Home About Browse Search
Svenska


Yttermalm, Rebecca, 2016. Biodiversitet i det urbana landskapet : implementering av ekologiskt hållbara miljöer i det urbana landskapet och dess inverkan på människans meningsskapande samt attityder. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
847kB

Abstract

Uppsatsen belyser ett viktigt problem, nämligen att det generellt kan konstateras att
sättet de urbana landskapen utformas på idag varken gynnar den ekologiska hållbarheten eller
biodiversiteten. På lång sikt skapas det stora problem då ett hållbart ekosystem samt biodiversitet
lägger en stabil grund för att klara framtida klimatpåfrestningar. Ambitionen är att informera
landskapsarkitekter och samhället om meningsskapandets och attitydernas roll i människans
förhållningssätt till sin närmiljö.

Arbetet bygger på en litteraturstudie som främst grundar sig på olika resonemang, teorier och
empirisk data från böcker och vetenskapliga artiklar. Människans relation till naturen och det
urbana landskapet, meningsskapande, attityder samt landskapsarkitektens yrkesroll utreds närmre.

Resultaten visar att meningsskapande är komplext med många ingående faktorer. Detta faktum samt att
slutsatserna inte grundar sig på resultaten av en faktisk implementering av ekologiskt hållbara
miljöer i det urbana landskapet, gör att det endast kan dras slutsatser om sannolikheten att ett
implementerande av ekologiskt hållbara miljöer påverkar meningsskapandet samt attityderna i en viss
riktning. Hur attitydförändringen påverkar biodiversiteten i det urbana landskapet är också
antaganden grundade på litteraturstudier.

Individens meningsskapande kring ekologiskt hälsosamma miljöer i det urbana landskapet utgör en
viktig nyckelfaktor till attitydförändring gentemot biodiversitet i det urbana landskapet. Nämnvärt
är dock att de parametrar som bidrar till meningsskapande, exempelvis kulturella värderingar och
tankemönster, är tidskrävande processer. Då syftet är att införa biodiversitet i det urbana
landskapet är det viktigt att påbörja en implementering av ekologiskt hållbara miljöer, eftersom en
förändring av attityderna, gentemot biodiversitet i det urbana landskapet, annars blir svår att
aktualisera.

,

The essay highlights an important problem, namely that it generally can be found that
the way the urban landscapes are formed today neither favour the ecological sustainability nor the
biodiversity. Over time alarming problems are created since a sustainable ecosystem and
biodiversity provide a solid basis to manage future climate stress. The ambition is to inform
landscape architects and the society about the role that creation of meaning and attitudes play in
a persons approach to her local environment.

The human relationship to nature and the urban landscape, meaning, attitudes and the landscape
architect´s profession is further investigated. The method of the essay is a literature study where
the material primarily is based on various arguments, theories and empirical data from books and
scientific articles.

The results show that the creation of meaning is complex with many including factors. This fact
together with that the conclusions are not results from an actual implementation of healthy
ecological environments, makes it possible only to draw conclusions considering how likely it is
that an implementation of healthy ecological environments affect the creation of meaning and
attitudes in a certain direction. How the change in attitudes affects the biodiversity in the urban
landscape is also an assumption based on literature studies.

The individuals meaning around healthy ecological environments in the urban
landscape is an important key factor to change in attitudes towards biodiversity in the urban
landscape. Worth mentioning though, is that the parameters that contribute to meaning,
as culture, are time-­‐consuming processes. Since the purpose is to introduce
biodiversity in the urban landscape it is important to initiate an implementation of
ecologically sustainable environments, since if not, a change in attitudes, towards
biodiversity in the urban landscape, otherwise will be difficult to actualize.

Main title:Biodiversitet i det urbana landskapet
Subtitle:implementering av ekologiskt hållbara miljöer i det urbana landskapet och dess inverkan på människans meningsskapande samt attityder
Authors:Yttermalm, Rebecca
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Peterson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biodiversitet, ekologiskt hållbara miljöer, ekologisk design, hållbar estetik, meningsskapande, attityder, urbana landskap, landskapsarkitektens yrkesroll
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6061
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6061
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural population
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Nov 2016 14:47
Metadata Last Modified:24 Aug 2017 07:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics