Home About Browse Search
Svenska


Kesselman, Caroline, 2011. Att planera för ett hållbart transportmedel : en studie av dokumentet Cycle Policy 2002-2012 som en del av planeringsprocessen bakom Köpenhamns cykelvägnät. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Köpenhamns cykelvägnät har anor så långt som 100 år tillbaka i tiden och på 1980-talet genomförde stadens cyklister stora demonstrationer för att få politikers och planerares uppmärksamhet, som man ansåg hade förlorat fokus på cykeln i planeringen (Jensen, muntligen, 2011-05-02). I detta arbete presenteras siffror som visar att det idag är fler än en tredjedel av Köpenhamns invånare som cyklar till och från sitt dagliga arbete. Köpenhamns kommun vill öka det antalet och målet idag är att bli världens bästa cykelstad år 2015 (Köpenhamns kommun 2007). För snart tio år sedan upprättade man på Köpenhamns kommun ett dokument, Cycle Policy 2002-2012, innehållandes mål för att förbättra förhållanden för stadens cyklister till år 2012. Detta dokument har studerats närmre i denna uppsats.
Som blivande landskapsarkitekt blir jag nyfiken på hur de gått till väga. Hur såg planeringsprocessen i Köpenhamn ut och vilka verktyg har planerare där använt? Målet med arbetet har varit att studera ett exempel av hur man kan gå till väga i en planeringsprocess om man vill utöka en stads cykelvägnät och samtidigt öka andelen cyklister. Detta arbete ämnade svara på tre frågor där den första var vilka faktorer som avgör vårt val av cykeln som transportmedel. Följande söktes svaret på vilka planeringsverktyg som kan vara lämpliga att använda sig av då man planerar för cykeln som ett hållbart transportmedel samt slutligen hur upprättandet av ett policydokument kan vara till hjälp för en planerare i arbetet med planering av ett cykelvägnät.
Genom litteraturstudie, dokumentstudie samt intervju söktes svaren på dessa frågor med syftet att öka förståelsen för planeringen för cykeln som ett hållbart transportmedel, för att kunna använda som referens i framtida projekt. Resultatet av detta arbete visar att dokumentet Cycle Policy 2002-2012 fick en, för planerarna, oväntat stor betydelse. Undersökningen presenterar även intressanta historiska kopplingar som avgör varför vissa städer idag har en större andel cyklister än andra. Av resultatet framgår att det finns en mängd faktorer som avgör vårt val av cykeln som transportmedel som är mer eller mindre svåra att hantera som planerare. Att döma av denna mängd avgörande faktorer går det att dra slutsatsen att en insats i form av att enbart bygga fler cykelbanor inte räcker för att få fler att välja cykeln istället för bilen.

,

The Copenhagen bicycle paths date back as far as 100 years ago and in the 1980’s the local cyclists undertook massive demonstrations to get the attention of the politicians and planners, who they believed had lost focus on the bicycle in their planning (Jensen, verbally, 2011-05-02). In this paper figures are presented that shows that today more than a third of Copenhagen’s inhabitants commute daily to and from work and education, using a bicycle. However the City of Copenhagen wants to increase that number and today plans on becoming the world’s greatest bicycle city by the year 2015 (City of Copenhagen 2007). Almost ten years ago now the City of Copenhagen published a document, Cycle Policy 2002-2012, containing goals that seek to improve the conditions for the city’s cyclists by the year 2012. In this paper this document was studied more closely.
As a future landscape architect, I am curious to know how they have gone about. What did the planning process of the bicycle paths of Copenhagen look like, and what tools did the planners use? The goal of this paper was to study an example of how you can go about in a planning process if your goal is to expand a city’s bicycle network and at the same time increase the number of cyclists. The three questions that this paper intended to give the answers to were what factors that determine whether we choose the bicycle as our means of transport or not and which planning tools that are appropriate to use when planning for the bicycle as a sustainable means of transport. Finally I sought the answer to in what way the establishment of a policy document can be of help to the planner when planning a network of bicycle tracks.
The questions were answered through a literature study, a document study and an interview, to enhance the understanding of how you can plan for the bicycle as a sustainable means of transport. This is done to be able to use this paper as a reference in future projects. The results of the paper show that the document Cycle Policy 2002-2012 had such a great importance that had not been expected by the planners. This study also presents some interesting historical explanations as to why today, some cities have a higher number of cyclists than others do. The results of this paper show that there is a high number of factors that determine whether we choose the bicycle as our mode of transport, some easier than others for the planner to handle. The conclusion that you can draw from this high number of factors is that building more bicycle paths is not going to be enough if your goal is to increase the number of people who choose the bicycle instead of the car.

Main title:Att planera för ett hållbart transportmedel
Subtitle:en studie av dokumentet Cycle Policy 2002-2012 som en del av planeringsprocessen bakom Köpenhamns cykelvägnät
Authors:Kesselman, Caroline
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:planering, planeringsprocess, planerare, planeringsverktyg, policy, hållbar utveckling, transportmedel, cykel, Köpenhamn
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-204
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-204
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Jun 2011 05:39
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics