Home About Browse Search
Svenska


Blank, Ida, 2012. Om hållbar stadsplanering i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hållbar utveckling är ett begrepp som hörs överallt idag. Men vad betyder det och vad är en hållbar stad? Som blivande landskapsarkitekt har jag blivit intresserad av vad jag kan göra i framtiden för att främja en hållbar stadsutveckling. Syftet med uppsatsen är således att öka min förståelse för hur planerare kan främja utvecklandet av en hållbar stad samt att andra inom samma yrkesområde skall kunna ta del av mina insikter.
Jag har i denna uppsats fördjupat mig i hur svenska städer idag arbetar med hållbara lösningar med litteraturstudie som främsta metod. Inledningsvis i uppsatsen, tas grundläggande mål, riktlinjer och regler upp för att ge en grund till följande redogörelser. Där visar det sig att Sveriges regering tillsatt en Delegation för hållbara städer för att främja och på olika sätt stimulera en hållbar stadsutveckling. Delegationen för hållbara städer har valt ut projekt som får ekonomiskt stöd från staten, och detta har varit en utgångspunkt i arbetet för att utreda vad som anses vara hållbart stadsplanerande idag. Därefter har en tematisering gjorts för att kunna konkretisera vilka aspekter som bidrar till en hållbar stadsutveckling idag. Dessa teman, som presenteras mer ingående är; matproduktion, sociala aspekter, boende, delaktighet, utvecklandet av planeringsverktyg samt trafik.
Trafik tangeras också av de flesta andra och kan därför anses ha en nyckelbetydelse för framtidens hållbara stad. Ämnet trafik har därför valts att studera närmare. För att tydliggöra hur planerare kan främja en hållbar stadsplanering har två aktuella projekt i Malmö undersökts mer ingående. Projekten som valts ut är cykelparkeringen ”Bike and Ride” samt Citytunneln, som är två exempel på projekt, i olika skalor, där hållbara trafiklösningar är i fokus.
Som avslutande del följer en diskussion med reflektioner för att sammanfatta, diskutera och utvärdera det som tas upp i uppsatsens mer teoretiska delar. Där visas att det finns olika åsikter om vad som anses vara värt att satsa på idag, i svenska städer. Att det påträffas en hel del verktyg som planeraren kan använda sig av som hjälpmedel i planeringsprocessen visas också i denna del. Där tas verktyg som dialog, handbok och studieresor upp, då dessa visat sig vara nyckelfaktorer för projekten i Malmö.

,

Sustainable development is a term that has become increasingly popular in today’s society. But what does it mean and what is a sustainable city? As a prospective landscape architect, I have become interested in what I can do in the future to promote a sustainable urban development. The purpose of this essay is to increase my understanding of how planners can promote a sustainable urban development and to spread my insights to others in the same profession.
Therefore, I have studied Swedish urban sustainability projects in this paper, with literature studies as the main method. Fundamental goals, policies and regulations are presented initially in the essay, to provide a basis for the following statements. It turns out that the Swedish Government has appointed a Delegation for Sustainable Cities to promote and in different ways stimulate a sustainable urban development. The Delegation for Sustainable Cities has selected projects that receive financial support from the state, and this has been a base in my studies to investigate what is considered sustainable urban planning today. For that reason, a thematization is made to concretize which aspects are considered to contribute to a sustainable urban development today. These themes, which are presented in more detail, are: food production, social aspects, housing, participation, development of planning tools and traffic.
Traffic is a theme that affects most of the other themes and can therefore be considered to have a key importance for the future sustainable city. Therefore, the theme traffic has been chosen to study more closely. Two current projects in Malmo have been further investigated to clarify how planners can promote sustainable urban design. The selected projects are a bicycle parking; "Bike and Ride" and the City Tunnel. These projects are two examples of projects in different scales, where sustainable solutions for transport are in focus.
A discussion with reflections is presented as a final part in order to summarize, discuss and evaluate what is covered in the essay's more theoretical parts. It is shown that there are different opinions about what is considered to be good investments for a sustainable urban development today. Different tools that the planner can use as an aid in the planning process is also brought up in this section. It is found that the tools; dialogue, handbook and study tours, are key factors for the projects in Malmo.

Main title:Om hållbar stadsplanering i Sverige
Authors:Blank, Ida
Supervisor:Nord, Jenny
Examiner:Larsson, Anders
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:planering, hållbar stadsutveckling, Malmö, trafik, Citytunneln, cykelparkering, planeringsverktyg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1454
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1454
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Aug 2012 07:30
Metadata Last Modified:13 Aug 2012 07:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics