Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Emelie, 2022. Lärdomar från den forntida ökenstaden Petras dagvattenhanteringssystem. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Enligt SMHI kommer Sverige att utsättas för mer extrema perioder av torka och
mer frekventa översvämningar på grund av högre, i genomsnitt, årliga
temperaturer. Svenska dagvattensystem är redan idag känsliga för dessa
väderfenomen (SMHI,2021). Den här undersökningen har sammanställt
information om en forntida stad som existerade i en miljö där den utsattes för
extrem torka och översvämningar med syfte att inspirera de som designar
moderna dagvattenhateringssystem att utveckla lösningar på svenska problem.
Staden som har undersökts var Petra. Undersökningen består av en litteraturstudie
om Petras dagvattenhantering samt om moderna dagvattenhanteringssystem och
de utmaningar som svenska system står inför. Petra var en stad i Jordaniens öken
som byggdes ca 300 f.kr. Stadens 30 000 invånare kunde odla, bygga monumental
arkitektur och ornamenterade sin stad med vatten trots det torra klimatet och tack
vare ett extremt välutvecklat vattenhanteringssystem. Petras terräng var bergig
och korsades av kanjoner som plötsligt kunde översvämmas så de utvecklade
också ett komplicerat översvämningsskydd. Undersökningen har funnit att Petras
dagvattenhanteringssystem konstruerades av rör, kanaler, akvedukter, dammar,
terrasser, cisterner och murar. Det senaste inom modern dagvattenhantering
använder liknande komponenter. Ett nabateiskt verktyg som inte används i svensk
dagvattenhantering är terrassering, så det är ett verktyg som moderna planerare
kan implementera. Terrassering i modern dagvatttenhantering skulle kunna
användas för att skapa fördröjning i dagvattenhanteringssystemet under stora
skyfall. Detta i städer som har höjdskillnader i.
Den största skillnaden undersökningen har funnit mellan modern och nabateisk
dagvattenhantering är i invånarnas och planerarnas attityder till frågan. I modern
dagvattenhantering ses dagvatten som ett problem som ska föras bort och
dagvatten används inte för att motverka effekten av långa torrperioder.
Majoriteten av den vanliga befolkningen bryr sig inte om dagvatten och frågan
prioriteras inte av de flesta aktörer inom stadsplanering. Byråkratin kring
dagvatten är otydlig och komplicerad. Det nabatéenska folket hade däremot stor
respekt för vatten i alla dess former. Vatten utgjorde en viktig del av deras
religion och var en maktsymbol. Vanliga människor var troligen involverade i att
samla regnvatten, då alla ytor användes till det ändamålet. Ökat intresse för
dagvatten, att frågan prioriteras tidigare i planeringsprocessen, bättre samordning
och tydligare byråkrati skulle göra svenska dagvattenhanterinssystem mer
recilienta mot torka och översvämningar.

,

According to SMHI, Sweden will be facing longer periods of drought and more
frequent floods thru average higher yearly temperature. Swedish Stormwater
systems are already at risk from these weather phenomena. To enable solutions to
these problems this paper has gathered information about an ancient city with
similar problems, Petra. This paper consists of a literature study about Petras
stormwater management, as well as modern storm water management and the
challenges they face. Petra was a city in the desert of Jordan that was built ca
3000 B.C. The city's 3000 inhabitants could farm, build monumental buildings
and ornamented their city with water. Despite or thanks to a well developed water
management Petras terrain consisted of bedrock and had many canyons which
could flash floods suddenly. This resulted in producing a complex stormwater
production management system.
The study shows that Petras stormwater management was constructed of pipes,
channels, dams, terraces, cisterns and walls. The latest in stormwater management
uses similar components. Something that is not used are terraces so that is a
nabataean tool that modern planners can implement to create retardation in the
water management system during severe rain storms in cities that have sufficient
topografical differences
The biggest difference that this study has found between modern and nabateans
stormwater management is in the inhabitants and planners attitude to the question.
In modern storm water management, storm water is a problem that should be
removed and storm water is not used to mitigate the effects of drought . The
majority of the population do not care about stormwater and the question is not
precipitate among the majority of planners. The bureaucracy around stormwater is
unclear and complicated. The Nabatéeans, on the other hand, had great respect for
water in all its shapes. Water was an important part of their religion and was a
symbol of power. Ordinary people were likely involved in rainwater collections as
all surfaces were used for this purpose. An increased intresse for stormwater
earlier in the planning process, better cooperation and clear bureaucracy would
make Swedish stormwater management more resilient against drought and
flooding.

Main title:Lärdomar från den forntida ökenstaden Petras dagvattenhanteringssystem
Authors:Jonsson, Emelie
Supervisor:Lindberg, Stefan
Examiner:Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagvattenhanteringssystem, rörsystem, dagvatten, torka, översvämning, Nabaté, wadi, vattenhanteringsstrategi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17755
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17755
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 May 2022 08:29
Metadata Last Modified:19 May 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics