Home About Browse Search
Svenska


Krohn, Mika, 2023. Inhemska och icke-inhemska gatuträd : möjligheter, begränsningar och risker. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)


Full text not available

Abstract

Stadsträd är viktiga för att främja biodiversiteten och våra ekosystemtjänster i urbana miljöer. Stadsträden
har egenskaper som förbättrar livsmiljön för dagens och framtidens många stadsbor. Vid val av stadsträd är
det mycket viktigt att ta hänsyn till dess ursprung. I denna uppsats utreds därför vilka möjligheter,
begränsningar och risker som finns vid plantering av inhemska och icke-inhemska gatuträd. Syftet med
uppsatsen är att undersöka varför inhemska och icke-inhemska trädarter bör planteras i stadens hårdgjorda
miljöer. Denna undersökning utgår från litteraturstudier.
Den litteratur som studerats visar att de flesta stadsträden i dagsläget är icke-inhemska. Den extensiva
användningen av icke-inhemska träd beror framförallt på att dessa arter generellt sett är mer anpassade för
stadens hårdgjorda ståndorter. En del forskning tyder på att icke-inhemska trädarter kan ha negativa effekter
på våra ekosystem. Icke-inhemska arter löper också större risk att bli invasiva och orsaka stora skador på
våra ekosystem. Samtidigt menar vissa ekologer att det måste finnas icke-inhemska stadsträd, för att den
urbana ekologin ska upprätthållas.
För att göra rätt val av stadsträd behöver vi därför förstå hur olika trädarters ursprung påverkar
biodiversiteten och andra ekosystemtjänster i stadsmiljöer. För att värna om den urbana biodiversiteten är
det också viktigt att använda inhemska trädarter där det är möjligt och lämpligt. Eftersom de stöttar den
urbana biodiversiteten. Det är också viktigt att skydda grönytor i staden och använda dessa ytor för att
plantera inhemskt växtmaterial för att stödja den urbana ekologin.

,

Urban trees are important for promoting biodiversity and our ecosystem services in urban environments.
City trees have properties that improve the living environment for today's and future's many city dwellers.
When choosing an urban tree, it is very important to consider its origin. This essay investigates
opportunities, limitations and risks when planting native and non-native street trees. The purpose of the
essay is to investigate why native and non-native tree species should be planted in the city's hard-made
environments. This essay is based on literature studies.
The literature studied shows that most urban trees are currently non-native. The extensive use of non-
native trees is mainly because these species generally are more adapted to the city climate. Some research
suggests that non-native tree species can have negative effects on our ecosystems. Non- native species are
also at greater risk of becoming invasive and causing damage to our ecosystems. At the same time, some
ecologists believe that there must be non-native trees in the city to maintain the urban ecology.
In order to make the right choice of urban trees, we therefore need to understand how the origin of
different tree species affects biodiversity and other ecosystem services in urban environments. In order to
preserve urban biodiversity, it is also important to use native tree species where possible and appropriate,
as they are so important to urban biodiversity. It is also important to protect green spaces in the city and use
these spaces to plant native plant material to support the urban ecology.

Main title:Inhemska och icke-inhemska gatuträd
Subtitle:möjligheter, begränsningar och risker
Authors:Krohn, Mika
Supervisor:Andreasson, Frida
Examiner:Deak Sjöman, Johanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:inhemska gatuträd, icke-inhemska gatuträd, biodiversitet, ekosystemtjänster, invasivitet, urbanisering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18866
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18866
Language:Swedish
Deposited On:05 Jun 2023 05:43
Metadata Last Modified:06 Jun 2023 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics