Home About Browse Search
Svenska


Sandberg Oberdorfer, Alice, 2024. Bostadsgårdar på bjälklag : en studie om utformning, upplevelse och användning med vegetation i fokus. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
696kB

Abstract

Detta kandidatarbete syftar till att undersöka hur utformningen, upplevelsen och användningen
fungerar på ett antal bostadsgårdar som är byggda på bjälklag med ett fokus på vegetation. Detta
för att i framtiden kunna förbättra arbetet med att utforma effektiva boendemiljöer av hög kvalitet
ur ett upplevelse- och användarperspektiv. Studien grundar sig därför i tre olika frågeställningar
som lyder: hur utformas bostadsgårdar som byggs på bjälklag med utgångspunkt i
bostadsgårdarnas vegetation? Hur upplevs och används bostadsgårdar byggda på bjälklag? Vilka
strategier kan användas för att skapa en väletablerad vegetation på bostadsgårdar som byggs på
bjälklag?
Arbetet är uppdelat i en litteraturstudie och en exempelstudie. Litteraturstudien består av två
delar. En del förklarar användningen av bostadsgården och hur dess användningsområden kan
definieras. Den andra delen förklarar bjälklag och dess tekniska förutsättningar med inslag av en
intervju med en landskapsingenjör. I exempelstudien har två bostadsgårdar byggda på bjälklag
efter år 2000 i Göteborg undersökts. Undersökningarna av respektive bostadsgård är indelad i tre
olika delar: inventering, vegetationstudie och fokusgruppsamtal med boende. Arbetet avslutas med
en syntetisering där resultatet från litteraturstudien och undersökningen av de två bostadsgårdarna
vävs samman och diskuteras.
Resultatet från studien visade att de undersökta bostadsgårdarna har en befintlig vegetation av
låg höjd som i flera fall är oetablerad på platsen. Det visades även att bostadsgårdar byggda på
bjälklag ofta drabbas av dåligt etablerad vegetation med låg höjd på grund av den tunna växtbädd
som skapas av att bygga en grönyta på ett underliggande bjälklag med begränsad bärkapacitet. Ett
samband mellan dessa kunde dock inte säkerställas eftersom tillräckligt mycket information kring
bjälklaget under respektive bostadsgård inte kunde hittas under arbetet.
Flera olika tillvägagångssätt, både förebyggande och efterkonstruerade, identifierades för att
kunna säkerställa vegetationens välmående på bostadsgårdar byggda på bjälklag.
Vegetationen på bostadsgården hade en stark koppling till de boendes upplevelse av samtliga
undersökta bostadsgårdar. Resultatet visade också på att bostadsgårdarna skiljer sig åt i hur de
används. Det upptäcktes dock likheter i användningsområden som nyttjades mycket sällan av båda
bostadsgårdarna.

,

This bachelor thesis aims to investigate how the design, perception and usage function in some
residential courtyards built on joists, with a main focus on the greenery of the courtyard. The
objective is to improve future work in designing effective high-quality living environments from a
user experience perspective. Therefore, the study is based on three different questions: how are
residential courtyards designed when built on joists with a main focus on greenery? How are
residential courtyards built on joists perceived and used? What strategies can be used to create a
well established greenery in residential courtyards built on joists?
The work is divided into a literature study and a case study. The literature study consists of a
section explaining the use of the residential courtyard and how its usage can be defined in different
categories, as well as a section explaining joists and their technical prerequisites, including an
interview with a landscape engineer. The case study is based on investigations of two residential
courtyards built on joists after the year 2000 in Gothenburg. The investigations are divided into
three different parts: inventory, vegetation study, and focus group discussions with residents. The
work concludes with a synthesis where the results from the literature study and the examination of
the two residential courtyards are integrated and discussed.
The results of the study showed that the examined residential courtyards have existing greenery
of low height, which in several cases is poorly established on site. It was also shown that
residential courtyards built on joists often suffer from poorly established greenery of low height
due to the thin planting bed created by building a green area on underlying joists with limited
load-bearing capacity. Several different strategies, both preventive and post-construction, were
identified to ensure the well-being of the greenery on residential courtyards built on joists.
The greenery on the residential courtyards had a strong connection to the residents' perception
of the examined residential courtyards. The results also indicated that the residential courtyards
differ in their usage patterns. However, similarities were found in certain areas of usage that were
rarely used in both residential courtyards.

Main title:Bostadsgårdar på bjälklag
Subtitle:en studie om utformning, upplevelse och användning med vegetation i fokus
Authors:Sandberg Oberdorfer, Alice
Supervisor:Lövrie, Karl
Examiner:Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:bostadsgård, bjälklag, vegetation, utformning, upplevelse, användning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19974
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19974
Language:Swedish
Deposited On:24 May 2024 07:01
Metadata Last Modified:25 May 2024 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics