Home About Browse Search
Svenska


Brinck, Rebecka, 2019. Att leda dagvatten till trädgropar i staden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Träd i stadsmiljö utsätts för flera faktorer som påverkar dem negativt och sänker deras vitalitet.
En av faktorerna är brist på vatten. Samtidigt fortsätter de hårdgjorda ytorna i städerna att breda
ut sig, vilket också ökar mängden dagvatten som inte kan infiltreras. Det här överflödiga vattnet
leder i sin tur till en ökad risk för översvämningar i staden. Att använda dagvattnet som
bevattning till stadsträden hade kunnat avhjälpa både de torra trädgroparna och minska
mängden överflödigt dagvatten i staden.
Syftet med denna uppsats är att undersöka följande frågeställningar:
- Hur ser en växtbädd som är konstruerad att infiltrera och eventuellt magasinera
dagvatten ut?
- Vad för typer av föroreningar kan finnas i dagvattnet?
- Hur påverkas stadsträd av föroreningar i stadens dagvatten?
- Hur stor mängd dagvatten kan komma att tillföras växtbädden?
Resultaten visar att en typ av växtbädd som fungerar bra i dagvattensammanhang är en så kallad
skelettjord. Skelettjorden ger trädens rotsystem tillräckligt med utrymme, samtidigt som ytan
ovanför växtbädden kan hårdgöras. En skelettjord har även en god genomsläpplig förmåga
vilket är behövligt då växtbädden ska omhänderta dagvatten. Litteraturstudien som gjorts
undersöker vad för ämnen som medföljer dagvatten och hur de ämnena kan komma att påverka
träden och dess vitalitet. Resultatet av litteraturstudien visar att den förorening som påverkar
träden negativt i störst utsträckning är vägsalt. En fallstudie har gjorts för att undersöka hur stor
mängd vatten som kan komma att tillföras en fiktiv växtbädd. Mängden vatten har visat sig att
inte vara ett problem, då en skelettjord kan anläggas med dränering för att ta bort överflödigt
vatten.

,

Trees in urban environments are exposed to several factors which affect them negatively. One
of these factors is lack of water. At the same time, the impermeable surfaces in cities continue
to extend, which also increases the amount of stormwater runoff. This, in turn, heightens the
risk of flooding. So if we could use that excessive water as a source of irrigation to the street
trees, both the dry tree pits and the excessive stormwater could be helped.
The purpose of this paper is to investigate the following questions:
- What does a plant bed constructed to infiltrate and possibly store stormwater look
like?
- What types of pollutants can be found in the storm water?
- In what way are urban trees affected by pollutants in the city’s stormwater?
- How much stormwater can be expected to flow into a plant bed?
The results show that one type of plant bed that can receive stormwater well is a so-called
structural soil. The structural soil gives the tree root system sufficient space, while the surface
above the plant bed can be compacted. A structural soil also has a good permeable capacity,
which is necessary when taking care of stormwater. The conducted literature study examines
what substances accompany the stormwater and how these substances may affect the trees and
their vitality. The result of the literature study shows that the pollution that affects the trees
negatively to the greatest extent is road salt. A case study has been carried out to investigate
the amount of water that may be added to a fictive plant bed. The amount of water has proven
to not be a problem, as a structural soil can be constructed with drainage to remove excess
water.

Main title:Att leda dagvatten till trädgropar i staden
Authors:Brinck, Rebecka
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Gunnarsson, Allan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagvatten, gatuträd, växtbädd, skelettjord
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11002
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11002
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Oct 2019 08:38
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics