Home About Browse Search
Svenska


Göransson, Moa, 2023. Urban löpning : hur upplevs löpning i staden, med Malmö som fokus?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Hur upplevs Malmö som löpstad? I den här kandidatuppsatsen tar jag upp ämnet urban löpning,
ett fenomen som blir alltmer vanligare då Sverige och världen är i en positiv trend när det
kommer till urbanisering. Fler flyttar till staden, städer förtätas och städer byggs ut, och staden
måste på samma gång uppfylla de krav som människan i staden kräver. En sådan aktivitet är
löpning, en aktivitet som kanske borde få större plats i staden, men även i diskussionen kring
stadsplanering. Idag är även folkhälsan, och den psykiska ohälsan som ökat på senaste åren, en
viktig aspekt när det kommer till utformning av staden, för miljön påverkar oss människor väldigt
mycket. Till exempel bidrar gröna miljöer och solljus till ett ökat välmående. Kan löpningen vara
en del av lösningen?
I uppsatsen görs en upplevelsestudie, både min egen och andras, samt tar avstamp i teori där redan
välarbetade rapporter angående urban löpning finns, bland annat skriven av Mattias Qviström som
är ledande i ämnet. Viktiga kvaliteter från de tre perspektiven handlar först och främst om
vegetation, men även flyt och rytm, karaktärsskiftande miljö och stimuli, samt underlag.
Upplevelsestudiens löprunda utspelade sig i centrala Malmö på de mest frekvent sprungna
vägarna. Det diskuteras om upplevelsen och förbättringar och möjligheter. Malmö generellt är en
stad med många kvaliteter, jag ställer mig frågan hur löpmiljön ser ut i de områderna som
upplevelsestudien inte inkluderar. Det finns konkreta, enklare åtgärden som mer belysning, och
tydliggörande som 100m markörer och kartor för slingor. Upplevelsestuiden resulterade i
önskningar om förbättringar av miljön som påverkar fler än bara löparen. I uppsatsen så inser jag
att det inte bara handlar om löpning. Det handlar om människan i staden, och att förbättringar som
gynnar löparen även gynnar många fler. Livet mellan husen, och människan i staden. Även de
centrala problemen som folkhälsa samt biologiska och sociala aspekter. Kanske finns det en och
samma lösning för många problem som inte skulle innebära att stadsplanerare måste bort
prioritera? I diskussionen leker vi med tanken att ett grönstråk etableras i centrala Malmö, ett
exempel på en multifunktionell miljö som förbättrar upplevelsen av miljön, inte bara för löpning.
Ett exempel som borde vara något Malmö stad strävar mot genom deras strategier. ”... skapa
förutsättningar för goda livsvillkor men också att underlätta för en god livsstil.” (s.17) som det
står i Malmöstads översiktsplan (2019).

,

5
How is Malmö perceived as a running city? In this Bachelor thesis I address the topic of urban
running, a phenomenon that is becoming increasingly common, as Sweden and the world is in a
positive trend when it comes to urbanization. More people are moving to the city, cities are
densifying and cities are being expanded, and the city must at the same time meet the demands
of the people in the city. One such activity is running, an activity that should perhaps be given
more space in the city, but also in the discussion. Today, public health, and mental health which
has increased in recent years, is also an important aspect when it comes to designing the city,
because the environment has a huge impact on us humans. For example, green environments
and sunlight contribute to well-being. Could running be part of the solution?
In the essay an experiences study, both my own as a runner but also other runners in Malmö,
and draws on theory where there are already well-documented reports on urban running,
including some written by Mattias Qviström, who is a leader on the subject. Important qualities
from the three perspectives are first and foremost vegetation, but also flow and rhythm,
character changing environment and stimuli, and ground material. Malmö in general is a city with
many qualities, the question is whether it looks like this throughout the city? The experiential
running rout took place in central Malmö on the most frequently run roads. There is a discussion
about the experience and improvements and opportunities. There are concrete, simpler
remedies such as more lighting, and clarifications such as 100m markers and maps for loops.
There are also a lot of remedies and requests that improve the environment for more than just
the runner. In the essay, I realize that it is not just about running. It is about people in the city,
and that improvements that benefit the runner also benefit many others. The life between the
houses, and the people in the city. Also the key issues of public health and biological and social
aspects. Perhaps there is a single solution for many problems that would not require urban
planners to depreoritised? In the discussion we play with the idea of a green belt being
established in central Malmö, an example of a multifunctional environment that enhances the
experience of the environment, not just for running. An example that should be something the
city of Malmö strives for through their strategies. "... creating conditions for good living
conditions but also facilitating a good lifestyle." (p.17) as stated in the Malmö City Master Plan
(2019).

Main title:Urban löpning
Subtitle:hur upplevs löpning i staden, med Malmö som fokus?
Authors:Göransson, Moa
Supervisor:Silow, Love
Examiner:Cerwén, Gunnar
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:löpning, stadsplanering, urbant, green exercis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18816
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18816
Language:Swedish
Deposited On:08 May 2023 10:12
Metadata Last Modified:09 May 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics