Home About Browse Search
Svenska


Lewin, Elin, 2020. Hur kan skogsbad bidra till en vidare utveckling av NUR -Naturunderstödd Rehabilitering på landsbygden?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

I Sverige var Alnarps rehabiliteringsträdgård först med att erbjuda naturunderstödd rehabilitering för personer med stressrelaterade sjukdomar/besvär. Natunderstödd Rehabilitering på Landsbygden (NUR) har uppstått som en vidare utveckling av den forskning som gjorts på Alnarps rehabiliteringsträdgård. NUR syftar till att behandla personer med bl.a. stressrelaterade besvär för att motivera till en bättre hälsa och som ett led i återgång till arbetslivet. På senare år har även Skogsbad (Shinrin-Yoku) som terapiform börjat utövas i Sverige. Denna terapimetod härstammar från Japan och innebär främst att med alla fem sinnen anknyta till naturen. Både Skogsbad och NUR har forskning som visar på naturens hälsofrämjande kvaliteter. Målet med denna uppsats är att ta reda på hur Skogsbad kan implementeras i NUR och om det skulle kunna innebära en utveckling av NURkonceptet. Genom litteraturstudier och platsbesök med gåtur-metod har de miljötypiska och restorativa kvaliteter som terapiformerna Skogsbad och NUR har i relation till varandra undersökts. Vidare har forskning av restorativa effekter för personer med stressrelaterade sjukdomar/besvär utförda på SLU Alnarps rehabiliteringsträdgård och skogen som terapiform (Skogsbad) diskuterats. En slutsats för hur Skogsbad kan bidra till en vidare utveckling av NUR-konceptet är att motivera för att öka de ekonomiska insatserna i NUR. Genom att använda terminologin för Skogsbad kan hänvisning till ytterligare forskning om naturens hälsofrämjande egenskaper som gjorts i Japan inhämtas. En ökad ekonomisk insats skulle kunna innebära fler NUR-gårdar som kan ta emot personer med stressrelaterade besvär och eventuellt fler/längre behandlingstillfällen för NURdeltagarna.

,

In Sweden, Alnarp Rehabilitation Garden was the first to provide nature-based rehabilitation for people with stress-related illnesses/disorders. Nature-based Rehabilitation in the Countryside (NUR) has emerged as a further development of the research done at Alnarp Rehabilitation Garden. NUR aims to treat people with stress-related problems to motivate for better health and as part of return to working life. In recent years, Forest Bathing (Shinrin-Yoku) as a therapy form has been receiving increasing attention in Sweden. This method of therapy originates from Japan and is based on connecting all five senses to nature. Both Forest Bathing and NUR have research showing natural health-promoting qualities. The aim of this essay is to find out how Forest Bathing can be implemented in NUR and if it could develop the NUR concept. Through literature studies and site visits, using the walking-method, the environmental and restorative qualities of Forest Bathing and NUR therapies and the relation between them have been investigated. Furthermore, research on restorative effects for people with stress-related illnesses/disorders performed at SLU Alnarp Rehabilitation Garden and the forest as a therapy form (Forest Bath) has been discussed. One conclusion that can be drawn, from how Forest Bathing could develop the NUR concept, is to motivate to increase the economic efforts in NUR. Using the terminology of Forest Bathing can refer to further research on nature health-promoting functions done in Japan. An increased financial effort could bring more NUR farms that can accommodate people with stress-related problems and enable longer treatment opportunities for NURparticipants.

Main title:Hur kan skogsbad bidra till en vidare utveckling av NUR -Naturunderstödd Rehabilitering på landsbygden?
Authors:Lewin, Elin
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:NUR, Shinrin-Yoku/Skogsbad, naturunderstödd rehabilitering, Alnarps rehabiliteringsträdgård, skogsterapi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16080
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16080
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Sep 2020 08:51
Metadata Last Modified:24 Sep 2020 01:03

Repository Staff Only: item control page