Home About Browse Search
Svenska


Gunnarsson, Emma, 2013. Stadsnära skogar : en plats för både skogsföryngring och människors rekreation. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I det här arbetet har jag undersökt vilken betydelse stadsnära skogar har för allmänheten, hur man kan gynna de sociala värdena och om man kan göra annorlunda föryngringsytor nära städer. Utifrån litteraturen har jag hittat olika teman som Stadsnära skogar genom historien,
Stadsnära skogar idag, Naturens betydelse för människor, Skogsproduktion och skogsbruk, Information och konflikter samt Annorlunda föryngringsytor nära städer. Då numera väldigt många människor i Sverige bor i städer blir tillgången till natur både i och nära städerna
väldigt viktig. Då vi blir fler människor och fler flyttar till städer måste städerna växa och exploateringen sker ofta på bekostnad av grönområden och tätortsnära natur. Att naturen påverkar oss människor positivt påvisas via forskning inom ämnet. Naturen har stor betydelse
för människan ur till exempel ett miljöpsykologiskt perspektiv, att motverka stress och för barn som vistas i gröna miljöer. Även sjuka och äldre påverkas positivt av naturen. När det gäller folkhälsoperspektivet och fysisk aktivitet är det vikigt med kvalitativa grönområden
med olika funktioner. Lövskog har visat sig vara bättre ur återhämtningssynpunkt än barrskog. Då man vistas i lövskogen är man mer inställd på rekreation och i barrskogen vistas man oftare mer i syftet av att plocka bär eller svamp. I Sverige finns det väldigt mycket skog
och ungefär 1 % av all skog är i tätortsnära lägen. Historiskt har det skett många förändringar inom skogsindustrin och skogsvårdslagen har ändrats ett antal gånger. Förr var det hyggesfria skogsbruket det som var vanligast till skillnad mot idag där trakthyggesbruket dominerar.

Många myndigheter är överrens om att den hyggesfria metoden är lämplig i stadsnära lägen men skogsvårdslagen är lite otydlig när det gäller hur man får och kan använda sig av det hyggesfria skogsbruket. Skötsel av stadsnära skogar och nedtagning av träd är åtgärder som bidrar till konflikter. Genom information och kommunikation kan man minska eller förhindra konflikter. För att de stadsnära skogarna ska kunna vara rekreativa måste de sociala värdena stärkas och det måste satsas mer på kvalitet.

,

This essay examines the significance of the urban forests for society, how to benefit the social values and if it is possible to make the deforestation areas near cities different. The results of this work has resulted in different themes like Urban forests throughout history, Urban forests of today, The importance of nature for humans, Forestry production and forestry, Information and conflicts and also Different deforestation areas near cities. Today many people in Sweden live in cities and therefore the access of good and qualitative nature is very
important. When more people move to cities the cities have to expand and that is often of the cost of urban forests or other green areas. Research in how the nature affect people shows that the nature affects humans in a positive way. The nature has also a great significance to humans and it affects us in a positive way when we are stressed, when we are sick or old.

Children that play in green areas gets a lot of benefits for example they can concentrate better and there are fewer conflicts among the children. When it comes to people’s health and physical activity the size, quality and function of the green area is important. Deciduous forests have shown to be better for recreation than coniferous forests. When you visit the deciduous forests your mind is set on recreation while in coniferous forests you often visit in
the purpose of picking berries or mushrooms. About 1 % of all the forest in Sweden is situated in urban locations. Historically there have been many changes in the forest industry and the law of forest silviculture has changed a number of times. In the past the non clear-cut
forestry method was the most common and today the deforestation method is dominating. A lot of authorities agree that the non clear-cut forestry method is suitable near urban areas and urban forests. The law of forest silviculture is a bit unclear regarding when and where you can use the non clear-cut method. Management and tree-cutting are reasons why conflicts start.

With information and communication the conflict can be avoided or reduced. To create qualitative urban forests that are made for recreation the social values has to be strengthened.

Main title:Stadsnära skogar
Subtitle:en plats för både skogsföryngring och människors rekreation
Authors:Gunnarsson, Emma
Supervisor:Sarlöv-Herlin, Ingrid
Examiner:Gyllin, Mats and Haaland, Christine
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Stadsnära skogar, Naturens betydelse, Rekreation, Sociala värden, Skogsbruk, Hyggesfria skogar, Annorlunda föryngringsytor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2363
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2363
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Jun 2013 12:12
Metadata Last Modified:12 Jun 2013 12:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics