Home About Browse Search
Svenska


Brattström, Martin, 2022. Tredimensionella klätterväxter : potentialen i att använda fristående klätterväxter som alternativ till konventionella stadsträd för att skapa urbana ekosystemtjänster. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

Att de ekosystemtjänster som stadsträd levererar spelar en avgörande roll när det kommer till att skapa hållbara och kvalitativa städer är väl belagt. Likväl uppstår det ofta konflikter när denna kunskap ska omsättas i praktiken. I staden råder det nämligen inte sällan brist på utrymme både ovan och under mark. I värsta fall leder detta till att bedömningen blir att ett träd med tillhörande krona och rotsystem inte får plats. Därmed går också de positiva effekter som samma träd hade kunnat leverera förlorade.

Samtidigt ökar kunskapen om att förtätning, klimatförändringar och sjukdomar utgör ett allt större hot mot den konventionella användningen av stadsträd. Detta gör att vi behöver hitta nya och fler metoder för hur framtidens urbana vegetationsbyggande kan se ut.

En metod som fysiskt, estetiskt och funktionellt har potential att utgöra ett komplement till dagens gatuträd är att använda fristående klätterväxter. Genom att erbjuda denna grupp av växter ett för ändamålet gestaltat klätterstöd kan dessa arter placeras fritt i gaturummet. Där har de potential att genrera ekosystemtjänster som traditionellt är förknippade med gatuträd.

Trots att litteraturen när det kommer till klätterväxters förmåga att generera ekosystemtjänster inte är heltäckande finns det stöd för att denna vegetationslösning på vissa punkter kan förväntas fungera. Därtill visar resultaten att fördelarna med att använda fristående klätterväxter bland annat inkluderar ett förhållandevis mindre rotsystem samt möjligheten att anpassa grönvolymen efter platsens rumsliga förutsättningar.

,

It is a well-known fact that the ecosystem services provided by the urban trees plays an important part in ensuring sustainable environments for the urban population. Nevertheless, conflicts often arise when this knowledge is to be put into practice. This due to the recurring problem with lack of space above and below ground in the urban environment. In worst case, this leads to the decision that there isn’t enough space for a tree. Thus, the positive services that the same tree could have delivered are lost.

At the same time, there is a growing awareness that densification, climate change and diseases are an increasing threat to the conventional use of urban trees. This means that we need to find new and additional methods regarding the creation of the urban vegetation of the future.

One method that physically, aesthetically and functionally has the potential to be an alternative to urban trees is to use free-standing climbing plants. By offering this group of plants a climbing support designed for this specific purpose, these species can be placed independently in the streetscape. There, they have the potential to generate ecosystem services that are traditionally associated with trees.

Although the literature regarding climbing plant’s ability to generate ecosystem services is not comprehensive, the results show that this method can be expected to work to some extent. In addition, the results show that the advantages of using free-standing climbing plants include a relatively smaller root system and the possibility of tailoring the vegetation to the spatial limitations of the site.

Main title:Tredimensionella klätterväxter
Subtitle:potentialen i att använda fristående klätterväxter som alternativ till konventionella stadsträd för att skapa urbana ekosystemtjänster
Authors:Brattström, Martin
Supervisor:Sundblad, Stefan
Examiner:Gunnarsson, Allan and Lindberg, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:klätterväxter, slingerväxter, klängväxter, klätterstöd, fristående, reglerande, kulturella, ekosystemtjänster, gestaltning, urban, stad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18058
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18058
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Jul 2022 09:45
Metadata Last Modified:15 Jul 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics