Home About Browse Search
Svenska


Berggren, Amanda, 2012. Barns rörelsefrihet i en stad - en fallstudie av skolvägar till Monbijouskolan i centrala Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Med
rörelsefrihet
skapas
förutsättningar
för
ett
hälsosamt
och
aktivt
liv
för
barn.
Med
chans
att
påverka
och
att
uttrycka
sin
mening
skapas
förutsättningar
för
ett
socialt
hållbart
liv.
Detta
är
essensen
i
bakgrunden
till
varför
jag
anser
att
det
är
viktigt
att
främja
rörelsefrihet
utmed
skolvägar
samt
främja
en
utveckling
av
att
ta
hänsyn
till
barns
perspektiv
i
planeringsprocesser.
I
kandidatexamensarbetet
kommer
undersökas
vad
som
främjar
eller
motverkar
rörelsefrihet
för
barn
i
stadsmiljöer
samt
hur
barn
kan
vara
potentiella
experter
i
studier.
Kandidatexamensarbetet
är
en
vetenskaplig
uppsats
baserad

litteraturstudier,
en
föreläsning

Malmö
högskola
samt
en
fallstudie

Monbijouskolan
i
centrala
Malmö.
Ett
hermeneutiskt
förhållningssätt
har
använts
under
arbetets
gång
och
fallstudien
är
genomförd
ur
ett
barns
perspektiv.
Fallstudien
berör
skolvägar
i
centrala
Malmö,
till
Monbijouskolan
och
har
genomförts
i
en
tredjeklass
genom
tre
delundersökningar;
skriftliga
frågor,
teckningar
och
en
gruppintervju
med
en
fokusgrupp.
Närmiljön
är
viktig
för
socialisation,
hälsa
och
utveckling
hos
barn.
Tillgängligheten
till
närmiljön
är
dock
ofta
begränsad

grund
av
framförallt
trafik,
rörelsefriheten
är
därför
begränsad
för
många
barn
exempelvis
längs
skolvägar.
Föräldrar
med
ansvar
för
sina
barn
är
de
som
kan
påverka
barnets
rörelsefrihet
i
första
hand.
Trafikmiljöstress
är
ett
hinder
för
att
föräldrar
ska
främja
rörelsefriheten
för
barn.
Åtgärder
i
den
fysiska
miljön
såsom;
hastighetsdämpande
åtgärder,
god
sikt,
avgränsande
åtgärder,
underlätta
för
genvägar,
främja
praktiska
lösningar
samt
undvika
trafikmiljöstress
kan
främja
barns
rörelsefrihet
samt
minska
trafikmiljöstressen
hos
både
föräldrar
och
barn.
Monbijouskolan
i
Malmö
ligger
centralt
i
Malmö
och
har
hårt
trafikerade
gator
kring
sig.
En
klass

skolan
berättade
om
sina
erfarenheter
av
sin
skolväg
skriftligt,
bildligt
och
muntligt
och
kommenterade

såväl
trafik
som
händelser
och
ting
utmed
vägen.
Barnen
utgjorde
en
god
källa
till
information
om
närmiljön
kring
skolan.
Mycket
tack
vare
att
tre
olika
insamlingsmetoder
användes
kunde
bilden
av
barnens
skolväg
bli
mer
nyanserad.
Det
är
viktigt
att
argumentera
för
såväl
att
barn
ska
ha
tillgång
till
en
god
skolväg
men
också
för
varför
barnen
ska

ge
uttryck
till
sin
syn

skolvägens
brister
och
vinster.

,

A
freedom
of
movement
for
children
benefits
a
healthy
and
active
life.
An
opportunity
to
influence
and
a
possibility
to
express
opinions
benefits
a
socially
sustainible
life.
This
is
the
essence
and
the
background
to
why
I
believe
it
is
important
to
promote
freedom
of
movement
along
school
routes
and
to
promote
how
to
take
take
into
account
the
child's
perspective
in
planning
processes.
This
thesis
in
landscape
planning
will
examine
what
promotes
or
prevents
freedom
of
movement
for
children
in
urban
environments
and
how
children
may
be
questioned
as
potential
experts
in
studies.
This
thesis
is
a
scientific
paper
based
on
literature
research,
a
lecture
at
Malmö
University
and
a
case
study
at
Monbijouskolan
in
central
Malmö.
A
hermeneutic
approach
was
used
during
the
work
and
the
case
study
is
conducted
from
a
child's
perspective.
The
case
study
concerns
routes
to
the
school
Monbijouskolan
and
has
been
performed
toghether
with
a
class
of
third
grade
students
in
three
steps;
written
quistions,
drawings
and
an
interview
with
a
focus
group.
The
local
environment
is
important
in
aspects
of
socialization,
health
and
development
of
children.
Accessibility
to
the
local
environment
is
often
limited
due
to
traffic
intensity.
And
therefor
the
freedom
of
movement
is
limited
for
children,
for
example
along
school
routes.
Parents
with
responsibility
for
their
children
are
primarily
the
ones
that
can
affect
the
child's
freedom
of
movement.
Traffic
related
stress
may
encourage
the
parents
to
counteract
the
freedom
of
movement
for
children..
Measures
in
the
physical
environment
such
as:
slowing
down
traffic,
favor
a
cler
view
of
the
traffic,
defining
borders,
favor
short
cuts,
favor
practical
solutions
and
avoid
traffic
related
stress
causes,
can
promote
children's
freedom
of
movement
and
reduce
traffic
related
stress
for
both
parents
and
children.
The
school
Monbijouskolan
in
Malmö
is
located
in
the
central
of
Malmö,
with
busy
streets
around
it.
A
class
at
the
school
shared
their
experiences
of
their
school
routes
in
writing,
drawing
and
verbally.
They
treated
traffic
related
problems
as
well
as
details
and
meetings
along
their
routes.
The
children
were
a
good
source
of
information
on
their
local
environments.
Through
using
three
different
collection
methods
the
reprasentation
of
the
childrens
school
routes
came
to
be
more
nuanced.
It
is
important
to
argue
for
having
childrens
routes
to
school
work
as
well
as
possible,
but
also
to
argue
for
why
children
could
be
usefull
listening
to
when
expressing
the
advantages
and
disadvantages
on
their
school
routes.

Main title:Barns rörelsefrihet i en stad - en fallstudie av skolvägar till Monbijouskolan i centrala Malmö
Authors:Berggren, Amanda
Supervisor:Claesson , Ragnhild
Examiner:Kylin, Maria
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:barn, rörelsefrihet, planering, skolvägar, Malmö, trafik, triangulering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1503
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1503
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2012 12:58
Metadata Last Modified:15 Aug 2012 12:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics