Home About Browse Search
Svenska


Peinkofer, Baloo, 2021. Pollineringsplaner : ett nytt verktyg i kampen för biologisk mångfald?. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Minskningar i pollinatörspopulationer är något som har observerats såväl globalt som
nationellt. Detta innebär dels ett hot mot den biologiska mångfalden och dels en ekonomisk
risk då många kommersiella grödor till varierande grad är beroende av pollinering. I ett
försök att motverka detta har ett par svenska kommuner tagit fram så kallade
pollineringsplaner. Detta arbete har som syfte att öka kunskapen om pollineringsplaner i
Sverige genom en stegvis studiedesign. En litteraturstudie har gjorts som redogör för den
teoretiska bakgrunden bakom pollineringsplanerna. Därpå följer en intervjustudie där
representanter för tre kommuner med pollineringsplaner (Vaxholm, Södertälje och Mjölby)
har intervjuats. Vidare har två konsulter som varit involverade i arbetet med två av planerna
intervjuats. I en appliceringsdel har ett försök gjorts att tillämpa de kunskaper om
pollinatörer och pollineringsplaner som samlats i tidigare delar, för att göra kartanalyser på
en geografisk del av Helsingborgs stad. Resultaten visar att det är fullt möjligt att under
ramarna för ett mastersarbete göra kartanalyser och identifiera åtgärder för ett verkligt
scenario men också att många av lärdomarna från intervjustudien är mer lämpade för ett
implementeringsskede. Det konstateras också att medan det är tydligt att en
pollineringsplan är ett offentligt dokument som ska tjäna till att koordinera arbetet för att
gynna pollinatörer, så finns det en stor variation vad gäller existerande planers innehåll och
omfattning. Slutligen fastställs att pollineringsplaner rimligtvis borde ha en positiv effekt för
pollinatörer men att det också finns för lite dataunderlag för att med säkerhet kunna säga
något om deras faktiska inverkan eller om hur de används.

,

Reduction in pollinator populations has been observed both globally and in Sweden. This
constitutes a threat against biodiversity and an economic risk as many commercial crops to
varying degrees rely on animal pollination. In an attempt to subvert this trend, some
Swedish municipalities have adopted so-called pollination plans. This paper aims to increase
understanding of pollination plans by utilizing a multi-step approach. A literature study,
which gives an account of the theoretical background of the pollination plans, provides the
theoretical framework necessary to deal with the issue at hand. Interviews with
representatives from three municipalities with pollination plans (Vaxholm, Södertälje and
Mjölby) were conducted. Two consultants which were involved in the work with two of the
municipal plans, were also interviewed. In the next part an attempt was made to apply the
insights regarding pollinators and pollination plans garnered in the previous part, by doing
spatial analysis on a geographical area of Helsingborg city. The results show that, within the
framework of a master thesis, spatial analysis can be done and recommendations for actions
to improve habitats be made and applied to a real-life scenario. Meanwhile it is also shown
that sound understanding of the organization of the municipality is necessary in order to, in
a meaningful manner, apply many of the insights which resulted from the interviews. It is
also observed that, while the pollination plan is a public document which is meant to be
used to coordinate efforts to support pollinators, there exist substantial differences between
the three plans in terms of content and scope. Lastly, it is hypothesized that pollination plans
plausibly should have a positive effect on pollinators but that too little data exists to
conclusive on the matter.

Main title:Pollineringsplaner
Subtitle:ett nytt verktyg i kampen för biologisk mångfald?
Authors:Peinkofer, Baloo
Supervisor:Haaland, Christine
Examiner:Gyllin, Mats and Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:pollinering, pollineringsplan, biologisk mångfald, ekosystemtjänst, planering, grönplan, GIS, ekologi, landskapsekologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16633
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16633
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 May 2021 11:20
Metadata Last Modified:06 May 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page