Home About Browse Search
Svenska


Nordin, Nanna, 2015. Skansen Lejonet, Göteborg : förutsättningar och utvecklingspotential. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
52MB

Abstract

Strax öster om Göteborgs Centralstation, i stadsdelen Gullbergsvass, ligger Gullberget och Skansen Lejonet. Platsen har varit befäst sedan medeltiden och vittnar om förutsättningarna alldeles i början av stadens
tillblivelse. Skansen uppfördes i slutet på 1600-talet som en del i ett omfattande befästningsverk. Från att då varit belägen i stadens periferi har expansionen förflyttat den till centrum. Idag utgör den ett isolerat landmärke, omgärdat av tung infrastruktur.
Anläggningen är kulturminnesmärkt och innehar ett högt bevarandevärde.
Min uppfattning är dock att den hyser potential bortom
det. Dess ursprungliga egenskap av strategisk försvarspost är ännu synbar genom Skansens utformning och läge. Då handlade försvaret i huvudsak om att skydda sig mot anfall utifrån. Idag ser hotbilden annorlunda ut och bortsett från klimatförändringar kretsar de största samhälleliga utmaningarna snarare kring motsättningar och segregation inom städers och staters gränser. Vad är då ett mer angeläget skydd och en relevantare framtidssatsning än social stabilitet och engagerade medborgare?
Platsen står inför stora förändringar i och med att Gullbergsvass ska byggas om från infrastruktur och industrimark till blandstad samt att järnvägstunneln Västlänken är planerad med en mynning i bergets sida. Exploateringen medför vissa risker men innebär också en
unik möjlighet. Med avstamp i ambitionen att lyfta och rikta uppmärksamhet mot sociala och kulturella hållbarhetsaspekter syftar detta arbete till att utreda förutsättningar och framtida potential.
Gullbergets kontur definierar den geografiska avgränsningen för platsen som utgångspunkt. Då en väsentlig del av målet är att öka förståelsen för sammanhanget vari den befinner sig beskrivs även närområden samt ”tvillingtornet” Skansen Kronan i egenskap av referens.
Att olika grupper och individer möts under stimulerande och konstruktiva former definieras som avgörande för att uppnå social och kulturell hållbarhet. En så symboliskt signifikant och geografiskt central plats som detta rör sig om bör vara till gagn för allmänheten och skulle kunna utgöra ett forum för just sådana möten.

,

Gullberget and Skansen Lejonet are situated just east of Gothenburg Central Station, in the district Gullbergsvass. The place has been fortified since the middle ages and bear evidence of the conditions at the very beginning of the city’s emergence. The entrenchment was built in the late 1700th century as part of an extensive fastening structure.
From then being located in the city’s peripheral, expansion has moved it to the center. Today, it is an isolated landmark, surrounded by heavy infrastructure.
The establishment is listed as national heritage and holds a high conservation value. My opinion is however that it possesses potential beyond that. Its original status of a strategic garnison still remain evident through design and location. Back then, defense was primarily a matter of protection against foreign attacks. Today, we’re
dealing with a different set of threats and apart from climate change our main societal challenges are rather about antagonism and segregation within city and state borders. What then is a more urgent defense and a more relevant investment than social stability and engaged
citizens?
The place is facing major changes in that Gullbergsvass is to be transformed from infrastructure and industrial grounds to a mixed urban settlement and that the railway tunnel Västlänken is planned with an orifice in the mountain side. Exploitation involves certain risks
but it also brings a unique opportunity. Building on the ambition to urge and draw attention to social and cultural aspects of sustainability, this thesis aims to examine conditions and future potential. The contour of Gullberget defines the geographic boundary of the site as such. Though, as an essential part of the objective is to increase understanding of the context in which the place resides, neighboring areas and the ”twin tower” Skansen Kronan are also attended.
That various groups and individuals meet in stimulating and
constructive forms are defined as critical for achieving social and cultural sustainability. A place as symbolically significant and geographically centralized as this should be made available for the general public and it could provide a forum for such meetings.

Main title:Skansen Lejonet, Göteborg
Subtitle:förutsättningar och utvecklingspotential
Authors:Nordin, Nanna
Supervisor:Ode Sang, Åsa
Examiner:Ingrid, Sarlöv-Herlin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:social/kulturell hållbarhet, identitet, mångfald, kulturarv, Skansen Lejonet, Västlänken, Gullbergsvass, Göteborg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4578
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4578
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2015 10:04
Metadata Last Modified:07 Jul 2015 10:04

Repository Staff Only: item control page