Home About Browse Search
Svenska


Pira, Louise, 2023. Skolvägen ur barns perspektiv : en studie över barns rörelse genom sin närmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
743kB

Abstract

Att barn har tillgång till en trygg och säker skolväg är grundläggande för barns rörelsefrihet. En bra
skolväg har potentialen att öka barns fysiska aktivitet och självständiga rörelse. Att barns perspektiv
lyfts och studeras är en del av arbetet för barns demokratiska rättigheter och beskrivs i FN:s
Convention on the Rights of the Child. Dessvärre har barns förutsättningar att röra sig fritt i det
offentliga rummet har minskat kontinuerligt under årtionden. Rörelsefriheten är essentiell för barns
fysiska aktivitetsnivå och för att barn ska kunna leva hälsosamma och aktiva liv. I detta arbete
undersöks vad barnen upplever som hinder för sin rörelsefrihet, med skolvägen som utgångspunkt.
Arbetet grundas på empirin från ett antal semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med barn från tre
olika studieplatser. Studieplatserna utgörs av tre skolor: Semiurbana skolan, Byskolan och
Naturnära skolan som representerar tre typer av bebyggelse-kontexter.
Intervjuerna i detta arbete visar att flera barns rörelsefrihet begränsas av någon typ av fysisk barriär.
Barnen som intervjuades beskrev att de påverkas negativt av biltrafik och till viss del även buss- och
cykeltrafik både i fråga om säkerhet och den generella upplevelsen av deras skolväg. Under
intervjuerna uttryckte barnen negativa känslor till komplexa trafiksituationer. I allmänhet hade
barnen svårare att formulera sig i trafiktäta miljöer och lättare att formulera sig i lugnare miljöer.
Även sociala faktorer påverkar barnens trygghet och trivsel på skolvägen. Alla barn beskrev platser
i sin närmiljö som de gillar att vara på och de flesta barn kunde ta sig dit på egen hand. Många barn
uttryckte också att de gillar att gå och cykla till skolan eftersom de får tid att prata med kompisar,
lyssna på musik eller njuta av väder eller natur. För barnen från Byskolan och Naturnära skolan
upptar djur och natur en stor del av barnens beskrivningar om både skolvägen och platser de vistas
på, men nämns inte av barnen från Semiurbana skolan. Barnen beskrev ofta sin upplevelse av
skolvägen utifrån känslor som uppkommit vid specifika händelser och kunde, genom att beskriva
dessa händelser, identifiera problem och hinder i den fysiska miljön. Även om alla 13 barn i studien
bär på sin egen uppfattning om hur en bra skolväg ser ut, identifierade barnen ofta samma typer av
problem i den fysiska miljön. Så här beskrev barnen en bra skolväg:
• Barnen föredrar en väl belyst skolväg eftersom mörkret kan orsaka otrygghet.
• Skolvägen ska ha slätt underlag eftersom det gör det skönare och enklare att cykla.
• Bilar och/eller cyklar ska inte korsa gång- och cykelbana.
• Skolvägen ska utgöras av tydligt uppdelade ytor för fotgängare, cyklister och bilister.
• Skolvägen ska ge bra överblick över bilvägar/cykelbanor för att barnen ska se trafiken och
för att trafikanter ska se dem.
• Komplexa trafiksituationer ska undvikas.

,

The access to a safe and secure school route is essential for children's freedom of movement. A good
school route has the potential to increase children's physical activity as well as their independent
movement. Highlighting and studying children's perspectives is part of the work for children's
democratic rights and is described in the UN Convention on the Rights of the Child. Children's
opportunities to move freely in public spaces have been steadily declining for decades. Freedom of
movement is essential for children's physical activity levels and for them to lead healthy and active
lives. This paper examines what children experience as impeding of their independent mobility,
using the school route as a starting point. The work is based on the empirical findings of a number
of semi-structured, qualitative interviews with children from three different cases. The cases consist
of three schools: the Semi Urban School, the Village School and the Nature adjacent School, and
they represent three types of residential areas.
The interviews show that several of the children's independent mobility is limited by some sort of
physical barrier. The children described having a generally negative experience of their school route,
as well as partly feeling unsafe. Some social factors influence children's safety and well-being on
their school route as well. During the interviews, children expressed negative feelings towards
complex traffic situations. In general, children found it more difficult to articulate themselves around
heavy traffic and easier to articulate themselves in calmer environments. Fortunately, all children
described places in their immediate environment that they liked, and most children were able to get
there on their own. Many children also expressed that they like walking and cycling to school
because they have time to talk to friends, listen to music or go for a walk in the woods. For the
children from the Village School and the Nature adjacent School, animals and nature was a large
part of the children's descriptions of both the school route and their favourite places however are not
mentioned at all by the children from the Semi urban School. The children often described their
opinions regarding the school route based on feelings arising from specific events and, by describing
these events, they were able to identify problems and obstacles in the physical environment.
Although all 13 children had their own perception of what a good school road looks like, the children
often identified the same types of problems in the physical environment. In conclusion, this is how
the children interviewed in this essay describes a good school route:
• They prefer a well-lit school route because darkness causes insecurity.
• The school road should have a smooth surface because it makes it more comfortable and
easier to cycle.
• Cars and/or bicycles should not cross the pedestrian and bicycle path
• Clearly divided spaces for pedestrians, cyclists, and motorists.
• The school route should provide a good overview of the car/cycle paths so that children
can see the traffic and road users can see them.
• The school route should not contain complex traffic situations since it causes stress.

Main title:Skolvägen ur barns perspektiv
Subtitle:en studie över barns rörelse genom sin närmiljö
Authors:Pira, Louise
Supervisor:Kylin, Maria
Examiner:Mellqvist, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:barns perspektiv, barns hälsa, rörelsefrihet, trafikmiljö, vardagsmiljö, trygghet, säkerhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18778
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18778
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2023 07:57
Metadata Last Modified:21 Apr 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics