Home About Browse Search
Svenska


Backman, Amanda and Johansson, Ann-Sofie, 2016. Förskolegårdens utformning och dess betydelse för barns lek och lärande. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
94MB

Abstract

Syftet med detta kandidatexamensarbete är att uppmärksamma och skapa en bättre förståelse för hur förskolegårdars utformning påverkar barns möjlighet till lek och lärande. Största delen av uppsatsen utgörs av en litteraturstudie där vi studerat hur en pedagogisk utemiljö kan se ut och vilken betydelse utformningen och vegetationen på förskolegården har för lek och lärande. Vi har även tittat närmare på utformningens olika element för att kunna konstatera vilka delar som är särskilt betydelsefulla i barns utemiljöer. Uppsatsen innehåller även en fallstudie som baseras på observationer och informella intervjuer som genomförts på Uddens förskola i Trelleborg där vi kopplat resultatet från den teoretiska litteraturstudien till praktiken. Genom detta har vi konstaterat vilka värden och brister som finns i förskolans utemiljö samt diskuterat förskolegårdens utvecklingspotential.
Genom våra studier har vi konstaterat att leken är viktig för förskolebarns lärande och utveckling. En välutformad lekmiljö lotsar leken och bidrar till barnets lärande och utveckling. Det är viktigt att förskolegården är en plats där barnen känner sig trygga och kan hitta sina egna platser. Därför bör förskolans utemiljö vara tillräckligt rymlig och utformad för att innehålla en variationsrikedom med rumsligheter och zoner för såväl självstyrda, snabba och vilda lekar, pedagogiska moment och stillhet samt lugna och sinnliga upplevelser för återhämtning. Ett särskilt betydelsefullt inslag i utformningen har visat sig vara vegetation och naturinslag av olika karaktär. Andra viktiga element i utformningen som bidrar till en pedagogisk verksamhet och stimulerar barns lek och inlärning är bland annat odling, vatten, djur, topografiska skillnader, en variation i markmaterialet samt olika typer av lekredskap.

,

The purpose of this bachelor thesis is to draw attention to and gain a better understanding of how the design of preschool yards affects children's opportunities to play and learn. The thesis is largely composed of a literature study where we have studied how an educational outdoor environment could look like and what impact design and vegetation in the preschool yard have on play and learning. Furthermore, we have studied different elements in preschool yard design to establish which parts that are particularly important in children's outdoor environment. The thesis also includes a case study based on observations and informal interviews carried out at Uddens preschool in Trelleborg. In the case study we have applied the results of our theoretical studies. As a result we have been able to point out certain flaws and advantages in the outdoor environment and we discuss the potential for development in the preschool yard.
Through our studies we have found that play is important for preschool children's learning and development. A well-designed outdoor environment will guide the children’s activities and thus contribute to their learning and development. It is important that the preschool yard is a place where children feel safe and can find their own places. Consequently, the outdoor environment should be spacious and designed to contain a diversity of spatial units and zones for both self-managed, fast and wild games, educational activities and calm, quiet and sensuous experiences for recovery. Vegetation and natural elements of different character have proven to be a particularly important feature of the design. Other key elements in the design that contribute to educational activities and stimulate children's ability to play and learn include garden patches, water, animals, topographical differences, a variation in surface materials as well as various types of play equipment.

Main title:Förskolegårdens utformning och dess betydelse för barns lek och lärande
Authors:Backman, Amanda and Johansson, Ann-Sofie
Supervisor:Bodelius, Stina
Examiner:Thorpert, Petra
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:förskolegård, utformning, lek, lärande, lekmiljö, förskola, vegetation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5978
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5978
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2016 13:41
Metadata Last Modified:18 Oct 2016 13:41

Repository Staff Only: item control page