Home About Browse Search
Svenska


Thörn, Olivia, 2016. Upplevelser av landskapet genom människans fem sinnen : en litteraturstudie kring gestaltning med fokus på upplevelsen av miljön genom sinnena med exemplifiering från referensplatser. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Då design av utemiljöer idag till stor del fokuserar på den visuella upplevelsen av en plats är det intressant att få större kunskap om gestaltning för upplevelser genom övriga sinnen, vilket man med stor fördel kan göra med växter eftersom de har möjlighet att stimulera alla sinnen. Denna uppsats redovisar kunskaper som erhållits i samband med en genomförd litteraturstudie kring hur landskapsarkitekten kan jobba med sinnesupplevelser i sin gestaltning. För att ge konkreta förslag på gestaltningslösningar presenteras exempel från ett antal referensplatser runt om i Sverige där arkitekten särskilt jobbat med detta. Även om flera av referensplatserna är speciellt riktade till en äldre och vårdkrävande målgrupp kan gestaltningslösningarna appliceras på platser där flera kategorier av människor rör sig, eftersom upplevelser genom sinnena är något som har möjlighet att påverka alla.
Återkommande gestaltningsinslag är porlande vatten, tillgänglighet till växterna, stor växtvariation i färg, doft och form samt något att upptäcka och kvalitéer under hela året. Teorier som berör gröna rekreativa miljöers utformning tar bland annat upp att trädgårdar bör byggas upp likt gröna rum samt faktorer som är avgörande för upplevelsen av platsen, exempelvis ”coherence” (sammanhang), ”complexity” (komplexitet), ”legibility” (läsbarhet) och ”mystery” (mystik), vilket också lyser igenom på de studerade referensplatserna.
Människan uppfattar omvärlden genom sina sinnen. Då sinnesintrycken riktas mot gröna miljöer får människan möjlighet till rekreation då sinnet öppnas för nya, spontana intryck, vilket kan bidra till människans hälsa, utveckling och välbefinnande under hela livet. Inom miljöpsykologin finns mycket kunskap kring människans upplevelse och påverkan av sin miljö och därför är en hel del av kunskapen till litteraturstudien hämtad där.
Genom att få större kunskap kring sinnenas funktion och möjligheter att ge människan olika upplevelser då hen vistas i landskapet, ökar landskapsarkitektens kompetens att gestalta platser med större eller speciellt riktade upplevelsevärden. Om det designas mer i stadsrummet för upplevelser genom alla sinnen skapas nya möjligheter att känna, lukta och smaka på stadens gröna miljöer. Genom det kan en känsla av en tydligare koppling till miljön skapas. För att detta ska bli möjligt krävs det att landskapsarkitekten breddar sitt tankesätt och involverar upplevelser för fler sinnen än synen i sin gestaltning.

,

Since the design of outdoor environments today focus very much on the visual experience of a place, it is worthwhile to acknowledge the possibilities in designing for experiences through the other senses. Plants have the possibility of stimulating all human senses, and so they are a valuable component in an environment striving to offer experiences for all senses. This paper presents knowledge from special literature about how a landscape architect can work with sensory experiences in their designs. To illustrate different design possibilities, this paper also presents examples from a few reference places in Sweden where the architect kept sensory experiences in mind while designing the place. Although several of the reference places have an elderly and disabled target group, the design solutions presented can be applied to other public places as well, where all kinds of people visit, since experiences through the senses can be appreciated by all.
Common design elements at the reference places are rippling water, accessible plants that include a mixture of colours, shapes and scents and offer attractive qualities throughout the year. For example, theories involving design of green revitalizing environments suggest that gardens should be built up like rooms of a house, but with plants. Design principles that are essential for how we experience these places are "coherence", "complexity", "legibility" and "mystery".
Humans perceive the world through their senses. When the sensory impressions are experienced in green environments, humans are given an opportunity for creative thoughts as the mind opens to new, spontaneous stimulation. This may contribute to improvement of people's health, development and well-being throughout life.
Landscape architects can improve their skills of designing sites with greater or targeted experience values by gaining more knowledge about the impact of landscaping on our senses and applying that knowledge to create different experiences while being in an outdoor environment. This paper uses the knowledge from the field of environmental psychology to elucidate the influence of the environment on the human experience. If more architectural designs were created to appeal to all the human senses, then there would be more opportunities to feel a greater connection to the environment through touching, smelling, and tasting the urban landscapes. For this to be possible, it is required that landscape architects broaden their thinking and involve experiences for more senses than sight in their design.

Main title:Upplevelser av landskapet genom människans fem sinnen
Subtitle:en litteraturstudie kring gestaltning med fokus på upplevelsen av miljön genom sinnena med exemplifiering från referensplatser
Authors:Thörn, Olivia
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Ahrland, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:sinnen, perception, gestaltning, miljö, återhämtning, trädgård, utomhusmiljö, sinnesupplevelse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6170
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6170
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Jan 2017 14:04
Metadata Last Modified:23 Jan 2017 14:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics