Home About Browse Search
Svenska


Lennefors, Veronica and Saiduddin, Linnéa, 2023. Rättvis vattenfördelning i klimatkrisens tid : en studie om hur Sverige kan ta lärdomar av extrema kontexter. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
174MB

Abstract

Sverige har hittills varit relativt förskonade från vattenproblematik, men det extrema väder orsakat av klimatförändringarna gör
att även vi kan utsättas för bristande tillgångar på färskvatten och de sociala konsekvenser som medföljer. Ett sätt att förbereda
oss i kampen mot det förändrade klimatet och dess konsekvenser kan vara att studera extrema kontexter, områden som redan
idag visar på resultatet av klimatförändringarna.
Syftet med uppsatsen är att belysa debatten om rättvis vattenhantering mot bakgrund av klimatförändringar och de problem
som kan förväntas. Detta illustreras med ett exempel av Arizonas vattenhantering och klimatförändringarnas påverkan i
relation till detta. Målet blev därför att undersöka hur vattenkrisen i Arizona utvecklats, hanteras och hur framtiden ser ut. I
och med detta granskar vi även hur människor påverkas av vattenbristen och alternativa lösningar till de som redan är i bruk.
Ett ytterligare mål är att undersöka hur vi kan sätta detta i en svensk kontext. Studien tar avstamp i en resa till sydvästra USA
som vi utförde våren 2023. Vi besökte då Arizona, Nevada och Kalifornien som på olika sätt påverkats av det sinande flödet
i Coloradofloden. Materialet som vi samlade in där har gett oss en bredare förståelse för hur situationen kan upplevas. De
fotografier, skisser och ljudfiler som vi samlade in på plats ämnar ge läsaren en mer holistisk bild. Vi har även utfört en kvalitativ
studie där vi intervjuat kunniga inom ämnet samt en litteraturstudie inom relevanta områden.
Resultatet visade att vattentillgångarna i Coloradofloden har minskat dramatiskt. Det går tydligt att se de konsekvenser som
klimatförändringarna och tilldelningen utgjort på befintliga vattentillgångar och hur detta i sin tur påverkat befolkningen och
landskapet. De historiska avtal som är i bruk idag har skapat en ohållbar situation då det delas ut mer färskvatten än vad som
faktiskt finns i Coloradofloden. Det extrema klimatet förvärrar sedan denna situation. Arizona blir relevant att titta på i denna
situation då de under 2023 kommer göra omfattande nedskärningar av sina vattentillgångar. Trots att Arizona och Sverige
har olika klimat går det att urskilja liknande mönster hos de bägge och i sin tur kan potentiella hot uppfattas. Sverige kommer
behöva se över de instanser som rör vattnet för att få en mer enad sektor. Vi ser även att den ägarstruktur som idag finns i
Sverige, som innebär få markägare med stora arealer, kan komma att stå i vägen för nödvändiga investeringar i klimatsmarta
lösningar. Det svenska skogsbruket kan också påverkas positivt av en förändring, då det kan jämföras vid problematiken hos
det amerikanska jordbruket. Vårt arbete visar även delvis på en koppling mellan låg socioekonomisk status och vattenbrist,
men att frågan är mycket komplex. Som resultat riskerar bl.a ursprungsbefolkningen att hamna mellan stolarna. De ingrepp
som USA gjort längs floderna i Arizona har resulterat i konsekvenser som uttrycker sig bl.a som hälsoproblem än idag. Detta
mönster går även att återse i Sveriges relation till samerna i den gröna omställningen. Slutligen bör Sverige även tänka på
de konsekvenser som storskaliga ingrepp kan ha på naturen och dess invånare samt att det kan vara av intresse att istället
investera i regenerativa metoder. Framförallt bör intresset för det svenska dricksvattnet bli gemene medborgares angelägenhet
så att Sverige i framtiden kan satsa på klimatsmarta lösningar som gynnar alla.

,

Sweden has so far been relatively spared from water problems, but the extreme weather caused by climate change means that
we too can be exposed to insufficient supplies of freshwater and the social consequences that come with it. One way to prepare
ourselves in the fight against the effects of a changing climate can be to study extreme contexts, areas that have already been
severely affected by climate change.
The purpose of this thesis is to shed light on the debate concerning fair water management in relation to climate change.
This is illustrated by an example of Arizona’s water management. The goal was therefore to investigate how the water crisis in
Arizona developed, is managed and what the future may look like. With this, we also examine how people are affected by the
water shortage and alternative solutions. A further goal is to investigate how we can put this in a Swedish context. The study is
based on a trip to the southwestern United States that we carried out in the spring of 2023. During our stay we visited Arizona,
Nevada and California, three states that are affected by the declining flow of the Colorado River. The material we collected
there has given us a broader understanding of how the situation can be experienced. These photographs, sketches and audio
files aim to give the reader a more holistic view. We have also carried out a qualitative study where we interviewed experts in the
field as well as a literature study covering relevant areas.
The result showed that the water resources in the Colorado River have decreased dramatically. The consequences that climate
change and allocation has had on existing water resources and how this return has affected the population and the landscape
is highly visible. The historic agreements in use today have created an unsustainable situation where more water than existing in
the Colorado river is allocated, on top of that climate change is creating worse conditions. Arizona becomes relevant since the
state will make extensive cuts to their water resources during 2023. Even though Arizona and Sweden have different climates,
it is possible to see patterns between them that make them similar. Sweden will have to review the institutes concerning water
in order to have a more unified sector. The Swedish ownership structure in current use today could also be a threat and needs
to be reformed. Having a small number of landowners with large areas could stand in the way of making necessary investment
and pass new reforms. Swedish forestry can also be positively affected by a change, since it is suffering from the same issues as
American agriculture. Our work also partially shows a connection between low socio-economic status and water scarcity, but
that the issue is very complex. As a result, the indigenous population could risk falling through the cracks of the system. This due
to the numerous interventions that the federal government has made along the rivers in Arizona that’s socially still experienced
by the indigenous population today. In different ways, but the worst ones are experienced through health problems and shorter
life expectancies. The relationship between the government and indigenous tribes is also visible in Sweden, especially the Sami
and the green transition. Finally, Sweden should also think about the consequences that large-scale interventions can have
on nature and its inhabitants, and that it may be of interest to invest in regenerative methods instead. Above all, the interest
in Swedish drinking water should become the concern of all citizens so that Sweden could carry on investing in climate-smart
solutions that benefit everyone.

Main title:Rättvis vattenfördelning i klimatkrisens tid
Subtitle:en studie om hur Sverige kan ta lärdomar av extrema kontexter
Authors:Lennefors, Veronica and Saiduddin, Linnéa
Supervisor:Larsson, Anders
Examiner:Peterson, Anna and Olsson, Patrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vattendistribution, vattenhantering, vattenbrist, klimatförändringar, ursprungsbefolkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19707
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19707
Language:Swedish
Deposited On:07 Feb 2024 09:01
Metadata Last Modified:08 Feb 2024 02:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics