe, något farligt eller gudomligt. Slutsatserna som drogs från de egna observationerna i de olika grot-torna var att omgivningen, grottans symbolik och associationer vi har, påverkar ens upple-velse. Grottan kan vara ett betydande kulturarv med hänseende till historik, karaktär och upplevelse. Dock behöver inte alla grottor klassas som kulturarv då de kan ha blivit upp-täckta på senare tid eller om de inte är intressanta för människan, frågan är om det finns grottor som inte väcker nyfikenhet eller frågor.

,

The underground landscape is something that interests and fascinates many people. Caves attract tourists and explorers worldwide. The cave has an ability to generate different asso-ciations because of its strong symbolic value. It is interesting to document in several scien-tific ways and can therefore be seen as a multidisciplinary phenomenon. The experience of the cave is influenced of its symbolic values and what scientific interest we have with our visit. The goal of this essay was to document caves’ meaning for humans concerning the multidisciplinary science they affect, their symbolism and how people experience them from their mind and memories.
The aim was to provide input concerning why and in what way caves can be called cultural heritage, based on what they can symbolize and how they can be experienced. The essay was based on several questions; how can a cave be defined, what does it symbolize, if a cre-ated grotto can provide the same or similar experience as a naturally formed and in which way a cave can be a cultural heritage. To find answers on these questions exploring litera-ture studies was made, and it was complemented by personal observations. During the ob-servations three different types of caves with different characters was visited; three caves on Kullaberg, the grotto in Kungsparken and the cave in Balsberg. The experience was dis-cussed on the cave expeditions with my companions.
A cave can be difficult to define, there is a common geological definition, but there are sev-eral other places that also can be called caves for various reasons. The physical cave creates conditions to material, space and climate. The cave in our mind also affects our fantasy and experiences. How the cave is seen as a symbol can be different for different people, it may for example represent a settlement, a hiding place, something dangerous or heavenly. The conclusions drawn from the personal observations in the different caves were that the sur-rounding, the cave symbolism and associations we have, affects one’s experience. The cave can be an important cultural heritage regard to the history, character and experience. But all caves don’t have to be rated as cultural heritage. If they have been discovered recently or if they are not interesting to people, the question is if there are any caves who don’t call cu-riosity or questions.

Main title:Grottan som symbol och upplevelse
Authors:Lönnqvist, Hanna
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Gunnarsson, Allan
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:upplevelse, kulturarv, symbol, grotta, kulturhistoria, symbolvärde, underjordiskt landskap, association
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1464
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1464
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Aug 2012 05:31
Metadata Last Modified:14 Aug 2012 05:31

Repository Staff Only: item control page