Home About Browse Search
Svenska


Didrik, Sofia and Andersson Teleman, Katja, 2014. Breaking the habitual : ett gestaltningsförslag för Hagebys nya aktivitetscentrum. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
37MB
[img] PDF (Komprimerad version)
20MB

Abstract

Utifrån rapporter från bl.a. Riksidrottsförbundet (2007) går det att fastställa att aktivitetsytor som
planeras för barn och unga idag inte används jämlikt. Dagens planering tenderar att gynna killar i högre utsträckning än tjejer. Examensarbetet Breaking the Habitual – Ett gestaltningsförslag för Hagebys nya aktivitetscentrum ställer sig kritiskt till detta och strävar efter att bryta denna planeringsstruktur. I linje med svensk plan- och bygglag som fastslår att planerare är skyldiga att arbeta för jämlika levnadsförhållanden (Larsson & Jalakas, 2008, s.36) strävar examensarbetet
efter att uppvisa exempel på hur landskapsarkitekter – genom gestaltning och fysisk planering –
kan arbeta för jämlika och jämställda städer.
Inom ett probono-projekt för ett aktivitetscentrum i Hageby Norrköping på uppdrag av Idrott utan gränser gestaltas ett förslag på ett nytt aktivitetscentrum för barn och unga. I sökandet efter strategier som kan förändra vanemässiga strukturer i gestaltandet av platser för barn och
unga experimenterar författarna med att bryta vanemönster i sin egen gestaltningsprocess. Under arbetets gång kliver de medvetet ur rollen som landskapsarkitekter och läsaren får följa med på en undersökning av platsens potential och förutsättningar ur konstnärens, sociologens och
grundskoleelevens perspektiv.

Parallellt med gestaltningsarbetet studeras teorier; särskilt intersektionalitet och Actor Network Theory. Med stöd från Actor Network Theory utgår arbetet ifrån ställningstagandet att ickemänskliga faktorer – såsom landskapsarkitektur – påverkar sociala strukturer. När det
slutgiltiga gestaltningsförslaget är klart användes teorierna också som redskap för att analysera förslaget och vägen dit.

,

Reports from The Swedish Sports Confederation and others show that recreation areas planned for youths and children are not used equally, with today’s planning tending to favor boys to a greater extent than girls. The master thesis Breaking the Habitual – A design proposal for
Hageby’s new activity center takes a critical stance towards this and aims to break this planning structure. In accordance with the Swedish Planning and Building Act, which states that planners are obliged to work towards equal living conditions (Larsson & Jalakas, 2008, p.36), the thesis aims to show examples of how landscape architects – through design and planning – can work
towards equal cities.

A design proposal for a new activity center for youths and children in the Norrköping suburb of Hageby has been developed as part of a pro bono project announced by Idrott utan gränser (Sports without borders). In search of strategies that can change habitual structures in the design
of sites for youths and children, the authors experiment with breaking habitual patterns in their own design process. They step out of the role as landscape architects and let the reader follow them on an investigation of the conditions and potential of the site, from the perspective of an artist, a sociologist and an elementary school pupil.
In parallel with the design process several theories, especially intersectionality and Actor Network Theory (ANT), are studied. Relying on ANT, the work is based on the assumption that nonhuman factors – such as landscape architecture – affect social structures. With the final design proposal finished, the theories are then also used to analyze the proposal and the process of developing it.

Main title:Breaking the habitual
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Hagebys nya aktivitetscentrum
Authors:Didrik, Sofia and Andersson Teleman, Katja
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Kylin, Maria and Dahl, Caroline
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:aktivitetscentrum, aktivitetsyta, jämlik planering, jämställd planering, jämlik design, jämställd design, intersektionalitet, genusperspektiv, Actor Network Theory, Idrott utan gränser, Arkitekter utan gränser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3893
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3893
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Oct 2014 14:08
Metadata Last Modified:08 Oct 2014 14:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics