Home About Browse Search
Svenska


Willeborn, Beata, 2020. Frihamnen och platsens betydelse : landskapsarkitektens och kommunens syn på en platsspecifik utveckling av Frihamnen, Göteborg. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

I Göteborg planeras ett stort
omvandlingsprojekt av Frihamnen.
Frihamnen var tidigare ett
hamnområde i Göteborgs inre hamn,
men efter expansioner av Göteborgs
hamn har all verksamhet flyttat
längre ut från staden. Göteborgs stad
har länge planerat att bygga en ny
stadsdel i Frihamnen som en del av
ett helhetsgrepp som kallas Älvstaden,
vilket inkluderar ett antal områden
längs älven där det planeras byggas
bostäder och etableras verksamheter.
Utifrån litteraturen har vi funnit att det
är viktigt att ha platsen i åtanke när vi
planerar en designintervention, för en
plats eller site är sällan tom eller tabula
rasa. Därför bör Frihamnen utvecklas
med ett platsspecifikt perspektiv. I
arbetet redovisas vilka platsspecifika
kvalitéer och förutsättningar som finns
i och runt Frihamnen såsom bland
annat material, strukturer, atmosfär
och praktiker. De kan genom design
bevaras, förädlas och utvecklas vid en
framtida omvandling. Under arbetets
gång har vi funnit att det är svårt att
sätta en stämpel på Frihamnen och
att det finns fler identiteter än enbart
hamnidentiteten.
Genom att studera Göteborgs
stads planeringsdokument får vi
en förståelse för hur staden ser på
platsspecifik design och planering
rörande Frihamnen samt hur stadens
uppfattning om området skiljer sig från
min, det vill säga landskapsarkitektens.
I plandokumenten kommuniceras det
platsspecifika perspektivet till viss del,
men framför allt i en övergripande
skala och mycket lite på en detaljerad
skala. Där ställs visserligen krav att
bevara det kulturhistoriska arvet,
men utan beskrivning hur. Utifrån
planeringsdokumenten kan vi se att
Frihamnen i stadens ögon framför
allt har en hamnidentitet och övriga
kvalitéer förbigås.
Platsbesöken i Frihamnen som utförts
med hjälp av ett antal olika verktyg,
men framför allt Lisa Diedrichs
(2013) analytiska ramverk, bidrar
med ett underlag av kvalitéer och
förutsättningar funna i Frihamnen. Vilka
kan ligga till grund för en platsspecifik
utveckling av stadsdelen Frihamnen.

,

In Gothenburg, a major transformation
project of Frihamnen is planned.
Frihamnen was previously a port area
in Gothenburg’s inner port, but after
expansions of the port of Gothenburg,
all operations have moved further out
of the city. The city of Gothenburg has
long planned to build a new district
in Frihamnen as part of a holistic
approach called Älvstaden, which
includes several areas along the river
where housing and businesses are
planned to be built. Based on the
literature, we have found that it is
important to keep site or place in mind
when planning a design intervention for
a place or site is rarely empty or tabula
rasa. Therefore, Frihamnen should
be developed with a site-specific
approach. The work reports the sitespecific qualities and conditions that
exist in and around Frihamnen, such as
materials, structures, atmosphere, and
practices. Through design, they can
be preserved, refined, and developed
in a future transformation. During the
course of this thesis, it has become
clear that it is hard to put Frihamnen
in just one box. Frihamnen has a
multitude of identities and is not just a
port.
By studying the City of Gothenburg’s
planning documents, we gain an
understanding of how the city views
site-specific design and planning
regarding Frihamnen and how the
city’s perception of the area differs from
mine, that is, the landscape architect’s.
In the planning documents, the sitespecific perspective is communicated
to some extent, but above all, on
an overall scale and very little on a
detailed scale. Admittedly, there are
requirements to preserve the culturalhistorical heritage, but without a
description of how. From the planning
documents, it is clear that in the eyes
of the city, Frihamnen possesses a
port identity and other qualities are
overlooked.
The site visits in Frihamnen, which
have been carried out with the help
of different tools, but above all Lisa
Diedrich’s (2013) analytical framework,
contribute with a foundation of qualities
and conditions found in Frihamnen.
Which can be used as a foundation
for a site-specific development of the
Frihamnen district.

Main title:Frihamnen och platsens betydelse
Subtitle:landskapsarkitektens och kommunens syn på en platsspecifik utveckling av Frihamnen, Göteborg
Authors:Willeborn, Beata
Supervisor:Dahl, Caroline
Examiner:Larsson, Marie and Nordfall, Lisa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:site, plats, platsspecifik, Frihamnen, Göteborg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16355
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16355
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Dec 2020 07:13
Metadata Last Modified:19 Dec 2020 02:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics