Home About Browse Search
Svenska


Freng Blümke, Amanda, 2019. RUSTA FÖR KLIMATKRIS OCH PLANERA FÖR FRAMTIDEN : hur stadens grönblå lösningar kan hantera dagvattnet och samtidigt ge positiva effekter på klimatet i framtiden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

En varmare värld och klimatförändringar är något som människan kan komma att se mer av i framtiden. I bland annat Skandinavien är kraftiga och/eller långvariga regnfall en av konsekvenserna av ett förändrat klimat, där människan ses som den största orsaken till problemet. Tillsammans med en ökad mängd hårdgjorda ytor i den urbana miljön som inte har förmåga att infiltrera dagvatten, samt med ett överbelastat vattensystem under mark är översvämningar en ”klimatkris” som redan orsakat och kan komma att orsaka flera samhällsproblem om inga åtgärder tas.

I detta arbete ligger därmed fokus på hantering av dagvatten och kraftiga regnfall i urban miljö där ett historiskt perspektiv skildrar de lösningar som tidigare använts och de utmaningar som städerna står inför gällande nutida och framtida stadsplanering och dagvattenhantering. Olika öppna grönblå lösningar undersöks på grund av dess omtalade mångfunktionalitet och förmåga att på ett hållbart och naturligt sätt rena, infiltrera och fördröja dagvatten. I samband med detta undersöks även begreppet ekosystemtjänster för att i ett senare stadie studera lösningarnas omfattning i mångfunktionalitet och för att se om de kan bidra till positiva effekter på klimatet, inte bara rusta inför framtida kraftiga regnfall.

Arbetet har utförts med hjälp av litteraturstudier och platsbesök, vilket resulterat i en utvärdering av tre projekt, ämnade för att hantera stora mängder dagvatten, i Malmö, Köpenhamn och Uppsala. Utvärderingen och studien av projekten har utförts för att ge större förståelse för dagvattenhantering som kvantitativ, kvalitativ, social och biologisk lösning. Målet är att med denna studie utvärdera vilka ekosystemtjänster som respektive projekt bidrar med för att på så sätt förstå vad en grönblå dagvattenlösning kan ge människan, staden och naturen mer än att bara förhindra översvämningar.

Studien resulterade i att projekt med större omfattning gällande öppen dagvattenhantering genererade fler ekosystemtjänster än de med mindre omfattning, vilket i sig genererar positiva effekter på klimatet. Stadens dagvattenhantering kan behöva ett system där grönblå lösningar med naturens hjälp kombineras med grå ingenjörsmässiga lösningar för att på så sätt komplettera varandras brister och generera så många fördelar som möjligt.

,

A warmer world and climate change is something that the human kind can expect more from in the future. For instance, in Scandinavia powerful and/or long-lasting rainfalls are one of many consequences regarding a changed climate, where the human kind could be seen as the biggest cause of the problem. Together with an increased number of paved surfaces in the urban environment that doesn’t have the capability of infiltrating rainwater and with an overloaded drainage system under ground, floods are a “climate crisis” that has already caused and could be causing more society problems if nothing is going to be done.

Thereby, this thesis will focus on managing large amounts of rainwater in the urban environment. An historical perspective will describe solutions that have been used in the past but also the challenges that the cities are and will be facing regarding stormwater management. Different solutions of sustainable drainage systems will be investigated because of their multifunctionality and ability to clean, infiltrate and detain rainwater in a sustainable and natural way. In addition, the concept of ecosystem services will also be investigated. This is to, in a later stage, study the drainage system solution’s extent in multifunctionality and to also see if the solutions can contribute positive effects on the climate and not only prepare for powerful future rainfalls.

The thesis has been made by literature studies and visits of different projects, which resulted in an evaluation of three projects, made to manage big amounts of rainwater, in Malmö, Copenhagen and Uppsala. The evaluation and the study of the projects have been made to give a bigger understanding for stormwater management as a quantitative, qualitative, social and biological solution. The objective of the study is to evaluate what kinds of ecosystem services each project contributes to. This is to understand what a sustainable drainage system can do for people, cities and nature than just prevent floods.

The study resulted in a conclusion that projects with larger extent regarding stormwater management generated more ecosystem services, which in itself also generates positive effects on the climate. Stormwater management in the cities might need a solution where sustainable drainage systems are combined with engineered solutions and in that way complete each other’s lacks and generate as many benefits as possible. When the space in the cities is getting smaller, multifunctionality is a must and should be used in every stage from planning to final construction.

Main title:RUSTA FÖR KLIMATKRIS OCH PLANERA FÖR FRAMTIDEN
Subtitle:hur stadens grönblå lösningar kan hantera dagvattnet och samtidigt ge positiva effekter på klimatet i framtiden
Authors:Freng Blümke, Amanda
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Alfengård, Matilda
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagvattenhantering, klimatförändringar, ekosystemtjänster, ESTER, Monbijougatan, Tåsinge plads, Rosendal, hållbar utveckling, SuDS, LOD
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10646
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10646
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2019 10:22
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics