Home About Browse Search
Svenska


Sundqvist, Janita, 2013. Människans attityder till landskapsförändring : vindkraftsplanering utifrån Nimby och socialt dilemma. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Landskapet är och har alltid varit i ständig förändring. Förändringar och byggnadsprojekt som ändrar landskapet är dock något som kan ge upphov till upprördhet och skapa konflikter mellan planerare och de som berörs av de planerade projekten. Som blivande landskapsarkitekt har jag intresserat mig för hur kan man förklara uppkomsten av negativa attityder till landskapliga förändringar, samt hur denna skepticism ter sig vid vindkraftsplanering.

Med en litteraturstudie som metod studerar jag inledningsvis begreppet landskap och förklaringar till vad landskapsförändringar innebär för människan. Den andra delen i uppsatsen beskriver begreppen Nimby- Not In My Back Yard och socialt dilemma för att se hur de förklarar negativa attityder till landskapliga förändringar. För att exemplifiera framställer jag i nästa del motstånd och misstro till vindkraftsplanering. Fem anledningar till
varför människor motsätter sig vindkraft beskrivs: förändrad och förstörd landskapsbild, buller som orsakar irritation, störning av naturområden, misstro till organisationen och känslan av att inte kunna påverka.
Som avslutande del följer en diskussion för att sammanfatta, diskutera och bedöma resultatet av det som tas upp i uppsatsens teoretiska delar. Det visas att landskapsförändringar kan leda till upprördhet eftersom vi genom minnen och berättelser har fått en personlig relation till landskapet. Negativa attityder till förändring beror enligt Nimby på egenintresse och att människan trots allmän acceptans till ett byggnadsprojekt kan motsätta sig en lokal etablering om det bidrar till något negativt på det personliga planet, så som minskad social status. Socialt
dilemma beskriver dessutom människans benägenhet att välja det alternativ som gynnar henne själv framför det som främjar kollektivet. Med exempel från vindkraften kan man se att det även finns andra aspekter som spelar in och att attityderna till förnyelsebar energi kan bli mer positiva efter en etablering än vad de var innan.

,

The landscape is and has always been in constant change. Building projects that changes the landscape is something that can cause agitation and create conflicts between planners and those affected by the planned projects. As a future landscape architect I have been interested
in how one can explain the origin of negative attitudes towards landscape changes, and how this skepticism appears towards wind planning.

With a literature study as research method I first study the concept of landscape and explanations of what landscape changes mean. The second part of the essay describes the
concepts of NIMBY-Not In My Back Yard and social dilemma to see how they explain negative attitudes towards landscape changes. To exemplify, in the next part I describe
resistance and mistrust of wind planning. Five reasons why people oppose wind power are described: visual intrusion of the landscape, noise pollution causing annoyance, interference with natural areas, unreliability of the organization and the feeling of not being able to
influence.

A discussion is presented as a final part in order to summarize, discuss and evaluate what is covered in the essay's more theoretical parts. It appears that changes in the landscape can result in protests because memories and stories have given us a personal relationship to the
landscape. NIMBY describes negative attitudes towards changes by self-interest and that man, despite the general acceptance of a construction project, may oppose to a local establishment if it contributes to something negative on a personal level, such as reduced social status.

Social dilemma also describe that all individuals in the society receive a lower payoff if all defect than if all cooperate. With examples from wind power projects, one can see that other aspects come into play and that attitudes towards renewable energy can become more positive after an establishment than they were before.

Main title:Människans attityder till landskapsförändring
Subtitle:vindkraftsplanering utifrån Nimby och socialt dilemma
Authors:Sundqvist, Janita
Supervisor:Nord, Jenny
Examiner:Lövrie, Karl
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:acceptans, vindkraft, förnyelsebar energi, Nimby, socialt dilemma, landskap, landskapsförändring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2508
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2508
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2013 12:35
Metadata Last Modified:04 Jul 2013 12:35

Repository Staff Only: item control page