Home About Browse Search
Svenska


Spirén Lindberg, Erik, 2021. Ribersborgsstranden som hälsofrämjande grönområde : hur upplever besökare Ribersborgsstranden?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

I arbetet undersöks hur besökare upplever Ribersborgsstranden som grönområde. Ribersborgsstranden är anlagd för cirka hundra år sedan. Området definieras som park- och grönområde enligt Malmö stad (2003). Stranden används framförallt för rekreation, fritids- och sociala aktiviteter. Utformningsmässigt består stranden av stora gräsytor, dungar, kullar, sanddyner och strandängar. Genom enkät har det undersökts hur dagens besökare upplever Ribersborgsstranden som hälsosam park och grön miljö. Underlaget till enkäten har utgått från de åtta stycken hälsofrämjande karaktärer som professor Patrick Grahn uppmärksammar i sin forskning vid SLU. Enkäten används i undersökningen som ett försök till att låta besökaren ge en enhetlig bedömning av strandens upplevelsevärden som grönmiljö. Karaktärerna bedömdes efter skalan 1-5. Ett innebär att besökaren inte instämmer, fem innebär att besökaren instämmer helt att karaktären upplevs. I enkäten fick deltagaren beskriva sin upplevelse för varje karaktär med ord i fall de ville. Då karaktärerna hade bedömts, så kunde det svaras på om några av karaktärerna kan förbättras. Varje deltagare kopplade sitt svar till sin plats på stranden med hjälp av att markera sin position på enkätens karta. I sammanställningen av enkätsvaren går det att utläsa att stranden upplevs som öppen och har höga värden för möten och samvaro. Stranden har däremot brister i artrikedom och vildhet. Det upplevs som att det är väldigt mycket folk på stranden. Många uttrycker att de saknar mer avskärmningar och rumsindelningar. De stora gräsytorna hjälper inte besökaren att få en naturligt präglad upplevelse av Ribersborgsstranden. Sanddynerna mellan strandängarna ger besökare högst upplevelsevärden enligt sammanställningen av enkätsvaren.

,

The work examines how visitors experience Ribersborgsstranden as a green area. Ribersborgsstranden was created about a hundred years ago. The area is defined as a park and green area according to the City of Malmö (2003). The beach is mainly used for recreation and social activities. The beach consists of large grasslawns, groves and hills, dunes and beach meadows. Through a survey, it has been investigated how today's visitors experience Ribersborgsstranden as a healthy park and green environment. The survey was based on the eight health�promoting attributes that Professor Patrik Grahn has formulated in his research at SLU. The questions used in the survey attempt to allow the visitor to give an assessment of the experience values of the beach as a green environment. The grades were assessed according to the scale 1-5. One means that the visitor does not agree, five means that the visitor completely agrees that the character is experienced. The participants could describe their experience for each character with words in case there wanted to do so. When the characters were graded, participants could answer whether any of the characters could be improved. Each participant linked their answer to their place on the beach by marking their position on the map. The compiled survey results indicate that the beach is experienced as open, and it has high values for meetings and socializing. But it has a lack of species richness and wildness. The beach is perceived as crowded. Many express that the beach lacks smaller divisions and that it is hard to find private space. The large lawns do not help the visitor to get a natural experience of the beach. The dunes between the beach meadows give visitors the highest experience values according to the compiled survey results.

Main title:Ribersborgsstranden som hälsofrämjande grönområde
Subtitle:hur upplever besökare Ribersborgsstranden?
Authors:Spirén Lindberg, Erik
Supervisor:Folkesson, Anders
Examiner:Sjöstedt, Victoria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hälsofrämjande park och grönmiljö, Patrick Grahns 8 hälsofrämjande karaktärer, strand, upplevelse, health promoting parks and green areas, Patrik Grahn’s 8 perceived sensory dimensions, SLU, beach, experience
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17040
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17040
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2021 06:57
Metadata Last Modified:19 Aug 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page