Home About Browse Search
Svenska


Blank, Ida, 2014. Bilfria områden : en utredande studie tillämpat i ett utvecklingsförslag för området Solbjer i Lund. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
26MB

Abstract

Syftet med detta examensarbete är att fördjupa mig i det allt mer aktuella ämnet bilfria områden, att tillämpa mina kunskaper och bidra till en fördjupad förståelse kring hur landskapsarkitekten kan arbeta med bilfria områden. Ämnet bilfria områden har sin grund i en bilfri utveckling som startades på 70-talet som en motreaktion till massbilismen. Idag finns indikationer om att bilismens utveckling håller på att stanna av, ett fenomen som kallas peak car. Därför är ämnet bilfria områden högst aktuellt i dagsläget. För att klargöra begreppet bilfria områden delas den bilfria utvecklingen upp i fysisk bilfrihet och bilfritt boende. Fysiskt bilfria områden handlar om att genom fysiska hinder eller förbud förbjuda motortrafik i ett område. Detta medan bilfritt boende handlar om att begränsa bilägandet på olika sätt i ett område, exempelvis genom åtgärder som innefattar regleringar av antalet bilar som ägs av invånarna, begränsade parkeringsmöjligheter, eller ökade parkeringskostnader.
Uppsatsen har två huvudsakliga mål. Det första målet handlar kortfattat om att utreda olika aspekter som är betydelsefulla i sammanhanget för bilfria områden. Det andra målet är att utreda om bilfria områden är aktuellt för Sverige och hur området Solbjer i Lund skulle kunna utvecklas till bilfritt område. För att utreda viktiga aspekter för bilfria områden har sju befintliga bilfria områden studerats. Det som framkommer vara av stor betydelse för bilfria områden handlar bland annat om: närhet till olika målpunkter från området, att marknadsföringen av området bör vända sig till människor som vill bo och leva utan bil samt att det bör finnas bra utbud och möjligheter för användandet av andra transportsätt än bilen. Svårigheter med utvecklandet av bilfria områden handlar främst om acceptans, detta exempelvis då det verkar finns en risk för bristande tro hos utvecklare och planerare om att bilfria områden kan fungera.
För att tillämpa insikterna om bilfria områden presenteras ett utvecklingsförslag för området Solbjer i Lund. Området är idag i planeringsprocessen och då Lunds kommun möjliggjort för bilfritt boende i staden finns potential för att området kan komma att utvecklas bilfritt. Utvecklingsförslaget beskriver olika slags åtgärder för hur området skulle kunna utvecklas till ett bilfritt område. Förhoppningen är att detta ska leda till diskussioner vid framtida utveckling av planerna för området. Tydligt är att det finns ett intresse av bilfria områden i Sverige, särskilt gällande bilfria boendeprojekt. Dock kvarstår många tveksamheter om och i så fall hur bilfria områden kommer att se ut och utvecklas i svenska städer. Påtagligt är även att kunskaperna inom ämnet är få och för att bilfria områden ska utvecklas i Sverige är det troligt att en kunskapsutveckling inom ämnet kommer att krävas i framtiden. Detta examensarbete är mitt bidrag till kunskapsutvecklingen.

,

The purpose of this thesis is to deepen my knowledge in the subject car-free areas, to apply my knowledge and contribute to a deeper understanding of how the landscape architect can work with car-free areas. Car-free areas have established from the car-free development that started as a backlash against mass motoring in the ‘70s. Today, there are indications that the motoring development has peaked and will fall in a sustained manner, a phenomenon known as peak car. The subject car free areas is therefore highly relevant today. Physically car-free areas and car-free living areas are two directions for the car-free development. Physically car-free areas are about prohibiting motorized traffic in an area through physical barriers or preventions. This while car-free living areas mainly is about housing where people live without owning a car. This is usually done by restrictions on car ownership, limited parking facilities, or increased parking costs.
The thesis has two main goals: to investigate important aspects of car-free areas and to explore how the area Solbjer in Lund could develop into a car-free area. Seven existing car-free areas have been studied in order to investigate important aspects of car-free areas. It is found that essential aspects for car-free areas are about: proximity to target points from the area, marketing should attract people who want to live without a car and the area should provide good opportunities for the use of other transport modes than the car. Difficulties in the process of developing car-free areas is primarily about acceptance, for example there seems to be a risk for lack of faith of the developers and planners.
In order to apply my knowledge of car-free areas, a development proposal for the area Solbjer in Lund is presented in the thesis. There is a potential for a car-free area to be developed there, because Lund Municipality have enabled for car-free housing projects. The development proposal describes various measures for how the area could be developed into a car-free area. The purpose with the proposal is that it hopefully will lead to discussions in future work on developing the plans for the area. It is clear that there is an interest in car-free areas in Sweden, particularly for car-free housing projects. But there are still many uncertainties about how and if car-free areas will develop and how they will be designed in the future in Swedish cities. It is likely that more knowledge of the subject will be needed in the future in Sweden. This thesis is my contribution to the development of knowledge within the subject.

Main title:Bilfria områden
Subtitle:en utredande studie tillämpat i ett utvecklingsförslag för området Solbjer i Lund
Authors:Blank, Ida
Supervisor:Larsson, Anders
Examiner:Lindholm, Gunilla and Sarlöv Herlin, Ingrid
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:bilfri utveckling, bilfria områden, bilminskande åtgärder, styrmedel, Solbjer, Brunnshög
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3584
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3584
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Landskapsplanering
Deposited On:20 Aug 2014 13:36
Metadata Last Modified:20 Aug 2014 13:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics