Home About Browse Search
Svenska


Rusman, Mathilda, 2015. Inte än, men snart mer jämställda aktivitetsytor?! : ett gestaltningsförslag för ungdomar i Vårbyparken baserat på aktuella referensprojekt och forskning. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
22MB

Abstract

I Norden blir vi idag alltmer stillasittande som befolkning. Enbart 43% bland tjejer i 15-års åldern samt 58% bland killar uppnår rekommenderade mängder samt rekommenderad intensitet av fysisk aktivitet. Det har även visat sig att tjejer är underrepresenterade på aktivitetsytor i offentlig miljö. Syftet med arbetet var därför att öka kunskapen kring jämställda utomhusmiljöer för fysisk aktivitet och att dra lärdom från inte enbart teori och studier utan även praktiska exempel för att sedan skapa ett eget gestaltningsförslag för en yta i Vårbyparken. Detta arbete är kulminationen på min utbildning till landskapsarkitekt och valet av ämne är i huvudsak en påbyggnad på min kandidat som väckte och ökade mitt intresse för jämställdhet och fysisk aktivitet.

Från forskningen framkommer att tjejer har en tendens att jämföra sig med killar inom gemensamma idrottstillfällen vilket skapar en rädsla för att utföra någonting felaktigt samt att misslyckas. Dessvärre är en grundförutsättning kring aktivitetsytor och en jämställd användning i utomhusmiljöer att båda könen ska utnyttja platsen i samspel och därför måste denna problematik hanteras. Arbetet består av en sammanfattning av litteratur där ämnet fysisk aktivitet behandlas ur olika aspekter, bl.a. ur kommunernas perspektiv, från föreningsidrottens sida samt hur ungdomar ser på och förhåller sig till ämnet. 5 referensprojekt presenteras även för att visa på hur realiserade gestaltningar har hanterat ämnet samt vilka önskemål som framkommit från ungdomarna. Resultatet från detta har bl.a. mynnat ut i en reflektion samt 7 gestaltningsprinciper;
interaktions-/reträttplatser, rumslighet, sittytor, interaktivt, aktivitetstyp, gruppaktiviteter och variation & nytänkande.

Gestaltningsförslaget följer sedan upp den inledande litteraturdelen med en gestaltning för en aktivitetsyta i Vårbyparken i Huddinge kommun. I min gestaltning har jag försökt tillmötesgå dessa farhågor som kan finnas inom tjejer genom ett försök till att välja aktiviteter som kan sprida styrka och självkontroll. I detta syftar jag till ytor för yoga samt styrketräning som kan utföras i tävlingsform eller utan, samt i grupp. Likaså finns ett antal klassiska redskap för deras popularitet och igenkänningsfaktor samt öppna ytor för egna aktiviteter. Jag har inkluderat inslag av humor och tillgodosett ungdomarnas möjlighet att kunna påverka sin omgivning.

Vad som kan debatteras är att om det är tjejerna som saknas på aktivitetsytorna för att dessa ska uppnå en jämställd användning borde en del av lösningen vara att tillmötesgå tjejers preferenser. Från referensprojekten kan det innebära fasta klätterredskap, gungor, dansytor samt sittplatser. Dessvärre kan det argumenteras för riskerna med att tillmötesgå tjejer då valet av aktivitet behöver säkerställa att den inte uppmuntra en syn på den kvinnliga kroppen som vi önskar frångå. I det fallet är ungdomars val inte alltid de bästa. Detta kräver i förlängningen att vi gestaltar nytänkande utomhusytor samt att ungdomarna är villiga att testa nya aktivitetsformer och att vi inte förlitar oss för mycket på ungdomarnas önskemål.

,

In the Nordic countries we are today becoming increasingly sedentary as a population. Only 43% among girls in the age of 15 and 58% among boys achieve recommended amounts and intensity, when it comes to physical activity. It has also been discovered that girls are underrepresented in outdoor areas for psychical activity. The purpose of this thesis was to increase my knowledge about equal outdoor environments for physical activity and to learn from not only theory but also from current projects to create my own design proposal for an activity area in Vårbyparken. This thesis is the culmination of my studies to become a landscape architect and the choice of topic is essentially an extension of my bachelor thesis in which my interest in the topic gender equality and physical activity grew.

From the research it appears that girls tend to compare themselves with boys in sports situations where both sexes are participating, creating a fear of doing something wrong and of failing. Unfortunately, a prerequisite when it comes to activity areas and equal use of outdoor environments is that both sexes coexist and interact in the place, and therefore these problems must be addressed. The thesis consists of a compilation of literature where the subject of physical activity is covered from various aspects, in example from the perspective of the municipalities and the sports association, and alsot regarding how young people look at and relate to the subject. 5 reference projects have also been presented to highlight how implemented projects have handled the subject and what kind of wishes and suggestions emerged
from the teenagers. The result has concluded in a reflection and 7 principles of construction; interacting-/secluded spaces, spatiality, seating, interactive elements, activity type, group activities and variation & innovation.

Following the initial literature study is a design proposal for an activity area in Vårbyparken in the municipality of Huddinge. In my proposal, I have attempted to address these concerns that may be found in girls through an attempt to select activities that can inspire strength and self-control. In this regard, I have included places for yoga and body-building that can be made into a competition with friends or performed by yourself. There are also several classical equipment’s because of their popularity and recognition factor, as well as open spaces to perform your own activities. I have included elements of humor and accommodated the need to influence your environment which is of importance to teenagers.

What can be debated is, that if girls are the key to achieving equality in these public spaces, then part of the solution should be to accommodate girls’ preferences for training and activity. From the reference projects, this may include climbing equipment, swings, dance surfaces and seating. Unfortunately, there is a risk in doing so, since we don’t want to inspire a view of women in public space that is objectifying, and sometimes that isn’t reflected in the suggestion from the teenagers. This requires that we create innovative outdoor areas, that teenagers are willing to and that we do not rely too much on wishes and suggestions.

Main title:Inte än, men snart mer jämställda aktivitetsytor?!
Subtitle:ett gestaltningsförslag för ungdomar i Vårbyparken baserat på aktuella referensprojekt och forskning
Authors:Rusman, Mathilda
Supervisor:Lindström, Linnéa
Examiner:Kylin, Maria and Lindberg, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ungdomar, jämställdhet, jämställd användning, landskapsarkitektur, aktivitetsyta, fysisk aktivitet, offentliga miljöer, spontanidrott, folkhälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9582
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9582
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2018 11:43
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics