Home About Browse Search
Svenska


Kylin, Gabriella, 2020. Alnarps rehabiliteringsträdgård - design och utformning : Utformningsbehov av en stödjande miljö för personer med utmattningssymptom. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Alnarps Rehabiliteringsträdgård etablerades 2002 som ett forskningsprojekt kring naturbaserad rehabilitering. Under 2002–2012 tog deltagare med utmattningssyndrom del av rehabiliteringen med mycket goda rehabiliteringsresultat. Bevis för att naturen kan ha positiv effekt på människans hälsa och välbefinnande är genom flertalet studier etablerad.

Med frågeställningarna: Vad är det i trädgårdens utformning som gynnar rehabiliteringen av denna målgrupp? samt Vilka är Rehabiliteringsträdgården i Alnarps styrkor och svagheter? har målet varit att undersöka Alnarps Rehabiliteringsträdgård utifrån ett designperspektiv. Syftet med arbetet har varit att konkretisera Alnarps Rehabiliteringsträdgårds kvalitéer utifrån dess formgivning för målgruppen utmattningssyndrom. Genom att kombinera en litteraturstudie med intervjuer samt egna besök och platsanalyser har förhoppningen varit att skapa ett diskussionsunderlag kring framtida utformning av liknade restorativa miljöer för återhämtning och rehabilitering.

Perceived Sensory Dimension Serene, Nature, Prospect, Refuge och Space är essentiella för en stödjande miljö i en rehabiliteringsträdgård. Resultaten visade att de aktiva delarna av rehabiliteringsträdgården var relativt välfungerande och innehöll flera av de nödvändiga dimensionerna/kvalitéerna. De restorativa delarna av rehabiliteringsträdgården, som var viktig framförallt i de initiala delarna av rehabiliteringsprocessen, saknade flera av dessa dimensioner /kvalitéer samt hade även ytor av ”ingenmansland” som helt avsaknade Perceived Sensory Dimension. Det fanns en diskrepans i hur rehabiliteringsträdgården upplevdes, detta kan relateras till Scope of Meaning, både i förhållande till olika individer och till var i rehabiliteringsprocessen dessa befann sig. Behovet av varierade restorativa miljöer belystes men även behov av att vidare identifiera och definiera specifika kvalitéer i naturliga miljöer som kan stödja rehabilitering och återhämtning.

,

The Alnarp Rehabilitation Garden was established in 2002 as a research project regarding nature-based rehabilitation. During 2002-2012 participants with exhaustion disorder took part in the rehabilitation with very strong rehabilitation results. Evidence that nature can have a positive effect on human health and wellbeing are through several studies established.

With questions What is it in the design of the garden that promotes the rehabilitation of this target group? and What are The Alnarp Rehabilitation Garden’s strengths and weaknesses? The aim of this paper has been to investigate the Alnarp Rehabilitation Garden from a design perspective. The purpose with this essay has been to concretize the qualities of the Alnarp Rehabilitation Garden with regards to its design for the target group exhaustion syndrome. By combining a literature study with interviews as well as visits and site analysis the hope has been to create a basis for discussion regarding future design of similar restorative environments for recovery and rehabilitation.

Perceived Sensory Dimension Serene, Nature, Prospect, Refuge and Space are essential for a supportive environment in a rehabilitation garden. The results found that the active parts of the rehabilitation garden were relatively well functioning and contained several of the necessary dimensions/qualities. The restorative parts of the rehabilitation garden, that were especially important in the initial parts of the rehabilitation process, were missing several of these dimensions /qualities and it also had areas of “no-man’s-land” that completely lacked Perceived Sensory Dimension. There was a discrepancy in how the rehabilitation garden was experienced, this can relate to the Scope of Meaning, both regarding different individuals and to where in the rehabilitation process they were. The need for varied restorative environments was illuminated but also the need to further identify and define specific qualities in natural environments that can have support rehabilitation and recovery.

Main title:Alnarps rehabiliteringsträdgård - design och utformning
Subtitle:Utformningsbehov av en stödjande miljö för personer med utmattningssymptom
Authors:Kylin, Gabriella
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Bengtsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Alnarps Rehabiliteringsträdgård, utmattningssyndrom, naturbaserad rehabilitering, miljöpsykologi, restorativ, återhämtning, stödjande miljö, Perceived Sensory Dimension, Scope of Meaning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15620
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15620
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2020 08:25
Metadata Last Modified:19 Jun 2020 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics