Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Rebecca, 2022. Gestaltning av skogsmiljöer för både djur och människor : utveckling av habitatprototyper utifrån livsmiljökrav hos utvalda fåglar och fjärilar, med exempel på tillämpning i Höganäs kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
108MB

Abstract

I Sverige hotas allt fler arter av utrotning. Ofta är arterna kopplade till skogsmiljöer, och en av de vanligaste orsakerna till att djurarter listas som hotade är att deras
livsmiljöer skadas eller förstörs (SLU Artdatabanken 2020).
I arbetet undersöks om generella designprototyper (habitatprototyper) kan
utvecklas och fungera för att erbjuda attraktiva förhållanden i tätortsnära skogsmiljöer, för i första hand de utvalda fokusarterna lövsångare, stenknäck, större hackspett, citronfjäril och tosteblåvinge, och i andra hand för människan, och på så sätt
pröva vad en omvänd prioriteringsordning i gestaltningsarbetet, gällande krav och
behov från olika grupper, kan får för resultat och konsekvenser.
Genom en skissprocess utvecklas habitatprototyper utifrån kunskap och
insikter hämtade från litteratur och referenslandskapsstudier. Bland annat är vegetationens artsammansättning och struktur aspekter som setts påverka attraktiviteten i habitat för fokusarterna och som undersöks i arbetet. Habitatprototyperna
evalueras sedan utifrån teorier om mänskliga behov av lek och trygghet och prövas
slutligen i en platsanpassning till arbetets exempelplats i Höganäs kommun.
Genom att i gestaltandet av skogsmiljöer tillämpa generella designprototyper,
framtagna utifrån krav och behov hos utvalda djurarter, är det troligtvis möjligt att
öka attraktiviteten av en plats som habitat åt de utvalda arterna.

,

In Sweden, more and more species are threatened with extinction. The species are
often linked to woodland or forest environments, and one of the most common re
-
asons why animal species are listed as threatened, is that their habitats are damaged
or destroyed (SLU Artdatabanken 2020).
The study examines whether general design guidelines (habitat prototypes)
can be developed and function to offer attractive conditions in woodland environ
-
ments close to urban areas, primarily for the selected focus species willow warbler,
hawfinch, great spotted woodpecker, common brimstone and holly blue, and
secondarily for humans. And thus, test what results and consequences a reversed
order of priorities, between human and animal requirements might have.
Through a sketching process, habitat prototypes are developed based on
knowledge and insights drawn from literature and reference landscape studies.
Among other things, the species composition and the structure concerning the
vegetation are aspects that have been seen to affect the attractiveness of the habitat
for the focus species and which are investigated in the work.
The habitat prototypes are then evaluated based on theories on play and
fear of crime. Finally, the habitat prototypes are tested through a site adaptation
in Höganäs municipality. By applying general design prototypes in the design of
woodland environments, developed from the requirements and needs of selected
animal species, it is likely possible to increase the attractiveness of a site as a habitat
for the selected species.

Main title:Gestaltning av skogsmiljöer för både djur och människor
Subtitle:utveckling av habitatprototyper utifrån livsmiljökrav hos utvalda fåglar och fjärilar, med exempel på tillämpning i Höganäs kommun
Authors:Jansson, Rebecca
Supervisor:Ingemansson, Karin and Gunnarsson, Allan
Examiner:Wiström, Björn and Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:generell designprincip, designprototyp, habitatprototyp, fokusart, habitat, habitatdesign, referenslandskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18477
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18477
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Nov 2022 09:47
Metadata Last Modified:26 Nov 2022 02:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics