Home About Browse Search
Svenska


Gustavsson, Oscar, 2015. Nyskapande och utvecklande parkskötsel genom reflekterande praktik. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

Med min bakgrund, som landskapsarkitektstudent
och parkförvaltare, betraktar jag förvaltningsskedet
som en fas med möjligheter för nyskapande och
utveckling av utemiljön. Parkförvaltare skulle
potentiellt kunna bidra till nyskapande och
utveckling av parker och grönområden genom
initiativtagande och kreativitet. Syftet med detta
examensarbete är att försöka bidra till ökad kunskap
om parkförvaltares initiativtagande och kreativitet
gällande parkskötsel i ett förvaltningsskede. Målet är
att undersöka nyskapande och utvecklande
parkskötsel, det vill säga hur kreativitet och
initiativtagande kan värderas och främjas med utgångspunkt
i ett förvaltningsskede.
Med strategin upptäcktsstyrd undersökning
tillämpas induktiv metodik för kunskapsinsamling,
där all data behandlas kvalitativt. Kunskapsinsamlingen
har skett genom litteraturstudier, en
fallstudie samt en undersökning av min egen designprocess.
I examensarbetet undersöks, genom två
huvudspår, nyskapande och utveckling i förvaltningsskedet
utifrån en parkförvaltares perspektiv. I
det första huvudspåret (kapitel 1) undersöks, genom
litteraturstudier och en fallstudie i Ängelholms
kommuns parkförvaltning, parkförvaltares initiativtagande
och kreativitet sett till en social och organisatorisk
kontext. I det andra huvudspåret (kapitel 2)
undersöks, genom litteraturstudier och refl ektioner
kring min egen designprocess som parkförvaltare i
Alnarps landskapslaboratorium, design utifrån en
refl ekterande designtradition och hur en designprocess
kan se ut i förvaltningsskedet. I det tredje
och avslutande kapitlet förenas de två huvudspåren,
då de diskuteras och analyseras utifrån främjande
och värderande av parkförvaltares initiativtagande
och kreativitet.
En av de slutsatser som har generats genom detta
examensarbete är att en parkförvaltares idéer inte
kan värderas som kreativa såvida inte idéerna blir
bedömda utifrån en social och organisatorisk kontext.
En parkförvaltares initiativtagande kan således
inte leda till kreativitet om inte initiativet blivit
bedömt och erkänt i en social och organisatorisk
kontext. En ytterligare slutsats är att det för främjande
av en parkförvaltares kreativitet och initiativtagande
krävs att såväl parkförvaltaren som
organisationen och dess omvärld tränar förmågan att
bedöma vad som är en passande idé eller handling.
Detta kan med fördel ske genom handling varvat
med refl ektion, vilket design utgör ett bra exempel
på. Handling varvat med refl ektion betonas och
ges fördelar inom en organisation som inte domineras
av utnyttjande utan där utforskande (utvecklingens
logik och den nyskapande subkulturen) ges
utrymme, samt i vilken parkförvaltaren är delaktig
(i planering och målsättning), har handlingsutrymme,
återkopplar och ges utmanande arbetsuppgifter.
En enskild aktör kan genom sitt beteende
påverka en organisations betoning på endera utnyttjande
eller endera utforskande och därför ställer
jag mig följande fråga – bör parkförvaltare värderas
som designers?

,

With my background, as a landscape architect
student and park maintenance worker, I regard the
maintenance stage as a phase with opportunities
for the creating of new and development of outdoor
environment. Park maintenance workers could
potentially contribute with the creating of new and
development of parks and green open areas through
initiatives and creativity. The purpose of this thesis
is to attempt to contribute to an increased knowledge
of park maintenance workers’ initiatives and
creativity regarding park maintenance work in the
maintenance stage. The aim is to examine the
creating of new and developing park maintenance
work, i.e. how creativity and initiatives can be
valued and promoted in the maintenance stage.
With a strategy of detection guided examination
an inductive method is applied for the gathering
of knowledge material, where all data are treated
qualitatively. The gathering of knowledge has been
achieved through literature studies, a case study and
a study of my own design process. This thesis examines,
through two main tracks, the creating of new
and development in the maintenance stage from the
perspective of a park maintenance worker.
The fi rst main track (chapter 1) sets out to
examine, through a literature study and a case study
of Ängelholm’s municipality’s park management,
the park maintenance workers’ initiatives and
creativity in a social and organizational context. The
second main track (chapter 2) sets out to examine,
through a literature study and refl ections regarding
my own design process as a park maintenance
worker in Alnarp’s landscape laboratory, design as a
refl ective design tradition and what a design process
can look like in the maintenance stage. The third and
concluding chapter unifi es the two main tracks as it
sets out to discuss and analyze how to promote and
value a park maintenance worker’s initiatives and
creativity.
One of the conclusions generated from this thesis
is that a park maintenance worker’s ideas cannot
be valued or regarded as creative unless the ideas
are evaluated in a social and organizational context.
Consequently, a park maintenance worker’s
initiative cannot lead to creativity unless the
initiative has been evaluated and acknowledged in a social and organizational context. A further
conclusion is that in order to promote a park
maintenance worker’s creativity and initiative, it is
essential that both the park maintenance worker and
the organization and its surrounding world practice
the ability to evaluate what constitutes an
appropriate idea or action. This can, with advantage,
be achieved through actions with refl ection – which
design is a good example of. Actions with
refl ection is emphasized within an organization that
is not dominated by exploitation but where also
exploration (development logic and the creating of
new subculture) is allowed space, along with a park
maintenance worker that participates (in plans and
aims), has space to take action and is given
challenging assignments and feedback. A single
practitioner can, through his or hers behavior,
infl uence an organization’s emphasis on either
exploitation or exploration and therefore I question
– should park maintenance workers be valued as
designers?

Main title:Nyskapande och utvecklande parkskötsel genom reflekterande praktik
Authors:Gustavsson, Oscar
Supervisor:Svensson, Jitka and Mellqvist, Helena
Examiner:Gustavsson, Roland and Gunnarsson, Allan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:kreativ, proaktiv, initiativ, innovation, skötsel, parkförvaltning, förvaltning, design, lärande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4662
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4662
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2015 08:44
Metadata Last Modified:27 Aug 2015 09:12

Repository Staff Only: item control page