Home About Browse Search
Svenska


Pärli, Frida, 2016. Ett hållbart avtryck : om landskapsarkitekters gestaltning för minskade utsläpp och ökad biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Den här uppsatsen behandlar hur privat anställda landskapsarkitekter kan designa utemiljöer för att bidra till minskade utsläpp av koldioxid och ökad biologisk mångfald, i enlighet med miljökvalitetsmålen ”Begränsad Klimatpåverkan” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”.
Frågeställningarna studien svarar mot är huruvida det finns några gestaltningsgrepp som kan bidra till att vända den negativa utvecklingstrenden för de två specifika kvalitetsmålen ”Begränsad klimatpåverkan”, samt ”Ett rikt växt- och djurliv”.
Dessutom ämnar uppsatsen visa på goda exempel där arkitektkontor planerat hållbart och innovativt, vilka kan kopplas till bidragandet av att lösa de nämnda miljökvalitetsmålen. Frågeställningarna besvaras genom en litteraturstudie, samt intervjuer med privat anställda landskapsarkitekter.
Resultatet av litteraturstudien och intervjuerna visar att landskapsarkitekter kan minska trafikutsläpp genom prioriteringar av mer hållbar trafik i stadsrummet, samt genom medveten gestaltning med vegetation motverka de höga halterna av koldioxid i luften. Gällande biologisk mångfald visar studien att all slags förgröning av städer och tätorter är positivt bidragande, men även att det finns vissa biotoper att gestalta som är mer artrika än andra. Om förgröningen dessutom är sammanlänkad och involverar människor emotionellt svarar den än bättre mot miljökvalitetsmålet, genom att skapa spridningskorridorer för arter respektive öka människors miljöengagemang.
I resultatet av de utförda intervjuerna lyfts ytterligare aspekter av miljöarbete i design och gestaltningsprocess, och goda exempel visar hur gestaltningsgreppen som tagits upp kan se ut i sin fysiska utformning.
Slutsatserna som dras är att det finns flera möjligheter för gestaltande landskapsarkitekter att designa för att bidra positivt till de två miljökvalitetsmålen, främst till målet gällande biologisk mångfald.

,

This essay treats how landscape architects employed in the private sector can design outdoor environments to achieve lower concentrations of carbon dioxide in the atmosphere, and a higher biodiversity, done in accordance with the two Swedish environmental goals ”Limited climate impact” and ”Increased plant and wildlife”.
The questions answered is whether any particular design elements can be used by landscape architects to turns around the negative development trend concerning the environmental goals ”Limited climate impact” and ”Increased plant and wildlife”, and if so, which these elements are. Furthermore the essay answers to what kind of projects architect companies have completed, which in an innovative and sustainable way contributes to the goals. To answer these questions a literature study and interviews with landscape architects employed by private bureaus have been performed.
The result of the study shows that landscape architects can use many design elements to decrease emissions of carbon dioxide from traffic by prioritizing sustainable ways of travel in the city. They can also lower the atmospheres concentration of carbon dioxide by designing with plants. Concerning design elements to raise biodiversity, the study shows that all kinds of design including vegetation contributes to reach the goal, and furthermore that some designable biotopes are naturally high in biodiversity. By connecting green areas to each other through green infrastructure, and make ways for species to spread, the elements contribute even more towards reaching the goal. This applies as well for connecting nature emotionally to the inhabitants of the city, as it raises environmental commitment.
The results of the interviews contribute with further aspects of environmental work practicable in the design process, and some of the design elements presented are exemplified through presented projects.
Reaching the conclusion, the study states there are many design elements a landscape architect can use to contribute in a positive way to the two environmental goals, especially concerning ”Increased plant and wildlife”.

Main title:Ett hållbart avtryck
Subtitle:om landskapsarkitekters gestaltning för minskade utsläpp och ökad biologisk mångfald
Authors:Pärli, Frida
Supervisor:Ode Sang, Åsa
Examiner:Westin, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biologisk mångfald, begränsad klimatpåverkan, ekosystemtjänster, biotop, hållbar utveckling, miljökvalitetsmål, artrikedom
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6148
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6148
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Jan 2017 11:38
Metadata Last Modified:16 Jan 2017 11:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics