Home About Browse Search
Svenska


Ekelund, Josef, 2023. Natur-lika planteringar med inhemska perenner : gestaltningsförslag för kvarteret Törnrosen, Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Urbana planteringar förväntas fylla allt fler ekologiska funktioner i staden samtidigt som de ska ha
höga estetiska värden och vara så skötselextensiva som möjligt. Detta ställer höga krav på dess
utformning och det ingående växtmaterialet. Inhemska växter har i regel större förmåga att stödja
den biologiska mångfalden men används av olika skäl inte allt för ofta i planteringar i städerna.
I detta arbete undersöks möjligheterna och utmaningarna med att använda inhemska perenner i
planteringsmodeller för natur-lika planteringar (eng. naturalistic plantings). Arbetet berör både
estetiska och ekologiska aspekter. Frågeställningarna kretsar kring vad som är essentiellt för att
skapa hållbara natur-lika planteringar i staden och hur vi landskapsarkitekter kan jobba med
inhemskt växtmaterial för att gynna biologisk mångfald och samtidigt bidra med en ny typ av
estetiska värden som i större utsträckning liknar vackra naturmiljöer snarare än paradrabatter.
För att undersöka detta har en litteraturstudie gjorts som berör olika principer för naturalistisk
växtkomposition samt olika aspekter av växtanvändning kopplat till biologisk mångfald.
Litteraturstudien har kompletterats med intervjuer med personer som har goda kunskaper inom
ämnet. Resultaten från litteraturstudien har applicerats i en omgestaltning av bostadsgården
Törnrosen i Rosengård i Malmö. Litteraturdelen berör inte aspekten bostadsgården specifikt,
bostadsgården valdes endast för att ge ett exempel på tillämpning av naturalistisk växtkomposition
med inhemska perenner. Information om växtmaterial för gestaltningen hämtades från flera olika
hemsidor och artdatabaser och arternas lämplighet har dubbelcheckats med handledare och
intervjuade informanter. Resultatet redovisas i form av en övergripande planteringsplan med 5 olika
växtblandningar med tillhörande visualiseringar. Gestaltningsförslaget innehåller totalt 85 olika
inhemska arter. Gestaltningsarbetet visar således att det finns en hyfsat bred palett av inhemska
örtartade växter som potentiellt skulle kunna användas på bostadsgårdar som liknar kvarteret
Törnrosen. Dock kan dessa planteringar i många fall få ett uttryck som i många avseenden skiljer
sig från klassiska perennplanteringar vilket i vissa fall innebär ett litet avsteg från vedertagna
principer inom naturalistisk växtkomposition.

,

Urban plantings are expected to fulfil more and more ecological functions in the city as well as being
visually attractive and low maintenance. This puts high requirements on their design and the plants
included. Native plants generally obtain a higher capability to contribute to the biodiversity but are
for various reasons not as commonly used in urban plantings in Sweden.
This study investigates the possibilities and the challenges concerning use of native perennials
in naturalistic plantings. The study considers both aesthetic and ecological aspects. The framing
questions is about what is essential for creating naturalistic plantings in the city and how we as
landscape-architects can work with native plants to support biodiversity and at the same time
contribute with alternative aesthetic values.
To investigate this, a literature-study has been conducted regarding different principles in
naturalistic planting composition and other aspects of plant-use that is connected to biodiversity.
The literature study has been supplemented by interviews with persons that are knowledgeable in
the subject. The results from the literature study have been applied in a redesign of the housing estate
Törnrosen in Rosengård, Malmö. The literature study does not refer to residential yards specifically,
this residential yard was chosen to give an example of how naturalistic planting design with native
perennials can be applied. Information about plants for the planting design was selected from several
websites and species databases and the adequacy of each species has been double-checked with the
supervisor and the interviewed informants. The result is presented in an overall planting plan with
five different planting-mixtures with appurtenant visualisations. The design contains 85 different
native species in total. The design-work therefore shows that there is a quite big palette of native
plants that potentially could be used in residential yards like Törnrosen. Nevertheless, those
plantings can often have a different expression than conventional perennial plantings which implies
some minor deviations from established principles within naturalistic planting composition.

Main title:Natur-lika planteringar med inhemska perenner
Subtitle:gestaltningsförslag för kvarteret Törnrosen, Malmö
Authors:Ekelund, Josef
Supervisor:Haaland, Christine
Examiner:Sundblad, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:växtkomposition, växtekologi, inhemska perenner, biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18871
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18871
Language:Swedish
Deposited On:05 Jun 2023 07:17
Metadata Last Modified:06 Jun 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics