Home About Browse Search
Svenska


Rödholm, Alma, 2022. Filmstudier i en urban transformationsprocess : exemplet Lokstallarna. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
8MB

Abstract

Utifrån intresset för reflektion kring de verktyg och metoder vi landskapsarkitekter använder oss av då vi utforskar och representerar landskap undersöker detta arbete vad filmmediet, testat genom ett antal filmstudier, kan tillföra till Lokstallarnas pågående transformationsprocess.
Med målet att undersöka vilka tankar och frågor som filmmediet väcker kring Lokstallarna vid site-studier i fält syftar arbetet till att bidra med ett inlägg i diskussionen kring landskapsarkitektens repertoar av representationsmetoder. Svar på arbetets frågeställningar söks genom en litteraturstudie som motiverar och inspirerar till användandet av film samt en fallstudie där olika tillvägagångssätt sedan prövas. Genom filmande i fält och efterföljande redigeringsarbete i studio reflekterar arbetet över filmens möjligheter och tankar kring Lokstallarnas fortsatta transformation formuleras.
Resultatet av studien diskuterar på vilket sätt filmstudier kan fördjupa beskrivningen av Lokstallarna, vilken roll mediet kan spela i långa transformationsprocesser och framförallt då det används i ett tidigt designskede. Arbetet kan läsas som ett exempel på att skissa i film med möjligheten att fördjupa presenterade resonemang kring Lokstallarnas omvandling i kombination med andra former för representation.

,

Based on the interest in reflection on the tools and methods we landscape architects use when we explore and represent landscapes, this thesis investigates what the film medium, tested through a number of film studies, can add to Lokstallarna’s ongoing transformation process.
With the aim of investigating what thoughts and questions the film medium raises about the site during site studies, the thesis aims to contribute to the discussion about the landscape architect’s repertoire of representational methods. Answers are sought through a literature study that motivates and inspires the use of film and a case study where different approaches are tested. Through filming on site and subsequent editing work in the studio, the thesis reflects on the film’s possibilities and formulates thoughts about the continued transformation of Lokstallarna.
The results discuss in what ways film studies can deepen the description of Lokstallarna, what role the medium can play in long transformation processes and especially when it is used in an early design stage. The thesis can be read as an example of sketching in film with the opportunity to deepen the presented thoughts regarding the transformation of Lokstallarna in combination with other forms of representation.

Main title:Filmstudier i en urban transformationsprocess
Subtitle:exemplet Lokstallarna
Authors:Rödholm, Alma
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Sjöstedt, Victoria and Andersson, Marie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:film, urban transformation, landskapsrepresentation,, post-industriella platser, site-studier
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19504
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19504
Language:Swedish
Deposited On:22 Sep 2023 06:07
Metadata Last Modified:23 Oct 2023 11:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics