Home About Browse Search
Svenska


Rubensson, Tove, 2021. Atmosfäriska Landskap : att uppleva och gestalta det immateriella. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
796kB

Abstract

Den här uppsatsen undersöker hur landskapets atmosfär och immateriella kvaliteter upplevs samt vilka möjligheter en som landskapsarkitekt har att gestalta och representera dessa.

Inledningsvis presenteras teorier om hur landskap upplevs. De teorier som introduceras gör gällande att landskapsupplevelser är beroende av kroppslig närvaro och påverkas av fler sinnesförnimmelser än visuella intryck. Att närma sig landskap, likt läsning av text, lyfts som ett
förhållningssätt varigenom en som landskapsarkitekt kan uppmärksamma landskapets immateriella kvaliteter. Vidare introduceras ett antal immateriella kvaliteter vilka påverkar landskapsupplevelser. Ett resonemang om det immateriella som en del av en gradient av materialitet presenteras och det immateriella beskrivs som något vilket manifesteras i mellanrum, förstått som medium, space eller
luft. Uppsatsen presenterar även teorier kring begreppet atmosfär. Enligt de resonemang som presenteras, kan atmosfär beskrivas som något vilket uppstår i relationen mellan objekt och subjekt. Atmosfär beskrivs även som externa emotioner, vilka har en rumslig utbredning och därför kan
upplevas av flera subjekt. Med hjälp av tre illustrerande platsobservationer, exemplifieras teorin för att relatera resonemangen till en fysisk verklighet.

Landskapsarkitektens möjlighet att gestalta det immateriella diskuteras utifrån en förståelse av det immateriella som en del av en gradient av materialitet. En sådan förståelse medför att landskapsarkitektur kan påverka det immateriella genom gestaltning av landskapets materiella
förutsättningar. Ett resonemang kring gestaltning av det immateriella som gestaltning av mellanrum, förstått som luft och vatten, presenteras och visar på att dessa element är användbara inom gestaltning av det immateriella. En teori kring gestaltning av atmosfär, som något jämförbart med
scenografi presenteras och problematiseras och arkitektens möjlighet att genom gestaltning kommunicera en individuell upplevelse till framtida besökare diskuteras. Vidare undersöks representation av landskapets immateriella kvaliteter och de teorier som presenteras visar på att det finns stora utmaningar i, att genom visuella representationsmetoder som exempelvis perspektiv, representera det immateriella. Alternativa representationsmetoder som film och virtuella miljöer introduceras kort. Landskapets immateriella kvaliteter är viktiga och användbara element inom gestaltning av
landskap. Det tycks även finnas stora möjligheter att som landskapsarkitekt påverka dessa kvaliteter.
Att gestalta atmosfär utgör däremot en större utmaning i och med att atmosfär beskrivs som något vilket uppstår i relation till subjekt. Representation av atmosfär och immateriella kvaliteter är även det en utmaning och trots att metoder som film och virtuella miljöer kan utgöra användbara verktyg, tycks landskapets sinnliga karaktär vara svår att förmedla på andra sätt än genom kroppslig närvaro.

,

This paper examines how atmosphere and the immaterial influence experiences of landscapes and how one as a landscape architect can design and represent these aspects.

Initially, theories on landscape experiences are presented, suggesting that landscape experiences depend on bodily presence and that these experiences engage more sensations than mere visual perceptions. Reading the landscape is introduced as a useful approach when observing landscapes
with respect to its immaterial qualities. A number of immaterial qualities is introduced and the immaterial is presented as something understood as part of a gradient of materiality. An understanding of the immaterial as occurring in something in between, understood as medium, air or space, is presented. Moreover, this paper introduces theories on the concept of atmosphere. According to the theories examined, atmosphere is understood as something emerging from relations between object and subject. Atmosphere is also described as external emotions with spatial
qualities, accessible to various subjects. The theory presented is illustrated by studies of three different places. The observations exemplify the discussions in order to relate the theoretical framework to physical surroundings.

The possibilities for landscape architecture to influence the immaterial is discussed, following
an understanding of the immaterial as part of a gradient of materiality. If the immaterial is understood as part of materiality, landscape architecture can manipulate the immaterial through design of landscape material. An understanding of the immaterial as transpiring in medium,
understood as air and water, allow design of these aspects to influence the immaterial. Theories on design of atmosphere, considering design of atmosphere as comparable to scenography, is presented and problematized and possibilities to communicate individual experiences through design is discussed.

Representation of the immaterial is examined and the theories presented indicate that
representing the immaterial by visual representation bring about significant challenges. Alternative
methods of representation, as film and virtual reality, are introduced briefly.
The immaterial qualities of landscapes are important and useful elements in landscape design. There are also great possibilities for landscape architects to work with these aspects of landscape. On the contrary, designing atmosphere possess quite a few challenges, since atmosphere is described as something occurring in relation to subject. Representing atmosphere and immaterial qualities is
also challenging and even though alternative methods as film and virtual reality may offer itself as useful tools, the sensuous character of landscapes seems difficult to mediate in other ways than through bodily presence.

Main title:Atmosfäriska Landskap
Subtitle:att uppleva och gestalta det immateriella
Authors:Rubensson, Tove
Supervisor:Westin, Anders
Examiner:Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:immaterialitet, atmosfär, sinnesförnimmelser, perception, landskapsupplevelser, gestaltning, representation, immaterial, atmosphere, sensation, perception, landscape experience, design, representation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17282
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17282
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Oct 2021 08:24
Metadata Last Modified:12 Oct 2021 01:05

Repository Staff Only: item control page