Home About Browse Search
Svenska


Arai, Elin, 2020. Den föränderliga lekplatsen : barns möjligheter att påverka sin lekmiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

Uppsatsen undersöker föränderlighet och möjligheten att påverka som en kvalitetsaspekt av lekmiljön. I tidigare studier av barns lekmiljöer har det konstaterats att miljöer som inte är statiska utan som går att förändra är en kvalitet för leken. I en urban miljö där traditionella lekmiljöer för barn som lekplatser och skolgårdar allt mer begränsas är kvaliteten på sådana platser viktiga.
Arbetet består av tre delar; en litteraturstudie, platsanalyser av lekplatser samt gestaltningsförslag. Litteraturstudien diskuterar olika lektypers krav på lekmiljön utifrån Piagets lektyper samt vad den fysiska miljön kan erbjuda leken. Arbetets andra del är en studie av tre av temalekplatserna i Malmö där lekmiljöernas påverkbarhet analyseras. Temalekplatserna är en satsning från Malmö stad där tanken är att erbjuda unika och platsspecifika lekmiljöer som de mer traditionella när-, områdes- och stadsdelslekplatserna inte erbjuder. Resultatet av de två delarna presenteras i den tredje delen där ett antal förslag för hur aspekter för påverkbara lekmiljöer med enkla medel kan gestaltas för offentliga lekplatser.
I uppsatsen diskuteras aspekter som är intressanta vid utformning av påverkbara lekmiljöer; löst material, lösa markmaterial, lekredskap som går att förändra och interaktivitet med ljud och ljus. Tillgången till lösa material, som pinnar och kottar, kan stimulera till konstruktions- och symbollek. En variation av lösa markmaterial, som sand och barkflis, kan vara värdefullt i övningslek. Lekredskap som går att förändra, som en grävskopa, kan stimulera övningsleken ytterligare.
Det finns svårigheter med att införa löst material på obemannade offentliga lekplatser. En variation av vegetation är ett bra sätt att tillföra löst material till lekplatser. I arbetet föreslås även lekredskap för sandlek, kojor för att stimulera till kojbyggen samt ljus till skugglekar för att öka möjligheten till påverkbarhet i lekmiljöer.

,

This paper examines the possibility to change or modify play environments as a quality aspect. In previous studies of children’s play environments, it has been found that environments that are not static but which can be changed are a quality for play. In an urban context where traditional play environments for children such as playgrounds and school yards are increasingly restricted, the quality of such places is important.
The paper consists of three parts; a literature study, site analyzes of playgrounds, and a number of design proposals. In the literature study different play types’ demands on the play environment are discussed, based on Piaget’s play theory, as well as what the physical environment can offer to the play. The second part is a study of three of the theme playgrounds in Malmö, where the possibility to affect the play environment is analyzed. The theme playgrounds are a part of the city of Malmö’s work to offer unique and sitespecific play environments that the more traditional local, area and district playgrounds do not offer. The results of the two parts are presented in the third part, where proposals on how aspects for play environments with possibilities to change or modify can be designed for public playgrounds.
Aspects of interest when designing play environments with a possibility to affect are discussed. These are; loose materials, loose ground materials, play equipment that can be modified and interactivity with sounds and lights. The availability of loose materials, such as sticks and cones, can stimulate construction play. A variety of loose soil materials, such as sand and bark chips, can be valuable in play. Play equipment that can be changed, like an excavator, can further stimulate play.
There are difficulties with introducing loose materials in public playgrounds without staff or supervision. A variety of vegetation is a good way to add loose materials to playgrounds. The paper proposes play equipment for sand play, a hut construction to stimulate construction play and light for play with shadows to increase the possibility to affect play environments.

Main title:Den föränderliga lekplatsen
Subtitle:barns möjligheter att påverka sin lekmiljö
Authors:Arai, Elin
Supervisor:Kristensson, Eva
Examiner:Kylin, Maria and Fridell, Linnea
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:påverkbar lekplats, lekmiljö, löst material, loose parts, påverkbara lekredskap, Malmös temalekplatser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15462
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15462
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Apr 2020 06:22
Metadata Last Modified:07 Apr 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page