Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Johan, 2013. Cykeln som en del av hållbar stadsutveckling : varför & hur?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

De ökade globala utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser har sedan industrialiseringens födelse bidragit till att förändra planetens klimat. Dessa
klimatförändringar resulterar bland annat i torka, ökenspridning, havsnivåhöjning och förändringar i ekosystem vilket får allvarliga konsekvenser för många människor.
Förenta nationerna har insett allvaret i denna situationen och enats kring behovet av en hållbar utveckling, vilket enligt Brundtlandrapporten från 1987 innebär att dagens utveckling inte ska riskera framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov.

I svensk politik ligger fokus för arbetet med hållbar utveckling bland annat på städers utveckling, därmed tillsattes Delegationen för hållbar stadsutveckling. Under fyra års tid var delegationens uppdrag att stimulera arbetet för långsiktigt hållbara stadsmiljöer med
minimerad klimatpåverkan som erbjuder hög livskvalitet. Av deras arbete kan man se att glesa strukturer är ett hinder för hållbar stadsutveckling.

Idag är många städer glest bebyggda på grund av den urbana expansion som gick hand i hand med massbilismens intåg i mitten av förra seklet. Detta har cementerat ett
transportbehov i städerna som gör många beroende av bilen för att ta sig mellan hem, arbete och service. Denna trafiken ger upphov till stora utsläpp, vilket ökar klimatproblemen, men för också med sig mycket direktare konsekvenser. Buller och partiklar från trafiken orsakar
stora hälsoproblem i våra städer, bland annat i form av hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och stress.

Cykeln är ett transportmedel som har stor potential att ersätta bilen för kortare transporter i städerna. Cykeln ger inte upphov till hälsovådliga buller eller utsläpp, därtill ökar den fysisk aktivitet hos befolkningen, vilket ökar folkhälsan och resulterar i stora sjukvårdsbesparingar
för samhället. Ur det socioekonomiska perspektivet är cykeln också ett rättvist färdmedel då den inte kräver något körkort och är billig i inköp och underhåll, jämfört med bil och kollektivtrafik.

Hur mycket, och till hur stor del, folk cyklar varierar mycket mellan USA, Australien och västeuropeiska länder, som i övrigt är relativt likställda. I de länder med högst andel cykelresor nåddes dessa nivåerna genom en mängd bakomliggande åtgärder, bland annat infrastrukturella satsningar, restriktioner mot motorfordon och kampanjer. Men framför allt är det kombinationen av flera cykelfrämjande åtgärder och restriktioner för motorfordon som resulterar i ett ökat cyklande.

En studie av Malmö stads cykelprogram visar att det innefattar de flesta åtgärder som har visat sig vara effektiva. Men om en stor förändring ska ske i hela landet behövs ökat ekonomiskt stöd och satsningar från statligt håll.

,

The increasing global emissions of carbondioxide and other greenhouse gases has since the birth of the industrilization contributed to changing the planets climate. These climate changes result in drought, desertification, sea level rise and changes to ecosystems which has serious consequenses for a lot of people.
The united nations has realised the gravity of this situation and has agreed upon the need for a sustainable development, which according to the Brundtland report from 1987 means that current development shall not risk future generations ability to meet their needs.

In swedish politics one of the focuses in the work for sustainable development is urban development, hence the Delegation for sustainable urban development was appointed. During four years the delegations task was to stimulate the work for long-term sustainable urban environments that offer high living standars with minimized impact on the climate. Their work shows that urban sprawl hinders sustainable urban development.

Today many cities are spread out due to the urban expansion that occurred in tandem with the rise of car usage in the middle of the last century. This has created a permanent need for transportation i the cities which leaves many people dependent on the car to travel between work, utilities and home. This traffic causes a lot of polution, which increases the climate change, but also result in more direct consequences. Noice and particles from the traffic
causes severe health issues in our cities, such as coronary disease, cancer and stress.

The bicyle as a mean for transportation has great potential to replace the car for shorter journeys in cities. The bicyle doesn't cause hazardous polution or noice, rather it increases the amount of physical activity in the population, thus increasing public health which results in
great societal savings in health care. From a socio-economic viewpoint the bicycle is also a more equitable mean of transport, compared to the car or public transportation, as it requires no license and is relatively cheap to purchase and maintain.

How much, and to what extent, people bicycle varies a lot between the US, Australia and western european countries, which in most other aspects are relatively equal countries. Those countries with the highest percentage of bike travel, reached such levels through a multitude of underlying measures, such as infrastructural investments, restrictions against motorized vechicles and public campaigns. But primarily it is the combination of several pro-bike
policies and restrictions against car use that result in a high percentage of bike trips.

A review of the cycle policy program for Malmö shows that it contains most of the measures that have proven effective. But to achieve a substantial change on a national level, increased goverment funding and investments are needed.

Main title:Cykeln som en del av hållbar stadsutveckling
Subtitle:varför & hur?
Authors:Nilsson, Johan
Supervisor:Dahl, Caroline
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hållbar stadsutveckling, stadsplanering, förtätning, transport, cykel, hälsa, miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2502
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2502
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2013 09:41
Metadata Last Modified:04 Jul 2013 09:41

Repository Staff Only: item control page