Home About Browse Search
Svenska


Svantesson, Emelie, 2021. Solbergsparken : ett gestaltningsförslag för parkområdet Solberget i Växjö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

“For over a thousand years, Solberget has
proudly guarded life in Växjö. The famous
mountain carries a long and captivating
history. With the stories of that time in mind,
a new grand story is born. A story about life
on the mountain and the people who now
make the place to their home”* (Bergön,
2018, p.3).
Solberget has a long history and important
natural and cultural values (Åkerberg,
2010), but when a new 19-storey
residential building was completed in 2018
at the top of the mountain (Bergön, 2018),
the park’s character, conditions and
problems changed significantly. The main
perceived problem that the residential
building has caused is the diffuse boundary
between private, semi-private and public.
According to Boverket (2008) the ambiquity
of the zones are common around houses
like the new residential building. Clearness
of the zones is described as extra important
around the type of residential building and
the feeling of knowing which people are
moving in an area is important for people’s
well-being, Boverket (2008) writes.
“The outdoor environment around the
residential building must be designed
with great care with regard both to future
residents in the area but also to the public
who visit the park”1
* (Växjö kommun, 2013,
p.5).
In addition to the value of clarifying the
zones, the new conditions place greater
demands on safety and accessibility in the
area. The feeling of safety and accessibility
are two basic preconditions for people
to want and be able to stay in the area
(Boverket, 2008). At present, both aspects
are insufficient. The rocky ground creates
boundaries, obstacles and makes it difficult
to get from different directions. Lighting
is almost non-existent, the zones are
diffuse and the back of the area meets the
adjacent school’s storage and containers.
* The quote is freely interpreted and translated by the
author / Citatet är fritt översatt av författaren.
The project includes the concepts of
private, semi-private and public, as well as
safety and accessibility through literature,
interviews, observations and sketching.
Safety and accessibility act as pillars
and clarity of the currently problematic
and diffuse zones as the main issue.
The concept is formulated according to
the area’s most current problems. As a
critical and also as an inspiring aspect in
the process a reference study has been
made where a number of places have
been visited. The places are linked to the
problems at Solberget and the formulated
concept. Based on literature, analyzes,
interviews, site visits and reference
sites, a design proposal has finally been
formulated.
Eight tools have been developed as a
basis for the design proposal. The tools
sightlines, connected, characters and
boundaries are linked to what is to be
achieved and the tools paths, materials,
markers and vegetation describe how.
New continuous paths, development of the
main path, extension of the meadow land,
sightlines towards characteristic elements
and recurring materials and color have
contributed to creating a well-connected
and clear public park. Markers in the form
of trees and shrubs, a low mound and
different characters of vegetation contribute
to creating a clearer boundary between the
semi-private zone and the public. Clearer
zones, a more planned design of the park,
lighting, stairs and paths contribute to a
safer and more accessible area.
The intention and goal of the new proposed
design for Solberget has been to create
a clear, safe and accessible park where
people can and want to stay.

,

“I över tusen år har Solberget stolt bevakat
livet i Växjö. Det berömda berget bär på en
lång och fängslande historia. Med dåtidens
historier i minnet föds en ny storslagen
berättelse. En berättelse om livet på berget
och människorna som nu gör platsen till sitt
hem” (Bergön, 2018, s.3).
Solberget har en lång historia och viktiga
natur- och kulturvärden (Åkerberg,
2010) och när ett nytt 19 våningar högt
flerbostadshus stod klart på bergets höjd
(Bergön, 2018) förändrades parkens
karaktär, förutsättningar och problematik
markant. Det främsta upplevda problemet
som flerbostadshuset har medfört är den
diffusa gränsen mellan privat, semiprivat
och offentligt. Enligt Boverket (2008) är
en otydlighet av zonerna privat - offentligt
vanligt förekommande kring punkthus, som
det nya flerbostadshuset kan definieras
som. Tydlighet av zonerna beskrivs som
extra viktigt just kring den typen av hus och
känslan av att veta vilka personer som rör
sig i ett området är viktig för människors
trivsamhet, skriver Boverket (2008).
“Utemiljön kring bostadshuset ska utformas
med stor omsorg med hänsyn både till
framtida boende i området men också till
allmänheten som besöker parken” (Växjö
kommun, 2013, s.5).
Utöver värdet av att tydliggöra zonerna
ställer de nya förhållandena större krav
på trygghet och tillgänglighet i området.
Känslan av trygghet och tillgänglighet är
två grundförutsättningar för att människor
ska vilja och kunna vistas på en plats
(Boverket, 2008). I dagsläget är båda
aspekterna otillräckliga. Den kuperade
marken skapar gränser, hinder och gör det
svårt att ta sig från olika håll. Belysning är
nästintill obefintlig, zonerna är diffusa och
områdets baksida möter den intilliggande
gymnasieskolans förråd och containrar.
I examensarbetet undersöks begreppen
privat, semiprivat och offentligt samt även
trygghet och tillgänglighet genom litteratur,
intervjuer, platsbesök och skissarbete.
Trygghet och tillgänglighet fungerar som
grundpelare för att sedan skapa tydlighet
av de i dagsläget problematiska och diffusa
zonerna. Konceptet är formulerat utefter
områdets mest aktuella problematik. Som
en kritisk och samtidigt inspirerande aspekt
i processen i riktning mot att ta fram ett
förslag har en referensstudie gjorts där
ett antal platser har besökts. Platserna är
kopplade till problematiken på Solberget
och det formulerade konceptet. Med
litteratur, analyser, intervjuer, platsbesök
och referensplatser som grund har slutligen
ett gestaltningsförslag utformats.
Till grund för gestaltningsförslaget har åtta
verktyg tagits fram. Verktygen siktlinjer,
sammanhängande, karaktärer och gränser
är kopplat till vad som ska uppnås och
verktygen stråk, material, markörer och
vegetation beskriver hur.
Nya sammanhängande stråk, utveckling av
huvudleden, förlängning av ängsmarken,
siktlinjer mot karaktäristiska inslag samt
återkommande material och färg har varit
bidragande för att skapa en enhetlig och
tydlig offentlig park. Markörer i form av träd
och buskar, en låg vall och olika karaktärer
av vegetation har bidragit till att skapa en
tydligare gräns mellan den semiprivata
zonen och den offentliga. Tydligare
zoner, en mer välplanerad utformning
av parkmiljön, belysning, trappor, en
utveckling av stråk och liknande bidrar
sannolikt även till att Solberget upplevs
tryggare och mer tillgängligt.
Intentionen och målet med den nya
föreslagna fysiska utformningen för
Solberget har varit att skapa en tydlig, trygg
och tillgänglig park där människor kan och
vill vistas.

Main title:Solbergsparken
Subtitle:ett gestaltningsförslag för parkområdet Solberget i Växjö
Authors:Svantesson, Emelie
Supervisor:Osvalder, Linn
Examiner:Larsson, Marie and Teutsch, Kerstin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, gestaltning, Solberget, Solbergsparken, Hovsbergsparken, privat, semiprivat, halvprivat, halvoffentligt, offentligt, tydligt, tryggt, tillgänglig
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16641
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16641
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 May 2021 08:51
Metadata Last Modified:11 May 2021 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics