Home About Browse Search
Svenska


Zetterlund, Clara, 2019. Vad kommer 1 % höjning av krontäckningsgraden få för effekt för Möllevångens lokalklimat? : en analys av projektet Grönare Möllan med fokus på ekosystemtjänsten temperaturreglering. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
40MB

Abstract

Uppsatsen innefattar en vetenskaplig analys av den faktiska effekten av att höja trädkrontäckningsgraden
i en urban miljö i Malmö mätt i ekosystemtjänsten temperaturreglering. Bakgrunden är
projektet Grönare Möllan som drivs av Malmö stad och omfattar en plantering av 163 nya träd inom
området Möllevången som är 53 hektar stort, vilket enligt kommunens egna beräkningar kommer
höja krontäckningsgraden med 1 %. Målet med arbetet är att utvärdera hur stora effekter förslaget
Grönare Möllan kommer ha på lokalklimatet avseende temperaturreglering, samt att undersöka
om dessa effekter kan utvecklas ytterligare avseende rumsliga kvaliteter kopplat till reglering av
temperatur. Detta görs genom en analys av marktäckfördelningen kopplat till yttemperaturer samt
genom en beskuggningsstudie kopplat till aktuella trädarters placering.
Syfte med arbetet är att undersöka stadsträdens inverkan på den termiska komforten och att belysa
vikten av sambandet mellan beräkning av trädkrontäckning och platsspecifika effekter på temperatur
samt hur en god kunskap om klimatplanering är en förutsättning för att skapa långsiktigt hållbara
städer.
Resultatet från aktuell studie visar en höjning av krontäckningsgraden med 3 % inom området
Möllevången till följd av förslaget Grönare Möllan, vilket skiljer sig från Malmö stads egen beräkning.
Teoretiskt sätt ger denna höjning effekter på den lokala temperaturen genom en större mängd
trädbeskuggad yta jämfört med idag. Sommartid kan en förväntad sänkning av yttemperaturer i
gatumiljö orsakad av trädskugga vara upp till 19 °C, jämfört med en icke beskuggad hårdgjord yta,
vilket beroende på rumsliga parametrar även orsakar lägre strålningstemperaturer. Detta anses som
positivt eftersom den urbana värmeö-effekten, som ställer stora utmaningar på Malmös förmåga
att hantera värmerelaterade problem, med stor sannolikhet kommer förvärras i och med framtida
klimatförändringar. Den temperaturreducerande effekten orsakad av förslaget Grönare Möllan kan
omfatta fler ytor och även gynna en större del av invånarna, genom justeringar av placering och val
av trädart.
Vintertid kommer en ökad mängd beskuggad yta orsaka en sänkning av yttemperaturen med upp
till 4 °C, vilket vintertid anses negativt för den termiska komforten. Däremot kommer en ökning av
antalet träd ge effekter på vindflöden, vilket vintertid har en större temperaturreglerande effekt än
vad solstrålning har. Denna studie innefattar inte vindens rörelse i området och kan därför inte ge en
heltäckande bild av trädens påverkan på lokalklimatet.

,

The thesis includes a scientific analysis of the actual effect of increasing the tree canopy coverage
rate in an urban environment in Malmö in terms of the ecosystem service temperature regulation.
The background is a project called Grönare Möllan which is operated by the municipality of Malmö
and includes the planting of 163 new trees within the area Möllevången which is 53 hectares in size.
According to the municipality’s own calculations this act will increase the canopy coverage rate by
1 %. The aim of the work is to evaluate how large the effects of the proposal Grönare Möllan will
have on the local climate regarding temperature regulation, and to investigate whether these effects
can be further developed in terms of spatial qualities linked to temperature regulation. This is done
through an analysis of the ground cover distribution linked to surface temperatures and through a
shading study linked to the location of the new tree species.
The purpose of this work is to investigate the impact of urban trees on thermal comfort and to
highlight the importance of understanding the link between tree canopy measure and site qualities
of temperature regulation. It concludes how deep knowledge in climate planning is a prerequisite for
creating long-term sustainable cities.
The result from this study shows a 3 % increase in the canopy coverage rate in the area of Möllevången
as a result of the proposal Grönare Möllan, which differs from Malmö’s own calculation. Theoretically,
this increase gives effects on the local temperature through a larger amount of tree-shaded area
compared to today. In the summertime, an expected decrease in surface temperatures in street
environments caused by tree shade can be up to 19 °C, compared to an unshaded paved surface,
which, due to spatial parameters, also causes lower radiation temperatures. This is regarded as
positive, since the urban heat island effect is likely to increase by future climate change, which poses
major challenges to Malmö’s ability to handle heat-related problems. The temperature-reducing
effect caused by the proposal Grönare Möllan can cover more areas and also benefit a greater part of
the inhabitants through adjustments of tree species and the position of the trees.
In winter time, an increased amount of shaded surface will cause a reduction in surface temperature
by up to 4 °C, which in winter time is considered negative for thermal comfort. However, an increase
in the number of trees will have effects on wind flows, which in winter time has a greater temperature
regulating effect than solar radiation. This study does not include the movement of wind in the area
and therefore cannot provide a comprehensive picture of the tree’s impact on the local climate in
that respect.

Main title:Vad kommer 1 % höjning av krontäckningsgraden få för effekt för Möllevångens lokalklimat?
Subtitle:en analys av projektet Grönare Möllan med fokus på ekosystemtjänsten temperaturreglering
Authors:Zetterlund, Clara
Supervisor:Deak Sjöman, Johanna and Sjöman, Henrik
Examiner:Ode Sang, Åsa and Sunding, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:urban värmeö, yttemperatur, strålningstemperatur, trädkrontäckning, temperaturreglering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11114
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11114
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Nov 2019 08:58
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics