Home About Browse Search
Svenska


Rehn, Martina and Unnersjö, Sofi, 2018. Resiliens i urbana landskap : en programmering av natur-based solutions med tillämpning vid Alnälven i Oslo. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
99MB

Abstract

Samtida diskussioner inom landskapsplanering och förvaltning argumenterar för behovet av att utveckla nya tillvägagångssätt, vilka förhåller sig till växande globala samhällsutmaningar som klimatförändringar och urbanisering. Det verkar tydligt att det finns ett behov av angreppssätt inom planering och förvaltning som innefattar flera skalor, även om uppdraget består i att lösa ett lokalt problem. I en urban kontext är det nödvändigt att introducera urban natur (för att bidra med ekosystemtjänster), även på platser som idag skulle kunna beskrivas som ickeplatser (en plats med primärt grå infrastruktur, byggnader, rörlagda dräneringssystem och begränsat utrymme för natur).

Därför var utgångspunkten för detta arbete att föreslå ett tillvägagångssätt som utgår från den lokala kontexten (lokaliteten / platsen), definieras av den urbana kontexten och relaterar till den övergripande regionala skalan. För att kunna optimera leveransen av ekosystemtjänster är tillvägagångssättet även relaterat till den specifika biotopskalan.

Med inspiration från det senaste konceptet Nature-based Solutions (NbS) och för att förstå storskaligheten av skalan, var konceptet Ecotones applicerat på fyra olika landskapsskalor: regional, urban, plats och biotop. Vår utgångspunkt har varit teoretisk kombinerat med intervjuer av två praktiker, som båda arbetar i flertalet skalor samtidigt vid tillämpning av NbS. Vi har utvecklat ett nytt angreppssätt och applicerat det på en specifik lokalitet i Osloregionen, varpå narrativ används för att beskriva både utgångspunkten samt framtida perspektiv av förslaget. Därmed beskriver detta angreppssätt mer en vision än ett specifikt gestaltningsförslag, vilket bör ses som det främsta utfallet av vårt arbete.

Detta arbete exemplifierar hur landskapsarkitekter via ett långsiktigt perspektiv kan stödja utvecklingen av urbana ekosystem med ett kombinerat angreppssätt av NbS och Ecotone. Slutligen argumenterar detta projekt för vikten av att identifiera platser som är i behov av naturlig konnektivitet genom att kartlägga landskapets spatiala och ekologiska relationer.

,

Contemporary landscape planning and management discussions argue for the need to develop new approaches which relates to the emerging global challenges such as climate change and urbanization. It seems evident that there is a need for planning and management approaches which includes several scales, even if the task is to solve a local problem. In an urban context, there is a need to introduce urban nature (for the delivery of ecosystem services), even on locations which today may be characterized as non-sites (a place with primarily gray infrastructure, buildings, closed drainage systems and limited room for nature).

Therefore, the outset for this thesis was to propose an approach which would take its outset in the local context (the location / place), while being defined by the urban context, and relating to the overall regional scale. In order to optimize the delivery of ecosystem services, the approach even related to the specific biotope scale.

Inspired by the recent concept of Nature-based Solutions (NbS) and in order to grasp the magnitude of scales, the concept of Ecotones was applied on four different landscape scales (regional, urban, place and biotope). Our outset has been theoretical, combined with interviews of two significant practitioners, who both work on multiple scales while applying NbS. We have developed a new approach and applied it on a specific location in the Oslo region describing narratives related to the outset of the proposal, as well as the future perspectives of the proposal. Thus, this approach describes a vision more than a specific design proposal which should be seen as a major outcome of our work.

This project exemplifies how landscape architects via a long term perspective can support the evolvement of urban ecosystems, with a combined NbS and Ecotone approach. Finally, this project argues for the importance of identifying places in the need for natural connectivity by mapping landscapes’ spatial and ecological relations.

Main title:Resiliens i urbana landskap
Subtitle:en programmering av natur-based solutions med tillämpning vid Alnälven i Oslo
Authors:Rehn, Martina and Unnersjö, Sofi
Supervisor:Randrup, Thomas
Examiner:Larsson, Anders and Emilsson, Tobias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Ecotones, ekosystem, Ellen Braae, flödesvariationer, idéupplägg, idéförslag, konnektivitet, kontext, landskap, narrativ, Nature-based Solutions, Oslo, open-ended, programmering, resiliens, skötsel, succession, transformation, älv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9626
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9626
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Jul 2018 08:31
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics