Home About Browse Search
Svenska


Osvalder, Linn, 2011. Trygg belysning i stadens mörker : med en studie av Central Park, New York City, USA. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
871kB

Abstract

Syftet med denna kandidatuppsats är att ge en ökad förståelse för ljusets betydelse för att människor ska känna sig trygga i städers offentliga rum efter mörkrets inbrott. Mörkret har alltid skrämt människan och varit en begränsande faktor i det vardagliga livet. Som skydd och för att kunna utnyttja dygnet på bästa sätt har ljus använts i otaliga former genom åren; allt från eld till elektricitet. Det artificiella ljuset har haft en stor betydelse för hur vi idag kan leva våra liv.
Trots att dagens städer är fulla av ljus under dygnets mörka timmar finns en otrygghet bland många att röra sig i stadens offentliga rum efter mörkrets inbrott. Enbart tillförande av ljus kan inte göra en otrygg plats trygg, men det är en avgörande del i trygghetsarbetet. Mängden ljus är inte det väsentliga för att vi ska känna oss trygga, utan istället hur och var ljuset används. Feldimensionerat ljus kan få motsatt effekt och skapa otrivsel, irritation och otrygghet. Därför är det oerhört viktigt att ha kunskap om hur ljuset fungerar och om hur människor rör sig i staden. Varje plats har olika förutsättningar och fyller olika funktioner, planeringen av ljussättningen måste därför ske utifrån dessa enskilda förutsättningar - det går inte att dra generella slutsatser som fungerar för alla miljöer. Diskussionen om belysningens utformning är en viktig fråga, både från ett gestaltnings- och planeringsperspektiv inte minst i landskapsarkitekters arbete med att skapa offentliga rum för stadens invånare.
Central Park i New York City, USA används i detta arbete som exempel på hur teorin kan appliceras på verkligheten. Studien av Central Park har genererat riktlinjer för hur parken kan omformas för att bli en tryggare plats att vistas på i mörker.
Det finns även negativa aspekter med ljus i våra städer. Såväl som det är en diskussion om trygghet och säkerhet är det också en diskussion om energibesparing och människors hälsa. Genom att använda ljuset på rätt sätt och belysa för den rådande situationen och platsens funktion kan vi minska på det överflödiga ljuset och skapa trygga miljöer som skapar mer liv åt staden under dygnets mörka timmar.

Nyckelord: Trygghet, ljus, belysning, mörker, säkerhet, offentliga miljöer, Central Park, New York, light pollution

,

This thesis is aimed to give a broader understanding of light and how it corresponds with people’s feelings about safety in public spaces in cities after dark. With safety, I mean to feel safe, not how secure a place is. Darkness has always intimidated people and has been a limiting factor in the everyday life. Light has been used in many ways during the years, from the use of fire to electricity. Humans have used light for protection and to be able to utilise the day as much as possible. Artificial light has had an enormous affect for how we live our lives today.
Despite the fact that today’s cities are full of light after dark, there is a feeling of unsafety among many who use public spaces after dark. To supply an unsafe place with more light is not the key to make the place safer, but light is an important factor when working with safety. The amount of light is not the most essential part; it is more about how and where the light is positioned. Light that is used in a wrong way can have opposite effect; it can create irritation and generate feelings of unsafety. That is why it is very important to have knowledge on how to use light and how people use the public spaces in our cities. Every place has its own prerequisites and fills different functions; thereby the illumination plan has to be created with concern of these factors in every individual place. This discussion about illumination is an important question for landscape architects, and among many other professions, both when it comes to plan and give form to a public space.
In this thesis Central Park in New York City, USA is used as an example where the theory is used on a public space. The study of Central Park has generated guidelines for how the park can be a safer place after dark with use of illumination.
Of course, there are also negative aspects with light in our cities. As well as the discussion is a question about safety it is also a question about energy saving and people’s health. If we can use light in a proper way, by illuminate on the basis of prerequisites and function of the place, we can decrease the amount of light and create safe environments in the city that attract more people after dark.

Keywords: Safety, light, illumination, dark, security, public spaces, Central Park, New York, light pollution

Main title:Trygg belysning i stadens mörker
Subtitle:med en studie av Central Park, New York City, USA
Authors:Osvalder, Linn
Supervisor:Cerwén, Gunnar
Examiner:Jansson, Märit
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:Trygghet, Belysning, Offentliga rum, Ljusdesign, Central Park, New York
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-233
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-233
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Jun 2011 07:28
Metadata Last Modified:04 Dec 2013 13:55

Repository Staff Only: item control page