Home About Browse Search
Svenska


Appelgren, Julia, 2014. Strategier för bilsnåla städer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna uppsats syfte är att för min egen, men också för andra studenters, planerares och övriga intresserades, skull visa på vad det finns för strategier i planeringen för bilsnåla städer. Utsläppen från våra transporter är en stor bov i dramat när de gäller det alltmer akuta klimathotet. Bilen har, och har länge haft, en naturlig roll i våra liv men det utbredda bilberoendet skapar utöver utsläppsproblematiken även andra problem i staden såsom bristande säkerhet och attraktivitet. Så hur kan vi minska bilberoendet och hur kan vi planera för bilsnåla städer? Vad finns för strategier i svensk planeringspraktik och vilka insatser anses viktiga enligt forskning? I mitt arbete har jag genomfört en litteraturstudie där jag tematiskt har analyserat översiktsartiklar som behandlar hållbar transportplanering samt fyra svenska handböcker i bilsnål stadsplanering.
Enligt de forskningsöversikter och handböcker som jag har analyserat finns flera övergripande teman vad gäller insatser för ett hållbart transportsystem, där egentligen alla är nödvändiga. För det första behövs en bättre integrerad styrning och samarbete vad gäller beslut, finansiering och planering. För det andra behövs insatser och satsningar på rätt typ av infrastruktur, exempelvis utveckling av kollektivtrafik, men man behöver även höja kollektivtrafikens och cykelns attraktivitet i jämförelse med bilens. Stadsbyggnadsfaktorer, såsom hur tätt man bygger och hur vägdragningar görs, påverkar också hur vi i staden nyttjar olika färdmedel. Färdmedelsval kan även påverkas, förutom genom att erbjuda alternativ till bilen, genom så kallade mjuka åtgärder vilket innebär information och kunskapsspridning till medborgare och företag. Slutligen så behöver alla insatser för ett hållbart trafiksystem bättre följas upp inom kommunen. Man behöver utvärdera vad insatserna har åstadkommit samt återkoppla till aktörer och medborgare.
Jag har fått en förståelse för komplexiteten i planeringen för den bilsnåla staden och insett att det krävs parallella insatser och en gränsöverskridande planering för att uppnå hållbarhetsmålen vad gäller transporter. Avslutningsvis i min uppsats reflekterar jag kring vem man faktiskt planerar för när man talar om bilsnåla städer samt varför våra städer idag inte fullt ut korresponderar mot dessa nödvändiga insatser för städers attraktivitet och hållbarhet.

,

The purpose of this paper is to clarify, both for me and other students and planners, what strategies that are necessary in planning for reduced car use in cities. Emissions from transportation is one of the major problems in the overall global environmental challenges. For a long time the car has had its natural role in our everyday life and, in addition to the emission problems, conveys to a lack of attractiveness and security in cities. This leads to the question of how we can change our car dependent society and what strategies that are needed for reducing car use in cities. What are these strategies in Swedish planning practice and what strategies are suggested in research? For this work I’ve carried out a literature study in which I’ve thematically analysed reviews discussing sustainable transportation plus four Swedish handbooks about city planning for reduced car use.
According to the reviews and handbooks that I’ve analysed there are several general themes concerning what has to be done to achieve a sustainable transportation system and all of them appears to be necessary. Primarily, there has to be improvements regarding the governance, which has to be more integrated regarding land-use and transport planning and effective when it comes to investments. Secondarily, strategic infrastructure decisions has to be made that could develop public transportation and increase the attractiveness of alternative transport modes such as biking. Factors in city planning, such as city density and planning for new roads, affects how we utilize different transport modes. Our travel choices can also be influenced by, in addition to offering alternatives, providing information and knowledge about sustainable transportation. Lastly, all the strategies have to be better measured and evaluated to see what each effort has accomplished and receive feedback from actors and citizens.
I’ve come to understand the complexity in planning for less car use in cities and realized that several parallel efforts plus a cross-boundary planning are needed for achieving a sustainable transportation system. In the last part of this paper I reflect about matters like whom it is that cities are planned for and why cities today don’t always correspond to what is described in handbooks and research about attractiveness and sustainability.

Main title:Strategier för bilsnåla städer
Authors:Appelgren, Julia
Supervisor:Delshammar, Tim
Examiner:Larsson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:transport, trafik, planering, hållbarhet, staden, bilanvändande, strategier, miljö, Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3309
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3309
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Jun 2014 09:19
Metadata Last Modified:19 Jun 2014 09:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics