Home About Browse Search
Svenska


Hammarstedt, Elvira, 2024. Surret i staden : koloniträdgårdarnas betydelse för vilda pollinatörer i urban miljö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Pollinerande insekter, som bin och blomflugor, är oumbärliga för ekosystemens funktion och matproduktionen då de ser till att växterna kan föröka sig och bilda frukt, bär och frön. Målet med arbetet är genom en litteraturstudie undersöka de vilda pollinatörernas behov, utmaningar och möjligheter i urban miljö, samt koloniträdgårdarnas betydelse för dessa insekterna. Olika arter av solitärbin, humlor och blomflugor har varierande ekologi och de skiljer sig åt i vilken typ av blommor, livsmiljöer och boplatser de behöver för att överleva. På grund av urbaniseringen och ett intensifierat jord- och skogsbruk har pollinatörernas livsmiljöer i rural miljö till stora delar försvunnit eller fragmenterats. I jämförelse har staden har blivit en tillflyktsort. Staden kan bidra till en bra livsmiljö för pollinatörerna, trots många utmaningar som förtätning, hårdgjorda ytor, luftföroreningar och fragmenterade grönområden. Det som avgör hur goda livsmiljöerna kan bli, är stadens täthet och grönytornas kvalitet och skötsel, liksom kopplingar mellan grönområden. I synnerhet undersöks hur stadens koloniträdgårdar kan bidra och finner att dessa områden har identifierats som en av de mest gynnsamma urbana miljöerna för vilda pollinatörer. Koloniområden i staden utgör en viktig del av den urbana grönstrukturen och områdena bidrar med viktiga habitat och födoresurser för de vilda pollinatörerna. Koloniområdets uppbyggnad med olika lotter ger variation i både utformning, växter och skötsel vilket är positivt för insekterna. Genom att överföra koloniträdgårdens värden och erfarenheter till fler grönområden kan staden utvecklas vidare för att gynna vilda pollinatörer.

,

Pollinating insects, such as bees and hoverflies, are indispensable for ecosystem functions and food production as they ensure that plants can reproduce and form fruits, berries, and seeds. The aim of this study is, through a literature study, to investigate the needs of wild pollinators, challenges and opportunities in urban environments, as well as the significance of allotment gardens. Different species of solitary bees, bumblebees, and hoverflies have varying ecologies, and they differ in the types of flowers, habitats, and nesting sites they need to survive. Due to urbanization and intensified agriculture and forestry, the habitats of pollinators in rural areas have largely disappeared or suffered fragmentation. In comparison the city has become a refuge. The city can contribute to good habitats for pollinators, despite densification, impervious surfaces, pollution, and fragmented green areas. What determines how good the habitats can become is the city's density and the quality and management of green spaces, as well as the connections between green areas. In particular, this study examines how the city's allotment gardens can contribute and find that these areas have been identified as one of the most beneficial urban environments for wild pollinators. Allotment gardens in the city are an important part of the urban green structure and the areas act as important habitats and food resources for wild pollinators. The division of the allotment area into different plots provides variation in both design, plants, and maintenance, which is positive. By transferring the values and experiences of allotment gardens to more green areas, the city can further develop to benefit wild pollinators.

Main title:Surret i staden
Subtitle:koloniträdgårdarnas betydelse för vilda pollinatörer i urban miljö
Authors:Hammarstedt, Elvira
Supervisor:Chojnowski, Kamil
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:insekter, vildbin, humlor, blomflugor, biologisk mångfald, pollinering, koloniområde, stadsmiljö, städer, grönstruktur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19976
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19976
Language:Swedish
Deposited On:24 May 2024 07:10
Metadata Last Modified:25 May 2024 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics