Home About Browse Search
Svenska


Nyrén, Johanna, 2023. Lekfull dagvattenhantering : möjligheter till lek i våra nya urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)


Full text not available

Abstract

Förtätning av städer innebär att en större andel av stadens yta utnyttjas till bebyggelse,
vilket riskerar att utarma tillgången till grönområden och lekplatser
för barn (Boverket 2016). Förtätning av städer innebär också en ökad andel hårdgjorda
ytor vilket ökar översvämningsrisken (MSB 2017). Hållbar dagvattenhantering
i öppna system är en metod som allt oftare används inom stadsplanering
för att möta den utmaningen (Svenskt Vatten 2016). Men hållbar dagvattenhantering
kräver också sitt utrymme och riskerar därmed barns tillgång till
platser för lek i staden ytterligare. Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur
dagvattenmiljöer kan bidra med lekvärden i en urban miljö. Arbetet har utförts
genom litteraturstudier i kombination med platsbesök vid två samtida dagvattenmiljöer.
Utifrån litteraturstudien skapades en utvärderingsmall som användes
för att identifiera lekvärden i de två dagvattenmiljöerna. De lekvärden som har
undersökts är baserade på Hefts (1988) affordanceteori om platsers miljöerbjudanden,
annan forskning om hur barn leker och den goda lekmiljön samt teorier
om vattens särskilda lekvärde. Resultatet av undersökningen visar att dagvattenmiljöer
kan erbjuda möjligheter till lek men att det finns utrymme att ytterligare
utnyttja de temporära förändringarna hos regn och vatten som just dagvattenmiljöer
har potential att erbjuda.

,

Urban densification means that a greater portion of the city's surface is used for
buildings, which risks depleting access to green areas and playgrounds for children
(Boverket 2016). Urban densification also involves an increased proportion
of hard surfaces, which increases the risk of flooding (MSB 2017). Sustainable
stormwater management in open systems is an increasingly used method in urban
planning to meet this challenge (Svenskt Vatten 2016). However, sustainable
stormwater management also requires space and may thereby further limit
children's access to places to play in the city. This essay aims to investigate how
stormwater environments can contribute to play values in an urban environment.
The study was conducted through literature reviews combined with site visits to
two contemporary stormwater environments. Based on the literature study, an
evaluation template was created to help identify play values in the two stormwater
environments. The play values that were investigated were based on Heft's
(1988) affordance theory regarding environmental affordances, other research
on how children play and the ideal play environment, as well as theories about
the unique play value of water. The results of the study show that stormwater
environments can offer opportunities for play, but there is room to further exploit
the temporary changes in rain and water, which stormwater environments have
the potential to offer.

Main title:Lekfull dagvattenhantering
Subtitle:möjligheter till lek i våra nya urbana miljöer
Authors:Nyrén, Johanna
Supervisor:Fridell, Linnéa and Wahl, Scott
Examiner:Wirdelöv, Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagvatten, dagvattenmiljö, dagvattenhantering, öppen dagvattenhantering, hållbar dagvattenhantering, mervärde, lekvärde, lek, barn, miljöerbjudande, skyfall, skyfallshantering, multifunktionell, mångfunktionell
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19568
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19568
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2023 08:24
Metadata Last Modified:28 Oct 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics