Home About Browse Search
Svenska


Dahlström, Matilda, 2018. Parkernas stad : hur sju parker ser ut och används i megastaden Shanghai. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Trots alla fördelar som kommer med urbaniseringen och våra städer finns en hel rad psykologiska bieffekter från detta. En ökande klyfta mellan vad människor vill ha och vad de behöver har resulterat i en generation starkt påverkad av stressrelaterade åkommor. För att undersöka hur grönstrukturen i städer skulle kunna reducera ovanstående reste jag till en av världens största städer, Shanghai, och gjorde där en observationsstudie av parker i staden och hur de användes.

Under arbetet har jag undersökt hur grönstrukturen ser ut i en megastad som Shanghai och hur den används av befolkningen som bor där. Detta sett ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. Syftet med detta var att kritiskt granska dagens stadsplanering och urbaniseringens effekter och bieffekter inom städernas grönstrukturplanering. Då Shanghai är såväl större och mer befolkningstätt än någon stad i Sverige är det intressant att upptäcka vad vi kan lära av en stad som genomgått en sådan extrem stadsutveckling.

Källmaterialet har till största del bestått av litteratur som behandlar miljöpsykologi, exempelvis grönskans betydelse för människan, men även delvis (och relativt generellt) litteratur som behandlar stadsplanering och urbanisering. Platsbesök och observationer har gjorts i staden och parkernas kvalitet har mätts utifrån personliga intryck av platserna.

Syftet med arbetet var inte att jämföra parkerna mot varandra, utan mot ett antal kriterier från en checklista för att ge en inblick i stadens parkutbud. Målet med detta var att lyfta fram olika parkers kvaliteter och möjligheter. I största möjliga mån ville jag visa på ett brett utbud av de olika typer av parker som finns att tillgå i staden, för att kunna föra en bredare diskussion kring dessa. Parkerna besöktes under dagtid på vardagar under april månad, vilket kan ha haft betydelse för vilka andra människor som besökte parkerna och vilka aktiviteter som utfördes. Viktigt att betona är även att alla observationer var ur mitt västerländska perspektiv som född och uppväxt i Sverige, vilket kan ha vinklat upplevelserna åt ett eller annat håll.

Jag observerade en mängd aktiviteter under mina studier av de utvalda parkerna i Shanghai, varav vissa av aktiviteterna var nya för mig. Aldrig förr har jag, till exempel, sett så många drakar flyga i himlen. De flesta av de studerade parkerna innehöll inslag av vatten, och alla innehöll de bland annat stenbumlingar och spännande vegetation. Shanghai är på många sätt ett mycket fint exempel på grönstrukturhanteringen i stadsplaneringen och på möjligheter och kvaliteter med stadsparker.

,

Despite all the advantages coming from urbanisation and cities we have a lot of psychological consequences resulting from this lifestyle. A gap between what we humans want and what we need have resulted in a generation strongly affected by stress related illnesses. To investigate how green spaces in cities might be able to mitigate this I travelled to one of the world’s largest cities, Shanghai, and did an observational study of parks there and how they were used.

During my work I have studied the design and use of green structures in a megacity like Shanghai. I have done this from an environmental psychology perspective. I wanted to examine the effects and side effects of urbanisation and city planning within cities green structure planning. Considering Shanghai being larger as well as having a higher population density than any other Swedish city it is interesting to discover what we could learn from a city going through such a major urbanisation.

The reference material have largely consisted of literature that discuss environmental psychology, for example the impact green structure has on the human being, but also partly (and rather general) literature that discuss city planning and urbanisation. Case studies and observations have been made in the city and the parks qualities were measured by personal impressions of the sites.

The purpose of this study was not to compare the parks to each other, but after a set of criteria from a checklist to give insight into the city’s range of parks. My goal with this was to bring out the parks qualities and possibilities. As far as possible, I wanted to show a wide range of the different parks that are available in the city, to then be able to bring a deeper discussion of those. The parks were visited during daytime on weekdays during April, which could have an impact on the range of people using the parks at that time and what kind of activities they were practising. It is important to stress that everything that I observed were trough my western perspective as born and raised in Sweden, which could have affected the way I interpreted my observations.

I observed a large amount of activities during my studies of the chosen parks in Shanghai, some of them new to me. Never before have I, for example, seen so many kites fly high up in the sky. Most of the studied parks contained elements of water, and all of them contained boulders and interesting vegetation. In many ways Shanghai is an excellent example of green structure planning in city planning and of possibilities and qualities with city parks.

Main title:Parkernas stad
Subtitle:hur sju parker ser ut och används i megastaden Shanghai
Authors:Dahlström, Matilda
Supervisor:Larsson, Anders
Examiner:Jakobsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Shanghai, parkanvändning, urbanisering, stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9975
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9975
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Nov 2018 11:49
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page