Home About Browse Search
Svenska


Mellerby, Tove, 2021. Hur har öppen dagvattenhantering förändrats över 20 år? : en jämförelse av dagvattenhanteringen i två bostadsområden anlagda under 2000-talet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Detta arbete redovisar hur dagvattenhantering har utvecklats från tidigt 2000-tal till idag. Syftet är att ta lärdom av den kunskap som framkommit under åren och därmed öka förståelsen för hur öppen dagvattenhantering kan anläggas i framtiden. Undersökningen baseras på en litteraturstudie, platsbesök och intervjuer.

Inledande beskrivs den bakomliggande problematiken som gör dagvattenhantering till en allt viktigare fråga i dagens städer: Extrema skyfall, förtätning och en ökad andel hårdgjorda ytor i städer gör det traditionella dagvattennätet otillräckligt och är ett argument för att använda öppen dagvattenhantering som buffert för att skydda stadens infrastruktur och byggnader från översvämning och vattenskador.

Hur öppen dagvattenhantering beskrivs och rekommenderas i litteratur från tidigt 2000-tal och nutid undersöks för att utröna skillnaderna och visa på hur dagvattenhanteringen utvecklats under 20 år. Sist redovisas och jämförs dagvattenhanteringen i bostadsområdena Bo01, Malmö och Rosendal, Uppsala.

Utvecklingen rör sig mot mer avancerad rening av dagvattnet och underjordiska anläggningstyper och ett fortsatt arbete att samla och uppdatera branschens kunskap och erfarenheter. Dock finns ofta många önskemål på vad dagvattenhanteringen ska bidra med som talar för användningen av synliga anläggningstyper.

,

This study presents how stormwater management has developed from the early 2000s until today. The aim is to learn from the knowledge that emerged during the years and thereby increase the understanding of how open stormwater management could be constructed in the future. The study is based on a literature study, place visits and interviews.

Introductory, the underlying issues that elevates stormwater management to an increasingly important matter in today's cities are described: Extreme rainfall, densification and an increasing proportion of compacted surfaces in cities makes the traditional stormwater grid insufficient and is an argument for the use of open stormwater management as a buffer to protect the cities infrastructure and buildings from flooding and water damage.

How open stormwater management are pictured and recommended in literature from the early 2000s and today are then examined to conceive the differences. Lastly, the stormwater management in the residential areas Bo01 in Malmö and Rosendal in Uppsala are examined and compared.

The development progress towards more advanced purification of stormwater, underground types and continued work to gather and update the industry's knowledge and experience. However, numerous requests for what stormwater management should contribute with indicates a favourable use of visible stormwater management types.

Main title:Hur har öppen dagvattenhantering förändrats över 20 år?
Subtitle:en jämförelse av dagvattenhanteringen i två bostadsområden anlagda under 2000-talet
Authors:Mellerby, Tove
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:öppen dagvattenhantering, hållbar dagvattenhantering, LOD, Bo01, Rosendal, bostadsområde, stormwater, opens stormwater management, sustainable stormwater management, LOD, Bo01, Rosendal, residential area
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17389
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17389
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:26 Nov 2021 09:24
Metadata Last Modified:27 Nov 2021 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics